Norvegese-Spagnolo traduzione di fravike

La Traduzione della parola fravike da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fravike in spagnolo

fravike
luftfart - nautiskverbo desviarse de
  normverbo apartarse de
Sinonimi per fravike
Termini derivati da fravike
Altri esempi
1.Men det er en konklusjon det etter vår mening ikke må bli snakk om å fravike.
2.Mangel på definerte kriterier åpner for en klar mulighet til å fravike de formelle kriterier og i stedet la" ikke formelle" kriterier - så som kjønn, utdannelsessted og kirkelig tilknytning - alene avgjøre ansettelsen, uttaler MFstudentene.
3.Men vi har reagert sterkt, for departementet er nå i ferd med å fravike en normal og anstendig anbudsprosedyre, kommenterer han.
4.Oslo Venstre vil beklage at Oslos politiske ledelse i denne sak har latt seg forlede til å fravike en ordinær saksgang, heter det i en pressemelding fra partiet.
5.Angivelig kom dette av at Oslo skøytekrets ikke ville fravike timene som kretsen hadde på Jordal.
6.Bak kravet om å fravike reglene om bortfall av rentesubsidiering står en tverrpolitisk gruppe med finanskomiteens formann, Petter Thomassen (h) i spissen.
7.Den politiske utvikling i området er så viktig og de underliggende økonomiske konfliktårsaker så dominerende at det kan forsvare en politisk bruk av uhjelpsmidler - som igjen berettiger at vi kan fravike prinsippet om at uhjelp bare skal gå til de fattigste land og konsentrert om få land.
8.Dessuten dyktig til å skape en akseptabel plattform å enes på, uten å fravike sine prinsipper, sier Myrvoll om sin tidligere protege.
9.Det er heller ikke noe mål for flertallet å fravike likestilling i forholdet mellom jordbruksinntekt og industriarbeiderinntekt.
10.Det er ikke ønskelig å fravike en slik linje.
11.Det er påtalemyndigheten som styrer den rettslige efterforskningen, og retten finner ikke å kunne fravike lovens hovedregel uten påtalemyndighetens samtykke, heter det.
12.Det er tilstrekkelig å nevne den meget omtalte Kløftadommen, hvor Høyesterett fant å måtte fravike lovteksten på vesentlige punkter.
13.Det heter i avslaget at den normale løsning vil være at Staten bygger selv, og man kan ikke se at det foreligger så spesielle forhold at det er grunn til å fravike denne hovedregel.
14.Det kan føre til alvorlig tillitssvikt mellom behandler og pasient hvis leger får adgang til å fravike taushetsplikten, frykter talsmenn for pasientgruppen.
15.Det kan løses uten å fravike prinsippet om fengsel ved promillekjøring - dersom det er noe problem.
16.Det var partiets representant i sosialutvalget, Jarl Eik, som før budsjettbehandlingen overtalte sin gruppe til å fravike det standpunkt det hadde inntatt under behandlingen i Svellandutvalget, finansutvalg og formannskap.
17.Det vil klart fremgå av min artikkel at begrunnelsen først og fremst er at hverken Olje og energidepartementet eller Regjeringen har funnet at det foreligger sterk nok begrunnelse for å fravike den målsetning som Stortinget i Innst.S. nr. 124 (198283) la opp til for vår kraftdekning.
18.Fornærmede skal få oppnevnt den advokat hun ønsker, men politiet kan fravike dette for å unngå tap av tid.
19.Her skulle jo Høyesterett ha trådt sammen i plenum i betraktning av den lov som gjelder for Høyesterett når den vil fravike en dom i en tidligere høyesterettssak angående prinsipielt samme forhold.
20.I en sak med pågang fra pressen og hvor handlingen i seg selv emosjonelt forstyrrer sinnet til politijuristen, kan han bli psykologisk motivert til å fravike rettssikkerhetshensyn og foreta juridiske kunstgrep.
21.Idag vil et flertall stemme for å gi Finansdepartementet fullmakt til å fravike bestemmelsene om rentesubsidier for de to skip, og dermed er mange arbeidsplasser i Harstadregionen sikret for lang tid fremover.
22.Lars Krokan sier at før kampen eventuelt kan omrammes og spilles på Lerkendal, må fotballforbundet fravike etpar prinsipper.
23.Likestillingsombudet kunne altså ikke godta fylkesordførerens begrunnelse for å fravike regelen - en begrunnelse som vakte stor debatt da den ble gitt ihøst i forbindelse med styrevalget.
24.Likevel har det vært Dagsnyttredaksjonens mål å aldri fravike programreglene.
25.Man viste formelt til at alle rabattordninger blir godkjent av samferdselsmyndighetene på forhånd, og at transportselskapene ikke hadde anledning til å fravike dette.
26.Men det hender dommerne er nødt til å fravike kursen fordi jusen ikke dekker alle livets forhold.
27.NRK er også innstilt på å fravike sine programregler som norm for organisasjonsfjernsynet.
28.Norge fortsetter sitt press for å få Sverige til å fravike bestemmelser som gjør at Norsk Hydro og Statoil finner det vanskelig å starte bensinsalg på den andre siden av kjølen.
29.Norge har sagt seg villig til et kompromiss, men det er foreløbig ikke kommet noen signaler fra sovjetisk side om at russerne kan tenke seg å fravike det prinsipp som hittil har vært hevdet i drøftelsene.
30.Når priser og tilhørende rabatttilbud er godkjent, har ikke transportøren anledning til å fravike det godkjente resultat.
Parole simili

 
 

fravike come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) fravikefravikendefraveket
Indicativo
1. Presente
jegfraviker
dufraviker
hanfraviker
vifraviker
derefraviker
defraviker
8. Perfetto
jeghar fraveket
duhar fraveket
hanhar fraveket
vihar fraveket
derehar fraveket
dehar fraveket
2. Imperfetto
jegfravek
dufravek
hanfravek
vifravek
derefravek
defravek
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde fraveket
duhadde fraveket
hanhadde fraveket
vihadde fraveket
derehadde fraveket
dehadde fraveket
4a. Futuro
jegvil/skal fravike
duvil/skal fravike
hanvil/skal fravike
vivil/skal fravike
derevil/skal fravike
devil/skal fravike
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha fraveket
duvil/skal ha fraveket
hanvil/skal ha fraveket
vivil/skal ha fraveket
derevil/skal ha fraveket
devil/skal ha fraveket
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle fravike
duville/skulle fravike
hanville/skulle fravike
viville/skulle fravike
dereville/skulle fravike
deville/skulle fravike
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha fraveket
duville/skulle ha fraveket
hanville/skulle ha fraveket
viville/skulle ha fraveket
dereville/skulle ha fraveket
deville/skulle ha fraveket
Imperativo
Affermativa
dufravik
viLa oss fravike
derefravik
Negativa
duikke fravik! (fravik ikke)
dereikke fravik! (fravik ikke)
Le tue ultime ricerche