Norvegese-Portoghese traduzione di uavhengig

La Traduzione della parola uavhengig da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

uavhengig in portoghese

uavhengig
politikkaggettivo independente
Sinonimi per uavhengig
Termini derivati da uavhengig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Asbestsaken på Slemmestad ga et gjennombrudd for at sykdom som følge av arbeidsmiljøet sidestilles med ulykker, og vi opplever nå at bedriftene pålegges objektivt ansvar også for langtidsskader samtidig som de tvinges til å forsikre seg slik at de som skades får erstatning uavhengig av bedriftens økonomi.
2.Dersom et tiltak (hun mener hytte) ikke vil være til hinder for relevante arealdisponeringshensyn, bør dispensasjon gis uavhengig av om andre tidligere har fått avslag.
3.Det kan gå i samarbeid med Arbeiderpartiet uten at noen skal behøve å tvile på at partiet er et ikkesosialistisk parti uavhengig av blokkene.
4.En samlet Oslopresse gledet seg ifjor vår over det fine initiativ som ble tatt av en uavhengig karnevalskomite i Oslo.
5.Jeg må bare minne om at Kr.F. gjentagne ganger har tatt opp disse problemer - og helt uavhengig av den aktuelle begivenhet.
6.Kan Nta tenke seg en systematisk innsats for å fremme en uavhengig fredsdebatt i ØstEuropa ?
7.NTA har" hele tiden rettet oppmerksomheten utelukkende mot atomvåpen", sier Konupek, og spør om NTA kan tenke seg" en systematisk innsats for å fremme en uavhengig fredsdebatt i ØstEuropa".
8.Nei til Atomvåpen" krever videre at USA på samme måte, umiddelbart og uavhengig av SovjetUnionen, må begynne nedbyggingen av Pershing IIog krysserraketter som er utplasert i VestEuropa.
9.Nettopp i en situasjon hvor det er en aktuell mulighet for at Venstre vil søke samarbeid med Ap., er det politisk vesentlig at det ikke rår noe tvil om Venstres plattform som et parti uavhengig av blokkene og som et radikalt ikkesosialistisk parti.
10.Poeter bør med sine verker skape en egen verden, en sann og uavhengig verden kjennetegnet av likefremhet, rettferdighet og menneskelighet.
11.På bakgrunn av at det fortsatt hersker usikkerhet om de politiske og administrative ansvarsforhold (i sosialsentralsaken), ber vi om at ansvarsforholdene vurderes av et uavhengig utvalg med representanter oppnevnt i samråd med Sosialdepartementet og Universitetet i Oslo.
12.Spørsmålet om betryggende ordning for omsetning av video vil bli behandlet som egen sak uavhengig av denne lovrevisjonen, og det naturlige er at dette spørsmål fortsatt forberedes av Justisdepartementet.
13.Såvel etiske som faglige hensyn taler for at pasienten behandles der ventetiden er kortest, uavhengig av geografiske grenser.
14.(Tip) ONeill forlanger en uavhengig granskning, under henvisning til at enhver intern efterforskning vil bli en hvitvask av CIA.
15.Betegnelsen uavhengig er en mer korrekt og mer presis understrekning av de retningslinjer vi i YS alltid har og fortsatt vil arbeide efter, en understrekning av at vi er en frittstående organisasjon, sier YSformann Eldri Langåker.
16.Dagen er, og bør efter min mening være, en partipolitisk uavhengig avis.
17.Datatilsynet må få en friere og mer uavhengig stilling.
18.Den har i deler av pressen vært tolket som et klarsignal for utbygging, sier amanuensis Dag Seierstad, - og det er bakgrunnen for at Opplysningsutvalget har bedt om en uavhengig vurdering.
19.Den viktigste grunn for meg er at vi på denne måten best kan sikre et varig finansieringsgrunnlag for uavhengig radio og fjernsyn.
20.Dersom Justisdepartementet har" rent mel i posen", så kunne man vel ha gått med på en uavhengig granskning, fremholdt Hanna Kvanmo.
21.Det er behov for frittstående personer som kan gi uttrykk for almenhetens synspunkter - uavhengig av de enkelte politiske partiene.
22.Det er en indre dynamikk hos alle skapende kunstnere, uavhengig av" budskap" og ideologi.
23.Det er nettopp for å bevare en uavhengig avis at jeg er interessert i kjøp.
24.Det italienske kommunistparti er fullstendig uavhengig av Moskva, sa den nyvalgte generalsekretæren i partiet, Alessandro Natta, på sin første pressekonferanse onsdag.
25.Det må sees uavhengig av den vanskelige bemanningssituasjonen på Oslo trygdekontor.
26.Det spesielle ved disse ydelsene er at kommunen er forpliktet til å gi dem uavhengig av om pengene finnes i kommunekassen eller ei.
27.Det synes nå tvingende nødvendig at efterforskningen av saker mot polititjenestemenn ledes av et uavhengig organ - ikke minst av hensyn til politiet selv.
28.Det virker som om sambruk og delfinansiering av idrettshall utsettes parallelt med utsettelsen av den nye Løren skole, skriver utvalget, og mener at en idrettshall kan reises dersom budsjettmidler kan frigjøres uavhengig av skolen.
29.Dette er et langt skritt videre mot en uavhengig TV2kanal sier statssekretær Jan S. Levy i Kulturdepartementet.
30.Dette er nok dessverre ikke den eneste av de uavhengige nærradiostasjonene som enten opphører å være uavhengig eller må legge ned.
Le tue ultime ricerche