Norvegese-Olandese traduzione di vedta

La Traduzione della parola vedta da norvegese a olandese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

vedta in olandese

vedta
loververbo aannemen
Sinonimi per vedta
Termini derivati da vedta
Altri esempi
1.Traktat NÅ" ønsker at de nordiske parlamenter må vedta en traktat om sonespørsmålet i 1985.
2.Bankens advokat er i ferd med å vurdere om vi skal vedta eller gå til domstolen med saken, som er av stor prinsipiell interesse.
3.Beslutningen om å trekke meg tok jeg allerede for to år siden da bystyreflertallet i siste øyeblikk ikke klarte å vedta forvaltningskomiteens anbefaling om å innføre et nytt kommunalt styringssystem efter byregjeringsprinsippet.
4.Borettslagene kan nå selv vedta endringer i sine vedtekter uten godkjennelse av boligbyggelaget !
5.Da har vi ingen annen løsning enn å vedta et underskuddsbudsjett.
6.Det avgjørende blir hvilket arbeidsog prinsipprogram vårt årsmøte i 1986 vil vedta.
7.Det er greit nok for Astrid Gjertsen å ønske seg 26 ukers svangerskapspermisjon, hvis hun uken efter er med på å vedta bare en ekstra uke, sier hun.
8.Det er svært betenkelig at formannen for det råd som skal trekke opp retningslinjer for firmaer eller enkeltpersoner som vil bygge og som er med på å vedta straffereaksjoner dersom påleggene ikke blir fulgt, nå i egenskap av ansvarshavende for et fabrikkbygg setter i gang arbeider uten byggetillatelse.
9.Det kunne vært fristende å la være å vedta forelegget, sier han.
10.Efter å ha snakket med idrettsformann Hans B. Skaset på telefonen er jeg ganske sikker på at Idrettsstyret i sitt møte til helgen vil vedta å anke dommen inn for Appellutvalget, sier organisasjonssjef og fungerende gen.sekr. i NIF, Harald Tronvik.
11.En måte å nærme seg dette forhandlingskompleks på, ville være å vedta en såkalt" paraplyløsning", slik at de forskjellige våpensystemer sees i forhold til hverandre.
12.Et viktig mål er også å få flere land til å vedta sanksjoner mot SydAfrika.
13.For selv om det er landsmøtet i mars neste år som skal vedta arbeidsprogram og trekke opp retningslinjene for det politiske arbeide i neste stortingsperiode, er det i tiden frem til landsmøtet grunnlaget for valgkamp og valg skal legges.
14.I første omgang må siktemålet være ikke fluksens å vedta at lønnstagerfond skal opprettes, men at det i alle fall igangsettes et utredningsarbeide om slike fond.
15.Regjeringen vil ikke bruke økonomisk press mot fylkene for å få dem til å vedta legeavtaler.
16.Vi blir her innbudt til å vedta at pensjonistantallet skal øke radikalt i forhold til andre aldersgrupper.
17.Vi har i lengre tid vurdert å gå til politianmeldelse og synes det var viktig å få frem anmeldelsen før bystyret 23. mai skal vedta ytterligere nedskjæringer i forbindelse med revisjonen av årets budsjett, sier kretsleder Ada Castracane til Aftenposten.
18.Vi tar kraftig avstand fra finansrådmannens budsjettforslag om et dyrere og dårligere barnehavetilbud, og vil sterkt advare Oslos politikere mot å vedta budsjettet, ble det sagt under gårdsdagens generalforsamling i Oslobarnehavenes Foreldreforening.
19.40åringen var en av dem som ble bøtelagt, men han nektet å vedta boten på 6000 kroner.
20.Akershus Arbeiderparti kan ikke vedta en fireårsplan som innebærer en drastisk nedgang i aktiviteten.
21.Akershus Arbeiderparti vil trolig vedta en resolusjon med krav om bedring av kommunenes økonomi når fylkespartiet avholder årsmøte til helgen.
22.Akershus helse og sosialstyre blir nå bedt om å vedta byggingen av senteret.
23.Aksjonen får eget sekretariat og arbeidsutvalg, og første post på programmet er å oppfordre samtlige borettslag til å vedta betalingsboikott mot Husbanken på vårens generalforsamlinger.
24.Alt av henger av hvor lang tid sjeik Yamani og hans kolleger trenger på å vedta tiltak som de mener vil gjenopprette stabiliteten i oljemarkedet.
25.Andre selskaper som har nektet å vedta forelegg efter ulykken, venter på å få sine saker behandlet ved domstolene.
26.Andreassen nekter imidlertid å vedta forelegget, og hevder at politiet hadde gitt tillatelse.
27.Ankeavgjørelsen i Høyesterett blir fulgt med spenning av de selskaper som har nektet å vedta forelegg efter" Kielland"ulykken.
28.Araberlandene svarte med å vedta sin egen MidtØstenplan under toppmøtet i Fez samme høst.
29.Arbeiderpartiet krever derfor en egen debatt om sysselsettingssituasjonen i Stortinget, med muligheter til å få vedta endringer i det økonomiske opplegget for inneværende år.
30.Arbeiderpartiet som avviser nedskjæringene og vil vedta et underskuddsbudsjett, regner med at antallet ansatte muligens vil øke.
Parole simili

 
 

vedta come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) vedtavedtaendevedtatt
Indicativo
1. Presente
jegvedtar
duvedtar
hanvedtar
vivedtar
derevedtar
devedtar
8. Perfetto
jeghar vedtatt
duhar vedtatt
hanhar vedtatt
vihar vedtatt
derehar vedtatt
dehar vedtatt
2. Imperfetto
jegvedtok
duvedtok
hanvedtok
vivedtok
derevedtok
devedtok
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde vedtatt
duhadde vedtatt
hanhadde vedtatt
vihadde vedtatt
derehadde vedtatt
dehadde vedtatt
4a. Futuro
jegvil/skal vedta
duvil/skal vedta
hanvil/skal vedta
vivil/skal vedta
derevil/skal vedta
devil/skal vedta
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha vedtatt
duvil/skal ha vedtatt
hanvil/skal ha vedtatt
vivil/skal ha vedtatt
derevil/skal ha vedtatt
devil/skal ha vedtatt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle vedta
duville/skulle vedta
hanville/skulle vedta
viville/skulle vedta
dereville/skulle vedta
deville/skulle vedta
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha vedtatt
duville/skulle ha vedtatt
hanville/skulle ha vedtatt
viville/skulle ha vedtatt
dereville/skulle ha vedtatt
deville/skulle ha vedtatt
Imperativo
Affermativa
duvedta
viLa oss vedta
derevedta
Negativa
duikke vedta! (vedta ikke)
dereikke vedta! (vedta ikke)
Le tue ultime ricerche