Norvegese-Italiano traduzione di snever

La Traduzione della parola snever da norvegese a italiano, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

snever in italiano

snever
klæraggettivo aderente, attillato, stretto
Sinonimi per snever
Anagrammi di snever
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De utdannes ikke for et arbeids og samfunnsliv i snever forstand, sa Waaler.
2.Omgangskretsen kan ofte bli litt snever, men når vi er lenge på ett sted, får vi sett oss om.
3.På tross av de store overføringene til næringen er prisnivået på jordbruksvarer slik at stadig flere irriterer seg over det, og på toppen av det hele er overføringssystemet blitt så komplisert at ingen utenfor en snever krets lenger forstår det.
4.Vi kan ikke bare drive med en snever markeringspolitikk.
5.Vi trenger en pedagogisk debatt om hvordan ressurser brukes, mer enn bare enn snever ressursdebatt.
6.en snever definisjon kan ha en institusjonell tilknytning, dvs. inkludere de konkrete virkemidler som ligger under Industridepartementet.
7.Avisene har bragt melding om at Finansdepartementet har trukket en snever grense for retten til rentefradrag når lån er gitt i forbindelse med et salg.
8.Bankenes utlånsvekst ser ut til å være en for snever størrelse å basere styringen av penge og kredittpolitikken på.
9.Barneomsorgen blir i Norge oftest definert i snever forstand til det apparat som trer i virksomhet når omsorgssvikt oppstår, m.a.o. man prioriterer behandling og eftervern, og har i liten grad utnyttet virkemidler som finnes til forebyggende arbeide.
10.Begge fremholdt at Oslo havn står overfor nærmest uløselige problemer, og at det ikke nytter å løse problemene med snever sektortenkning.
11.Bevilgninger skjæres ned, samtidig som en økende konkurranse med fjernsynet tvinger frem nye samarbeidsformer og lokalscener med mer snever, regional tilknytning.
12.Blegen sier at ÅSVs jurister mener at NITOs oppfatning av hva som er streikebryteri er altfor snever.
13.Blegen uttalte mandag formiddag at ÅSVs jurister mener at NITOs oppfatning av hva som er streikebryteri er altfor snever, og viste også til at selv efter NITOs oppfatning var det i enkelte av tilfellene ikke tale om streikebryteri.
14.Da vil vi stå friere i vårt valg av påvirkninger ; det norske folk vil ikke lenger måtte la seg avspise med hva en snever krets av selvbestaltede gjetere mener vi har godt av !
15.De er skrevet på bestilling av forfattere som har måttet skrive innenfor en snever ramme.
16.De skal ha et grunnlag som kan forhindre at de kaster seg hodekulls inn i teknologien og blir overkjørt av denne, eller av datafolk med snever kompetanse.
17.Den personkrets som blir foreslått vernet mot forfølgelse, er for snever, mener Amnesty International.
18.Det er formodentlig enestående i verdenshistorien at et demokrati med rike kulturelle tradisjoner lar en snever krets pådytte folket en sprogform som ikke harmonerer med naturlig brukssprog av høy kvalitet.
19.Det er ikke nok å være for, eventuelt imot, en sak eller en gruppes interesser i snever betydning.
20.Det gjelder opplysningsfilmer om hvor viktig det er å sørge for rent drikkevann, hvordan man kan bekjempe blindhet blant barn, undervisning i å lese og skrive i tillegg til informasjonen til den rike verden om mer hverdagslige forhold som ikke er politisk brennbare i snever forstand.
21.Enkelte har nok plasert oss i en mer eller mindre snever bås, på grunn av vår tilknytning til Pax.
22.Er vi for det første klar over hvor snever spennvidden for vår utenrikspolitiske debatt er blitt og hvor lett vi aksepterer Arbeiderpartiets definisjon på hva som er grensene for respektable utenrikspolitiske syn - nemlig de rammer som gjelder for den interne debatt i Arbeiderpartiet til enhver tid ?
23.Forslagene om indirekte valg og en snever sammensetning av kirkelige organer oppfyller ikke deres mål : åpen og inkluderende Folkekirke.
24.Gjensidighetsprinsippet (" du skal gjøre mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg"), som er eldre enn kristendommen og som kan gjenfinnes i mange kulturer, anses som en nyttig norm når den tolkes i vid og ikke snever forstand.
25.Hellern går inn for å fremstille humanetikere som en snever og sektorientert gruppe av mennesker, preget av fantasiløshet, beinhard rasjonalisme og en snever virkelighetsoppfatning, og hvis innflytelse han frykter vil gjøre tilværelsen kald, tom og fattig.
26.I det hele tatt synes problemstillingen om oljepenger og industriens utvikling lett å bli noe for snever.
27.Innvendingene går i første rekke ut på for snever bredde og for dårlig forberedelse til utstillingsbesøket i endel av de fremmøtte klassene.
28.Jeg ser på Høyesterettsdom som jurdisk meget snever.
29.Juridisk konsulent Arnstein Kristvåg ved Oslo barnevernskontor sier til Aftenposten at også han mener at departementets fortolkning er for snever.
30.Ligningspraksis gir sikker hjemmel for at endel slike tillegg kan trekkes fra ved ligningen, men det finnes selvsagt en nokså snever grense.
Le tue ultime ricerche