Norvegese-Spagnolo traduzione di grunnleggende

La Traduzione della parola grunnleggende da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

grunnleggende in spagnolo

grunnleggende
vektaggettivo esencial, fundamental
  fundamentalaggettivo fundamental, esencial
Sinonimi per grunnleggende
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.At prisen fra Staten på 50 000 kroner både reelt og i anseelse skal være mer verd for prisvinneren enn en tilsvarende pris på 50 000 fra en fylkeskommune, kan ikke harmonere med grunnleggende prinsipper om desentralisering og demokratisering av offentlig forvaltning.
2.Datalære" er et nytt grunnleggende kurs om EDB for arbeidslivet.
3.Den sosialistiske realisme er den grunnleggende metode i sovjetisk skjønnlitteratur og litteraturkritikk og krever av kunstneren en sannferdig, historiskkonkret fremstilling av virkeligheten i dens revolusjonære utvikling.
4.Det dreier seg om en grunnleggende kommunikasjonskløft mellom de som er satt til å lørdagsunderholde store deler av det norske folk - og deres publikum.
5.Det er en alvorlig sak fordi det innebærer en grunnleggende mistillitserklæring fra kringkastingssjefens side.
6.Det han gjør er enkelt, måten han gjør det på, er så komplisert at Lewis må karakteriseres som et grunnleggende mysterium", skrev magasinet Time før OL.
7.I internasjonale forhold er det en grunnleggende forutsetning at avtaler blir overholdt".
8.Men når CDU / CSU likefullt inntar en grunnleggende positiv holdning til planene om en ikkevoldavtale, så gjør de dette fremfor alt på grunn av en slik avtales symbolvirkning, som ikke må undervurderes.
9.Nei til atomvåpen ser det som en grunnleggende rett å kunne protestere åpent mot den trussel atomvåpnene representerer - selvfølgelig også når det gjelder atomvåpnene i ens egen allianse og på eget territorium.
10.Og da tenker jeg ikke bare på at det var jeg som reddet gullbeholdningen og var første norske i land i Normandie, jeg tenker også på de for oss så grunnleggende tanker jeg bygde nasjonen på i mine skrifter og taler over hele verden som æresdoktor ved en rekke universiteter og dessuten professor i såvel jus som fysikk, matematikk, religion, statsvidenskap og slaviske sprog.
11.Paulus gjør ikke her annet enn å trekke konsekvensene av det aller mest grunnleggende i Jesu budskap, nemlig at Gud er alle menneskers Far, ikke bare jødenes, men alle menneskers Far, uten forbehold.
12.Så lenge de grunnleggende økonomiske problemer ikke er løst, er det grunn til å frykte fortsatt arbeidsløshet.
13.Teknologisk utvikling"," megatrend"," grunnleggende fordeler vi legger til grunn"," selvrealisering"," problemspekter" - og - efter vår mening selve rosinen i pølsen -" eurosklerose".
14.Undres på om vi ikke her står overfor en fremgangsmåte for å skape helhet og forsoning,som er like grunnleggende som den er enkel.Selv om den skulle koste oss noe.
15.Vesteuropeiske initiativer for å styrke avspenningen og bygge opp nye ordninger omkring forsvar og sikkerhet i Europa kan tjene grunnleggende norske interesser.
16.Vi har ikke mislykkes, men lykkes i å sørge for vårt folks grunnleggende behov," sa han i en tale for kort tid siden.
17.Vi tror derimot at det å møte meningsytringer om politikk, moral og religion med straff rett og slett er farlig fordi det strider mot demokratiets grunnleggende ide om fri meningsbrytning.
18.(IPS) Vi kan ikke få et effektivt, internasjonalt handelssystem før en grunnleggende omlegging av verdensøkonomien er gjennomført, mener FNkonferansen for handel og utvikling, UNCTAD.
19.(NTBReuterAFP) - Natoalliansen må ikke la seg forføre av de høyteknologiske våpnene slik at de grunnleggende investeringene i forsvaret neglisjeres, sa NATOs generalsektretær Lord Carrington i en tale til forsvarsalliansens parlamentarikerforsamling i Brussel onsdag.
20.(krist.uavh) finner at premissene for Høyesteretts kjennelse vidner om respekt for de grunnleggende trekk som skal bære religionsfriheten her i landet.
21.Alle brudd på de grunnleggende menneskerettigheter, inkludert mishandling av samvittighetsfanger, må fordønmes uansett politisk system.
22.Både yrkesopplæring og forskning er grunnleggende og skulle være såpass ukontroversielt at man kan enes om det, sa han.
23.Da blir det bare utbetalinger til folks grunnleggende behov.
24.De grunnleggende bibelske normer for liv i ekteskap og familie er kjærlighet og gjensidig omsorg, ikke herredømme og undertrykkelse.
25.De grunnleggende problemer Forsvaret idag står overfor, lar seg ikke løse gjennom økede bevilgninger alene.
26.De kom fra forhold der det grunnleggende hadde vært å overleve, og unngå å bli slått.
27.De privatiseringstiltak som nå er lansert av Høyre og Regjeringen, er forsøk på å skru utviklingen flere tiår tilbake og representerer grunnleggende angrep mot fundamentet i velferdsstaten, var Førdes oppfatning.
28.Demokratiet er basert på at hvert enkelt menneske har grunnleggende kunnskaper om det samfunnet de lever i.
29.Den alvorstid vi lever i utfordrer alle positive krefter til å markere standpunkt til de grunnleggende verdier.
30.Den nye regjeringen er velsignet med respekt for de grunnleggende friheter.
Le tue ultime ricerche