Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave areal. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Barn over tre år i barnehave skal ha åtte kvadratmeter areal.
2.Båtfolket har behov for hele det areal de har idag, hevder Lycke.
3.Del av Nordre gate 1117 som omreguleres fra byggeområde for boliger til felles areal - lek.
4.Den omfatter det meste av Norges areal, men vi kan snakke om seks store hovedområder.
5.Ikke bare har tallet på boliger sunket - fra 40 000 pr. år før 1980 til sannsynligvis ca. 27 000 iår - men samtidig har forbedringen i standard og økningen i areal pr. enhet stagnert.
6.Jeg håper at Akvarieselskapet sikrer seg et areal som er stort nok til at det senere kan komme noe attåt akvariet.
7.Med denne hastigheten vil vi kunne miste entredjedel av verdens eksisterende dyrkbare areal innen utgangen av århundret, fremholder den sudanske mikrobiologen.
8.Øvre gate 2b og del av Stolmakergaten 8 som omreguleres fra spesialområde bevaring - offentlig bygning (barnehave) til spesialområde bevaring - bolig og felles areal - lek.
9.14 millioner innbyggere svært tett fordelt over et areal hvor en god del ligger under havets overflate, med et fotballforbund som om fem år kan feire sitt 100års jubileum, og som forrige sesong hadde 7866 klubber, 57 22 lag og 1 112 616 registrerte spillere, er en lyslugg fra lille Larvik en av de mest sentrale personligheter.
10.7 km lang og 22 km P12 i areal.
11.Anleggsarbeidet i marken med grovplanering m.v. startet for totre år siden, og sist vinter ble det gjennomført et prøveprosjekt ved at et mindre areal ble oppvarmet med grunnvannet.
12.Annerledes er det når talen er om høner som må tilbringe det meste av sitt liv i bur, eller pelsdyr som må friste en naturstridig og uten tvil stressende tilværelse på et begrenset areal omgitt av netting.
13.Arbeiderpartiet i Bærum har tidligere gitt uttrykk for skepsis mot det store areal for næringsbygninger.
14.Behovet for grendeskole er nå bortfalt, og Bærum risikerer å bli påført store utgifter til innløsning av et areal som kommunen strengt tatt ikke har bruk for lenger.
15.Bestum Vel har lenge vært klar over at Norsk Olje A / S (Norol) ønsker å fylle igjen deler av Bestumkilen for å få plass til et kontorbygg på 20 000 kvm, et areal som overskrider Norols eget behov.
16.Blant annet vil en firefelters kjørebane i Kristian IVs gate stjele fra Akademiets areal, og skape mye støy i området, mener arkitekt Sunniva Gåsemyr.
17.Boligene har en brutto gulvflate på 52 kvadratmeter, med to etasjer pluss kjeller gir det et areal på 156 kvadratmeter.
18.Bruttoareal og bruksareal synes idag å være de mest aktuelle betegnelser, og Forbrukerombudet er kommet frem til en foreløbig anbefaling som går ut på at man bruker en slags kombinasjon av disse to betegnelser når man skal oppgi en boligs areal ved kjøp og salg av bolig.
19.Bydel 40 Marka omfatter den delen av Oslo som ligger innenfor skoggrensen, og bydelen omfatter femtedelen av hele OsloMarka og to tredjedeler av Oslos samlede areal.
20.Bydelsutvalget påpeker behovet for flere arbeidsplasser, og at bydelen har ledig areal for småindustri og håndverksbedrifter.
21.Byen har nå god anledning til å gjøre noe positivt i et areal som har ligget som en slagmark i nærmere 15 år på grunn av gravearbeider, fremholder Andersen.
22.Bygget har et areal på 790 kvadratmeter.
23.Bygget skal dekke et areal på 6300 kvadratmeter, og kostnadene er beregnet til cirka 160 millioner kroner.
24.Bygningene ble omfundamentert og rehabilitert efter krav fra Oslo kommune og utgjør totalt 4100 kvm. brutto areal.
25.Bygningsrådet har med fem mot fire stemmer vedtatt en endret reguleringsplan for det 35 dekar store areal nordøst for Ryenkrysset som vil gi plass for 40 boliger, kirke for Den Kristelige Menighet, kontor, lager samt 200 innfartsparkeringsplasser.
26.Både foredraget og svarene Smirnov ga, viste hvilken enorm interesse Moskva viser for sine nordområder og de tilliggende hav, kanskje ikke uventet eftersom 20 prosent av SovjetUnionens areal ligger nord for Polarsirkelen.
27.Båtfolket har behov for hele det areal de har idag.
28.Da boligprogrammet for 19841987 ble behandelet i kommunestyret, ble det fremmet forslag om at et passende areal av kommunens eiendom, Skyttapytten / Skyttamyra, skulle avsettes til et prøveprosjekt for ungdomstomter.
29.Da dekket den et areal på vel 7300 kvadratmeter og ble besøkt av vel 40 000 personer, hvorav nesten 9400 var spesielt innbudte faggjester.
30.De kom bl.a. frem til at flere og flere familier splittes opp og at det på boligmarkedet også trengs leiligheter som er mindre i areal, og å gjøre dem så billige som mulig.