Norvegese-Spagnolo traduzione di påføre

La Traduzione della parola påføre da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

påføre in spagnolo

påføre
legge på skatterverbo imponer
Sinonimi per påføre
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Denne gruppe er på mange måter sårbar, og ledighet kan påføre holdningsmessige skadevirkninger av betydelig omfang.
2.Dersom norske banker innfører gebyrordninger som vil påføre lønnsmottagerne direkte omkostninger ved uttak av lønn, vil LO vurdere å anbefale forbundene en overgang til andre lønnsutbetalingsformer enn over lønnskonto i bank, heter det i en uttalelse fra LOsekretariatet.
3.Det er ingen som har noen oversikt over hvilke skader en maratonløper kan påføre organismen ved å løpe i skitten luft.
4.Det er min oppfatning at Kystartillerifortene er istand til å stoppe en angriper, eventuelt påføre ham så store tap at han blir nødt til å velge landsettingsområder som er mindre farlig for vårt eget forsvar enn Vestfjorden og Ofotfjorden.
5.Dette fører nok til større slitasje på disse veiene, og kommer til å påføre veivesenet ekstra vedlikeholdsutgifter i årene som kommer, selv om akseltrykket reduseres under teleløsningen, sier veidirektør Eskild Jensen.
6.Tanken var, forteller han, å sette istand vognen på fritiden - i utgangspunktet uten å påføre Sporveien ekstraordinære reparasjonskostnader.
7.Aalto innrømmet at mindretallet har muligheter til å påføre FKP, den folkedemokratiske bevegelse og det arbeidende folk stor skade.
8.Advokat Knut Helle i Den norske Bankforening mener at en streik i postverket som fører til at kundene ikke får tilsendt fakturaer og innbetalingsblankett på en vare ikke generelt skal påføre kunden merutgifter i form av strafferente fordi forfallsfristen ikke blir overholdt.
9.Aller helst så hun at bommen rett og slett ble fjernet selv om det ville påføre Kampen en del trafikkbelastning.
10.Arbeiderbladet er mest opptatt av faren for at Treholtsaken på grunn av Arne Treholts sterke tilknytning til Arbeiderpartiet - skal påføre partiet skader.
11.Avisen har en helt annen grunnholdning enn den ungdomsmagasinet Press på denne måten forsøker å påføre den, understreket VGs prosessfullmektig, høyesterettsadvokat Annæus Schjødt, i Oslo namsrett torsdag.
12.BNC ble etablert for å påføre rustbeskyttelse og betongkappe på stålrørene til det over 800 kilometer lange gassledningssystemet Statpipe i Nordsjøen.
13.Bakgrunnen er at formannskapetsvedtaket ikke vil kunne hindre at flere kommunalt ansatte gjør bruk av tilbudet om førtidspensjonering og ifølge pensjonsgruppen er det grunn til å tro at fleksibel pensjonsalder vil påføre kommunen store utgiftsøkninger istedenfor innsparinger.
14.Bakgrunnen er delvis at de lokale arbeidstagerutvalg krever nyansettelser fordi stillingsnormene ikke er redusert og at førtidspensjoneringen vil påføre bykassen millionutgifter i økte premieinntekter til pensjonskassene.
15.Bakgrunnen for dette vedtak er at det kan bli streik i bankene fra 3. mai, noe som kan påføre folk tap fordi gjeldende frister ikke kan overholdes.
16.Barnevernet er ofte kritisert for å påføre barnet enda større belastninger enn det hadde i den situasjonen det befant seg i, ved å ta omsorgen fra foreldrene med hjemmel i 11 langt oftere enn påkrevet.
17.Bergen Bank regner ikke lenger med at Tofte vil påføre banken tap.
18.Bystyredebatten viste en relativt bred bekymring for de økonomiske belastninger Phuset på Paletomten kan påføre kommunen.
19.Både i B og Cavdelingen er det bare ett poeng som skiller de fem første lagene.I avdeling B sørget Grorud for at spenningen fortsatt er til stede ved å påføre Finstadbru lagets første nederlag for sesongen.
20.Chansen for skade øker med antall slag, og en knockout behøver ikke nødvendigvis påføre større skade enn andre velplasserte slag.
21.CreusotLoirekreditorene hevder at Usinors tilbud om en kjøpesum på 58 millioner francs vil påføre dem tap på tilsammen 300 millioner.
22.DET er bittert på denne dag å konstatere at SovjetUnionen, som vet mer enn noen annen nasjon om de lidelser nazistiske erobrere kan påføre et land, forsøker å håne minnet om invasjonen i Normandie.
23.Da vil de leve på trygd og påføre samfunnet betydelige utgifter.
24.De ansatte viser samtidig til at kostnadene ved avvikling av verftet vil påføre BMV utgifter på ca. 30 millioner, som bedriftsledelsen følgelig må anse som innsparte penger, hvis en nedleggelse kan unngås.
25.De vil vise at de er mange, er sterke, har makt og kan gjengjelde og påføre straff.
26.Den behovsprøvning som vil måtte finne sted overfor dem som der blir hardest rammet, må vel også antas å påføre ligningskontorene et betydelig merarbeide.
27.Den kan nok av og til påføre demokratiske institusjoner noen sår, men i det lange løp vil IRAs ugjerninger redusere den forståelse og sympati den måtte ha i folkeopinionen.
28.Den sterkt omdiskuterte kjøreavgift vil også påføre mange handelsbedrifter ekstra omkostninger.
29.Den vil også påføre kommunen betydelige ekstrautgifter, heter det.
30.Det er derfor ikke så store skader og tap de kan påføre de sovjetiske stillingene.
Le tue ultime ricerche