Norvegese-Italiano traduzione di reduseres

La Traduzione della parola reduseres da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

reduseres in italiano

reduseres
forminskesverbo diminuire, decrescere, ridursi
Sinonimi per reduseres
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De akkumulerte investeringsbehov vil imidlertid medføre at ambisjonsnivået må reduseres, også for høyt prioriterte områder...
2.Den enkeltes bokostnader og den offentlige ressursbruk vil kunne reduseres ved en overgang til en eierform hvor den enkelte disponerer sin egen bolig, enten som selveier eller i form av borettslag.
3.Hvis man etablerer nye avlastningsveier med større kapasitet, må gjennomgangstrafikken i tilgrensende boligstrøk tilsvarende reduseres.
4.Informasjonen bør slett ikke reduseres, men forbedres," skriver Aftenposten.
5.Oppslutningen om regjeringspartiene reduseres nå måned for måned.
6.Settes renten ned med en prosent, beyr det at rentekostnadene i samfunnet reduseres med omlag 2 milliarder kroner (2000 millioner kroner).
7.Systemets hukommelse" reduseres efter 1985valget når" de gamle" forsvinner.
8.Til hvilket eller hvilke av disse formål mener De bevilgningene bør reduseres ?
9.Tillat meg å sitere fra Fremskrittspartiets program Skoleplikten reduseres fra 9 til 7 år slik at det åttende og niende år igjen blir frivillig.
10.(1) Behandlingskøene må reduseres, helst avvikles.
11.50 millioner å spare årlig bare i Oslo og Akershus dersom utgiftene til rushtrafikken kan reduseres med 10 prosent.
12.Alle ønsker at det amerikanske budsjettunderskuddet skal reduseres, fortsetter han.
13.Antall fritidsbåtskader kan reduseres betydelig hvis båteierne i større grad tenker alvorlig på sikkerheten og overholder sikkerhetsforskriftene, fremholder Opplysningskontoret for forsikring.
14.Bør køene av unge som skal avtjene verneplikt, reduseres blant annet ved hjelp av kortere tjenestetid ?
15.Dansk LO vil at arbeidsledigheten skal reduseres i et større tempo enn regjeringen legger opp til, sier sjeføkonom Paul Nyrop Rasmussen.
16.Dersom man gjør det lettere for kollektivtrafikken å komme frem i byens gater og veier, kan kjøretiden reduseres med inntil 25 prosent.
17.Derved reduseres behovet for å rekvirere privat grunn til hver øvelse.
18.Det betyr at arbeidsstokken i feltseksjonen reduseres med ca. en fjerdedel og at to av ni feltarbeiderteam forsvinner, sier seksjonsleder Turid Glærum på ungdomskontoret.
19.Det blir et politisk spørsmål hva som skal gjøres med denne gruppen hvis minstestraffen reduseres.
20.Det foreslås at arealet pr. barn reduseres, og at antall barn pr. avdeling kan heves fra åtte til ni barn for de minste (under tre år) og fra 16 til 18 barn for de største.
21.Det som tidligere var den korteste ventetiden, er nå blitt det lengste folk må vente på å få utført en hofteoperasjon, sa Morten Steenstrup, som tilføyet at målet må være at ventetiden reduseres ytterligere.
22.Dette fører nok til større slitasje på disse veiene, og kommer til å påføre veivesenet ekstra vedlikeholdsutgifter i årene som kommer, selv om akseltrykket reduseres under teleløsningen, sier veidirektør Eskild Jensen.
23.Enhver test er forbundet med usikkerhet, men denne kan reduseres sterkt ved systematisk testing og sammenligning.
24.Enkelte avisoppslag tyder på at distriktssendinger og kulturstoff skal reduseres ?
25.F.eks. kan energibruk i planteprodukjonen reduseres ved å bruke mindre nitrogen som gjødsel og samtidig utvide arealet for å opprettholde samme produksjon.
26.Finansrådmannen foreslår at antallet kommuneansatte reduseres med 2200 stilliger i 1985 ?
27.Gir vi ungdommen anledning til å kjøpe øl" i smått", vil trolig det totale forbruk kunne reduseres betraktelig.
28.Kristelig Folkeparti i Oslo kan ikke akseptere at virksomheten ved voksengymnasiene i Oslo skal reduseres, sier Per Høybråten til Aftenposten.
29.Målet er å fjerne fosfatene helt fra vaskemidlene, slik at skadene på vannet kan reduseres.
30.Norsk industri er inne i en periode hvor svovelutslippene reduseres vesentlig.
Le tue ultime ricerche