Norvegese-Spagnolo traduzione di erfaringsmessig

La Traduzione della parola erfaringsmessig da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

erfaringsmessig in spagnolo

erfaringsmessig
empiriskaggettivo empírico, experimental
Sinonimi per erfaringsmessig

 
 

Altri esempi
1.Det kan erfaringsmessig ta tid å få svar fra Irak efter protesten julaften, men hva som eventuelt skal gjøres i mellomtiden, er det ikke tatt stilling til.
2.Dette kan virke som en pådriver for å bedre deres situasjon, og erfaringsmessig gir slike initiativ bedre resultater enn passivitet og sutring, sa han.
3.Dette skyldes nok i stor grad at tørrfisk har svært spesielle karakteristika, og at det derfor erfaringsmessig tar meget lang tid å opparbeide et marked for denn fisken !
4.Nei, men erfaringsmessig vet vi at en rask telefonist i en bilsentral som vår kan formidle cirka 150 ekspederinger i timen.
5.Adm. direktør Per Ramholt i Statens Pensjonskasse sier i en kommentar at en oppjustering på en offentlig sektor erfaringsmessig efterfølges av oppjustering på den annen.
6.At disse utsettelser koster tid, at nye utredninger koster penger og at resultatet erfaringsmessig svært ofte ikke blir noe bedre ved den alternative løsning, synes ikke å ha avgjørende betydning.
7.Av forebyggende tiltak tenker politiet seg spesielle tiltak som rettes mot narkotikamisbruk, kampanje mot trafikkulykker, motvirking av ordensproblemer ved kjøpesentre og informasjonstiltak mot eldre som erfaringsmessig ofte sikrer seg dårlig.
8.Blant de kamre som besvarte departementets henvendelse var alle de større politikamre her i landet som erfaringsmessig har de fleste fremmedsaker.
9.Byråsjef Kolbjørn Engsveen regner imidlertid med at det skjer i løpet av kommende år, selv om det erfaringsmessig tar en del tid å få valgt styre og ansatt personale.
10.Da er det ikke urimelig å anta at nesten ti prosent av selskapets aksjer skiftet eier forrige uke hvis man tar med i betraktning den andel aksjer som erfaringsmessig handles utenom børs.
11.Dagens figur viser utviklingen i de siste 40 årene på den børsen som erfaringsmessig ligger lengst foran i utviklingen - nemlig New Yorkbørsen.
12.De har bladd igjennom alle tykke oppslagsbøker, der det erfaringsmessig kan ligge gjemte penger.
13.Denne industri som de fleste institusjoner ellers i samfunnet, glemte de prinsipper som erfaringsmessig må ligge til grunn for en varig kulturdannelse, prinsippene om likeverd og gjensidig kjærlighet, om tradisjonsforankring og fremtidstro.
14.Det blir derfor neppe nødvendig å justere prisene, bl.a. også fordi efterspørselen erfaringsmessig tar seg opp i månedsskiftet augustseptember, med bakgrunn i større vinterforbruk.
15.Det er grunn til å tro at et eventuelt stemmetap særlig vil kunne gå ut over borgerlige partier idet Arbeiderpartiet erfaringsmessig er mest motstandsdyktig overfor partier som står frem på vegne av spesielle grupper.
16.Det er å anbefale å sette bilen et godt stykke unna - erfaringsmessig blir det trafikkkaos på Søndre Akershuskai når S / S" Norway" er innom.
17.Det må tas standpunkt til om de skal bruke sin kapasitet på næringsdrivende og andre komliserte selvangivelser, hvor man erfaringsmessig finner de største unndragelser, eller om kontrollen skal rettes mot lønnsmottagere og pensjonister, slik at man så langt som mulig unngår at disse betaler for meget i skatt.
18.Det viste seg erfaringsmessig at de ofte ble bevilget sent og med små beløp, slik at pensjonistene efterhvert ble økonomisk dårligere stillet.
19.Disse dokumentene er erfaringsmessig tigjengelig ca. en uke efter at saken er avsluttet.
20.Disse erfaringsmessig pålitelige prognoser stemmer godt overens med de siste dagers meningsmålinger.
21.ERFARINGSMESSIG er det alltid noen som mener at politikerne egentlig bør avstå fra enhver lønnsforhøyelse eftersom de" har mer enn nok fra før".
22.Erfaringsmessig blir 90 pst. av setene utnyttet, det skulle bety rundt 300 000 passasjerer på et halvt år, 7 pst. flere enn ifjor.
23.Erfaringsmessig blir vinduer og dører skjeve med årene, men alt som trengs for å vatre dem opp hvis plastknotter er montert, er å ta vekk listene og bruke skiftenøkkelen.
24.Erfaringsmessig er det alltid utfordreren som tjener på et oppgjør for åpen scene.
25.Erfaringsmessig er det trefire prosent av kundene som årlig skifter bankforbindelse, sier Nybø.
26.Erfaringsmessig er det turene i 23tiden som blir først fulltegnet.
27.Erfaringsmessig er det vanskelig å holde en slik utvikling under kontroll.
28.Erfaringsmessig er dette et godt kontrollert område, der det sjelden inntreffer kritiske episoder som dette, påpeker Løfsgaard.
29.Erfaringsmessig er jo dette høysesong for Fremskrittspartiet.
30.Erfaringsmessig er man fra norsk hold svært nøktern ved karakteriseringer av sovjetisk militær aktivitet.
Le tue ultime ricerche