Norvegese-Olandese traduzione di utilsiktet

La Traduzione della parola utilsiktet da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

utilsiktet in olandese

utilsiktet
hensikt aggettivo onopzettelijk, onbedoeld, onvrijwillig, niet gewild, onwillekeurig
  tilfeldigaggettivo toevallig, accidenteel
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.(En konsekvens av dette er at nordboer - helt utilsiktet - alltid vil kunne bortvises.
2.Samtidig kan private monopoldannelser føre til utilsiktet makt og økonomisk gevinst i fremtiden, og de kan skape vanskeligheter for brukerne når det gjelder priser og tilbud.
3.Argumenter mot realrenteprinsippet kan være at tiltaket vil representere en meget vidtgående endring for den enkelte skatteyder, det vil innebære administrative problemer å praktisere ordningen og at realbeskatning vil kunne innebære en utilsiktet skatteskjerpelse for bl.a. personlig næringsdrivende.
4.Bakgrunnen for forslaget om realbeskatning er at de nominelle tallstørrelser som inngår i dagens beskatnings og fradragsregler innebærer at prisstigningen påvirker skattesystemet på en utilsiktet måte.
5.Da noen har gitt en tolkning av dette bilde som var utilsiktet, vil jeg beklage uttrykksmåten.
6.De foreløbige tall tyder på at utilsiktet abort kan forekomme hos så mange som 4 % av dem som får utført undersøkelsen.
7.De kan av denne grunn bli utløst utilsiktet i en spent situasjon.
8.Den marginale effekten, som skal utjevne inntektsforskjellene, kan derfor ikke sies å være en urimelighet eller en utilsiktet virkning.
9.Dermed kan det oppstå en ny utilsiktet virkning.
10.Det er en utilsiktet virkning av mange års mangelfull bypolitikk.
11.Det er høyst beklagelig om verneinteressene skal settes opp mot hverandre slik Aftenposten, muligens utilsiktet, legger opp til i lederartikkelen.
12.Det er viktigere å redusere faren for utilsiktet opptrapping enn å øke avskrekkingen ved å spille på frykt for bevisst opptrapping.
13.Dette er en utilsiktet virkning av de nye reglene, som ikke diskuteres i stortingsmeldingen.
14.Dr. Posen viser til at problemene med en utilsiktet / ukontrollert opptrapping som kan føre over i en konflikt med bruk av atomvåpen er større på Nordflanken enn i SentralEuropa.
15.En annen utilsiktet virkning kan bli at representanter for det overrepresenterte kjønn alltid risikerer å bli stilt bak, uansett hva vedkommende har gjort for å kvalifisere seg.
16.En original (om enn utilsiktet) vri... !
17.En utilsiktet bieffekt er at NATOlandene også får trening.
18.En utilsiktet konsekvens vil da bli at beboerne danner selveierboliger og går ut av boligkooperasjonen hvis de finner det ønskelig, sier Lilleholt.
19.En utilsiktet opptrapping av en konflikt kan også utvikle seg fra det stadig mer uklare skille mellom hva som kan oppfattes som offensive og defensive handlinger.
20.En vanlig kritikk er at testens utforming (utilsiktet) gir dårligere resultat for kulturelle og sosiale minoriteter.
21.Endelig tar jeg med en som utilsiktet virkning at bruk av kvoteringsbestemmelser ved ansettelse i lederstillinger kan innebære fare for at lederskiktet blir enda mer skjevt sosialt rekruttert enn tilfellet er i dag.
22.Et lite problem som kan oppstå i forbindelse med den såkalte variable merkingen, er det som skjer når en vare utilsiktet krysser landegrensene.
23.Finland har inngått en avtale med SovjetUnionen om at personer som utilsiktet har krysset grensen, raskt kan sendes tilbake til sine respektive hjemland.
24.For forkjemperne for en radikal kjønnsrolleideologi antar jeg det må fortone seg som et tankekors at kvoteringsbestemmelser som de er opptatt av å bruke, kan få en slik utilsiktet virkning.
25.For tre år er dette uriktig bokført, men Brudevold hevder at det er skjedd utilsiktet.
26.For å kunne gjøre dette, kan vi ikke la det sive ut ressurser som er utilsiktet utover det regelverket legger opp til, sier statsråden.
27.Gjøres det nok for å sikre at NATOs planer for konvensjonell krigføring på Nordflanken ikke leder over i en utilsiktet og ukontrollert opptrapping av krigshandlinger med tidlig innsats av atomvåpen fra Sovjets side ?
28.Han finner at mulighetene for en utilsiktet opptrapping med bruk av atomvåpen er uakseptabelt høy.
29.Han ser for seg tre problemområder som både enkeltvis og tilsammen kan trekke i retning av" utilsiktet opptrapping" - en utvidelse av krigshandlingene som hverken er planlagt eller ønsket.
30.Her forefinnes en uønsket og utilsiktet situasjon som gjør dette anlegget mindre interessant i en generell diskusjon om forholdsregler mot grunnvannsenkninger.
Le tue ultime ricerche