Norvegese-Italiano traduzione di oppfylle

La Traduzione della parola oppfylle da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

oppfylle in italiano

oppfylle
oppgiftverbo fare, eseguire, effettuare
  avtaleverbo adempiere
  vilkårverbo soddisfare, esaudire, appagare
  løfteverbo adempiere, mantenere, compiere
  idéverbo mantenere, realizzare, compiere
Sinonimi per oppfylle
Termini derivati da oppfylle
Anagrammi di oppfylle
Altri esempi
1.Det som må være et minstemål av krav velgerne kan stille til et partis politiske troverdighet, er at det i hvert fall blir forsøkt å oppfylle de politiske standpunkter som er programfestet.
2.Tromsø kommune med sin dårlige økonomi er rett og slett ikke i stand til å oppfylle sine forpliktelser ifølge Lov om grunnskolen.
3.Annonsørene må her rette seg efter markedsføringsloven, og må oppfylle de vilkår som er fastlagt av Markedsrådet.
4.Bilfabrikkene har sagt klart ifra at de vil kunne oppfylle de krav som nå diskuteres uten å ta i bruk katalysatorer.
5.De har selvsagt rett til omenn ikke krav på - plass i videregående skole, dersom fylkeskommunene klarer å oppfylle betingelsene om tilgjengelighet og den nødvendige pedagogiske undervisning.
6.Det er flere forhold som spiller inn, men først og fremst er det at jeg ikke greide å oppfylle den målsetningen vi hadde.
7.Det er gjort det som rimelig kan forlanges for å oppfylle myndighetenes krav, mener han.
8.Det hjelper ikke med fine målsetninger, vi må ha en finansieringsordning som gjør det mulig å oppfylle målsetningene, sa Berntsen, og mente at på dette området var det dessverre liten forskjell på Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, med unntak av satsningen på Husbankfinansierte boliger.
9.For å prøve å bøte på dette ønsker vi nå at lærerne gis bedre grunnlag for å oppfylle kravene om trafikkopplæring i skolen.
10.Hverken Norsk Hydro, Sonat eller Wilhelmsen frykter idag at riggen ikke skal oppfylle de tekniske krav som er satt, sier han.
11.Hvilke kriterier må en forvertfamilie oppfylle, bestyrerassistent Karin Pedersen ?
12.Kommunen må oppfylle minstepensjonistenes krav, sier sosialrådmann Odd Gjesteby, selv om det kommer til å koste kommunen mye penger.
13.Men hvis man prøver å oppfylle livets betingelser, hjelper det vel ingen at man går rundt med dårlig samvittighet fordi man er født på solsiden ?
14.Skolefolk vi har vært i kontakt med, hevder at de fleste kommuners dårlige økonomi i mange tilfelle gjør det vanskelig å oppfylle Mønsterplanens intensjoner.
15.Alle som er avhengig av at kommunen kan oppfylle sine forpliktelser, det være seg kreditorer, kommuneansatte eller det store publikum, bør prise seg lykkelig over at flertallspartiene avviste disse forslag.
16.At LNS ønsker å oppfylle det som ligger i forskriftene er så C.L. istand til å betegne som om sykepleierstudenter har" vrangoppfatninger av helsevesenet og sin egen situasjon" !
17.Austad påpekte at for å oppfylle Grunnlovens bestemmelse om full erstatning, tar lovforslaget utgangspunkt i at det ikke er den aktuelle bruksverdi av eiendommen som idag, men den fremtidige utnyttelsesmulighet som skal legges til grunn ved fastsettelse av erstatning.
18.Avtalen innebærer at NordPoolen påtar seg ansvaret for å oppfylle Hurtigrutens budsjetterte godsinntekter i 1984.
19.Bakgrunnen er at kommunen ikke lenger kan oppfylle konsesjonsvilkårene.
20.Bakgrunnen er de problemer man har hatt med å oppfylle målsetningen om å trekke 2000 leiligheter inn hvert år.
21.Bakgrunnen for at man i Kr.F. nå øyner muligheter for å oppfylle partiets gamle drøm om en dagsavis, er den forestående omlegging av pressestøtten.
22.Begrunnelsen er at bladet ansees å oppfylle kravet om å ha et overveiende politisk innhold.
23.Betancur gjorde det klart at han vil la domstolene utlevere kokainsmuglere til USA og på den måten oppfylle en flere år gammel avtale mellom USA og Colombia.
24.Bildene av Tsjernenko på sovjetisk fjernsyn viser tydelig at den 73årige mannen er syk, og at han neppe er i stand til å oppfylle sine plikter som parti og statssjef fullt ut, mener diplomatene.
25.Blant annet påpeker helsedirektøren at 1500 sykehussenger er ute av drift, 15 000 mennesker står på venteliste for å komme på sykehjem, og at det fortsatt mengler 3000 plasser dersom man skal oppfylle målsetningen om å skaffe syv prosent av alle over 70 år sykehjemsplass.
26.Boligrådmannen foreslo salg under henvisning til at man her har" en god mulighet til å bidra til å oppfylle bystyrets vedtak om betydelige inntekter ved salg av fast eiendom".
27.Britiske aviser har de siste dager brakt annonser fra eierens mor, hvor hun lover å oppfylle kidnappernes betingelser så snart hennes sønn og svigerdatter er overlevert trygt i Damaskus.
28.Budsjettet er stramt, og i første rekke må vi oppfylle kravet fra VEAS.
29.Budsjettet tar utgangspunkt i en målsetning for NRK om at institusjonen skal spille en sentral rolle i mediebildet og oppfylle kulturpolitiske og nasjonale forpliktelser som andre ikke kan eller vil påta seg i den nye mediesituasjon.
30.DET enorme pengesluk som de statlige krisebedrifter er blitt for myndighetene, har skapt statsfinansielle problemer som begrenser mulighetene til å oppfylle ønsker om lettelser for industrien generelt.
Parole simili

 
 

oppfylle come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) oppfylleoppfyllendeoppfylt
Indicativo
1. Presente
jegoppfyller
duoppfyller
hanoppfyller
vioppfyller
dereoppfyller
deoppfyller
8. Perfetto
jeghar oppfylt
duhar oppfylt
hanhar oppfylt
vihar oppfylt
derehar oppfylt
dehar oppfylt
2. Imperfetto
jegoppfylte
duoppfylte
hanoppfylte
vioppfylte
dereoppfylte
deoppfylte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde oppfylt
duhadde oppfylt
hanhadde oppfylt
vihadde oppfylt
derehadde oppfylt
dehadde oppfylt
4a. Futuro
jegvil/skal oppfylle
duvil/skal oppfylle
hanvil/skal oppfylle
vivil/skal oppfylle
derevil/skal oppfylle
devil/skal oppfylle
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha oppfylt
duvil/skal ha oppfylt
hanvil/skal ha oppfylt
vivil/skal ha oppfylt
derevil/skal ha oppfylt
devil/skal ha oppfylt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle oppfylle
duville/skulle oppfylle
hanville/skulle oppfylle
viville/skulle oppfylle
dereville/skulle oppfylle
deville/skulle oppfylle
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha oppfylt
duville/skulle ha oppfylt
hanville/skulle ha oppfylt
viville/skulle ha oppfylt
dereville/skulle ha oppfylt
deville/skulle ha oppfylt
Imperativo
Affermativa
duoppfyll
viLa oss oppfylle
dereoppfyll
Negativa
duikke oppfyll! (oppfyll ikke)
dereikke oppfyll! (oppfyll ikke)
Le tue ultime ricerche