Norvegese-Portoghese traduzione di enkelte

La Traduzione della parola enkelte da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

enkelte in portoghese

enkelte
antallaggettivo cada
Sinonimi per enkelte
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Angrefristen" var det viktigste statsråd Løken fikk igjennom, men i samme proposisjon ønsket Høyreregjeringen å gå lenger på enkelte andre punkter enn stortingsflertallet ville være med på.
2.At enkelte kristne lederskikkelser blir bragt til taushet ?
3.De selskaper en har gått til krig mot har en økonomisk posisjon i verdenssamfunnet som langt overgår enkelte nasjonalstater.
4.Den enkeltes bokostnader og den offentlige ressursbruk vil kunne reduseres ved en overgang til en eierform hvor den enkelte disponerer sin egen bolig, enten som selveier eller i form av borettslag.
5.Det er ikke i møtet mellom den enkelte pasient og legen at overordnede ressursmessige vurderinger skal foregå".
6.Det faktiske forhold er imidlertid at Øst i utgangsfasen har nærmere dobbelt så store styrker i Europa som Vest, både samlet og innen nesten alle de enkelte våpentyper på land, sjø og i luften".
7.Det gjelder derfor å komme i gang med en god og enhetlig opplæring som er differensiert og som passer den enkelte elev mer enn den enkelte lærer.
8.Det har den største betydning for den enkelte og for alt samfunnsliv at vi retter oss efter Guds bud og gjør gode gjerninger mot hverandre", lærte vi i barnelærdommen.
9.Det må være riktig å foreta begrensning i antall års utdannelse som den enkelte søker kan ta ut.
10.Det var de utøvende musikeres egne organisasjoner som fant ut at TONOavgiften dvs. den avgift NRK og andre betaler for bruk av musikk, skulle gå til et fond og ikke til den enkelte kunstner.
11.Dette har skapt et" demokratigap" et tomrom uten folkevalgt kontroll, når lover og beslutninger vedtas på et EFnivå der de enkelte lands parlamentarikere vanskelig kan gripe inn.
12.En lønnsstopp slik Pengefondet har krevet som et vilkår for å bistå enkelte av de fattigste uland vil ikke øke inntektsulikhetene.
13.En viss skjerping for enkelte," lyder Ap.avisers beskrivelse av forslaget til ny boligbeskatning.
14.Enkelte elever har nok tidvis visse tilpasningsvanskeligheter, særlig efter en ferie.
15.Enkelte grove dimensjoner spares på egnede steder med henblikk på turfolket.
16.Enkelte har tolket økningen i andelen av ubetingede fengselsstraffer slik at praksis er blitt strengere.
17.Enkelte kvinner har gått ut med nytt lovforslag mot pornografi og utukt.
18.Enkelte mennesker er mer sårbare enn andre.
19.Enkelte radikale kulturprofeter ble nærmest brakt i sjokk over utsiktene til et amatørenes dilettanteri, kvalitetssammenbrudd og monopolkapitalistisk voldtekt.
20.Enkelte steder må selv tannbørsten gi opp"," Bruk tanntråd mot dårlig ånde" og" Si godnatt til en ren barnemunn".
21.Er det riktig å foreta enkelte justeringer og i sterkere grad kanalisere midlene dit de trengs mest og kutte ut noe av støtten til de store produksjoner i mer sentrale områder av landet ?
22.Femte bud meg her og der" som blant annet er inspirert av enkelte geistliges syn på krig og fred.
23.For enkelte nivåer på total forbruksutgift kan det spores en svak tendens til at prisstigningen var sterkest for husholdninger med mange barn.
24.For å tenne velgerne på nytt, må Høyre målbære en fornyet vilje til å tale det enkelte menneskets sak i kampen mot byråkratiet og en stadig mektigere datastyrt statsmakt.
25.Giselle" er den romantiske ballett fremfor noen, og for enkelte står det å modernisere den som å forgripe seg på en" hellig ting".
26.Hele tiden synes det som om vi hver og en av oss trues av å bli oppløst i våre enkelte bestanddeler av uforenlige holdninger.
27.Hvem kan glemme dette ?" er et utvalg av disse, samt intervjuer med enkelte av de overlevende som idag er voksne.
28.Hvor blir det av medbestemmelsen, friheten og ansvaret når AUF gjentatte ganger har markert seg sterkt mot større valgfrihet i ungdomsskolen, mot undervisning tilpasset den enkelte elev, og mot at kunnskaper elevene får gjennom fag de selv velger, skal telle med når de søker om plass i den videregående skolen.
29.I den" restaurerte" utgaven gis det svar på et utelatt retorisk spørsmål, som enkelte litteraturforskere mener er avgjørende for forståelsen av boken.
30.I filosofien benytter enkelte situasjonen til å sitere det kjente i uendelige repriser, slik som her i landet Arnfinn BøRygg, som skriver som Adorno, eller som Marcuse, alt efter anledning og behov.
Le tue ultime ricerche