Norvegese-Spagnolo traduzione di samfunn

La Traduzione della parola samfunn da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

samfunn in spagnolo

samfunn
religiøssostantivo comunión [f]
  organisasjonsostantivo organización [f], asociación [f], sociedad [f], liga [f]
Sinonimi per samfunn
Termini derivati da samfunn
Esempi con traduzione
Vi vil ha et samfunn for alle – ikke bare for de få som er rike.
Parole simili

 
 

Wiki
Et samfunn er en gruppe individer som lever sammen og deler institusjoner og som ofte har en felles kultur, felles tradisjoner og interesser. I sosiologien brukes begrepet om et sosialt system, som kan være delvis åpent eller delvis lukka. Samfunnet står sentralt i samfunnsvitenskapene, som sosiologi, historie, økonomi, statsvitenskap, antropologi, lingvistikk og psykologi.

Altri esempi
1.Alternativ Framtid"prosjektet har som siktemål å utrede en mulig nordisk modell for et fremtidig samfunn hvor sosiale mål, miljø og ressursansvar er sterkt prioritert.
2.Da jeg er av den oppfatning at bruken av disse nummer er altfor omfattende i vårt samfunn, samt at fengslet ikke har oppgitt konkret hva de har til hensikt å kontrollere, ville det være av interesse å få Datatilsynets vurdering av forholdet", skrev mannen i et brev til Datatilsynet.
3.Den viktigste informasjonskanal som finnes i vårt samfunn idag, er fjernsynet.
4.Det er et slikt samfunn de små herskergrupper i ØstEuropa ikke vil ha, mens de nasjoner som de styrer, nettopp ønsker det.
5.Det er ikke arabisk terrorisme som er noen trusel mot det israelske samfunn - men våre egne terrorister", skrev en av Israels fremste utenrikskorrespondenter, Menahem Horovitz i Jerusalem Post nylig.
6.Det er jo et lyspunkt i en situasjon som ellers er illevarslende nok for de krefter som helhjertet ønsker å arbeide for et samfunn der konservativ og liberal politikk skal være toneangivende.
7.Det er så viktig at de blir integrert i det vanlige samfunn.
8.Det griper inn i selve sentrum av de religiøse forestillinger i mange samfunn og virker mere truende enn f.eks. kristen forkynnelse.
9.Dette er forhold som forteller om et system som ikke fungerer slik man kan vente i et moderne samfunn.
10.Forbrukerdepartementet vil om kort tid lansere arbeidet for et åpnere samfunn.
11.Halling" vil med kritisk blikk se på i hvilken grad det norske samfunn er blitt amerikanisert og hvilke konsekvenser innflydelsen har hatt på maktfordelingen i samfunnet.
12.Han levde hele sitt liv for og i en politisk bevegelse som han trodd på, og som han var overbevist om hadde en misjon i det norske samfunn.
13.Hva slags folk det ble av oss voksne, kommer tydeligst frem når vi ser på hva slags samfunn vi har skapt, hvilken verden vi gir våre barn å vokse opp i.
14.I de siste år har det vært sterke brytninger i kirke og samfunn omkring Jesu død og betydningen av den.
15.I et samfunn som hungrer efter å bli løst fra byråkratiske byrder, er det typisk for Arbeiderpartiets knefall for foreldede løsninger, at partiet nok en gang velger side til fordel for en vekst i det offentlige maktapparat.
16.Idretten sultefores," mener avisen, og" har den største sympati for idrettens synsmåter og tror det er en gunstig anledning til å dra igang en debatt om idrettens plass i vårt samfunn.
17.Ikke noe samfunn kan gardere seg 100 pst. mot spionasje.
18.Jeg er så redd for å skape et inntrykk av et hardt, umenneskelig og ulykkelig samfunn.
19.Jo, prosjektet" Åpent samfunn" begynner å bli virkelighet.
20.Jor skriver at vanskeligheten med å mobilisere opinionen for kravet om en kulturell opprustning skyldes at man som oftest setter likhetstegn mellom kultur og fritidssysler, og ikke ser at kulturen er hele det verdigrunnlag vi bygger vårt samfunn og vår tilværelse på.
21.PF vil arbeide for reell likestilling i kirke og samfunn.
22.Reaganrevolusjonen" har ikke skapt denne nye tingenes tilstand, som økonomen John Kenneth Galbraith kaller" det hjerteløse samfunn".
23.Regjeringsskiftet høsten 1981 har vist seg å bli et dyrt eksperiment for et godt samfunn.
24.Stikkordet for et pluralistisk samfunn er toleranse overfor den som tenker og handler annerledes enn flertallet.
25.The mixed" representerer en meget stor gruppe i det amerikanske samfunn.
26.Trykksaken er like nødvendig i et moderne samfunn som luft," hevder den grafiske bransjens egne folk, og selv om overdrivelsen er åpenbar, må man vel et godt stykke på vei gi dem rett.
27.Utdanner vi for gårsdagens samfunn ?
28.Vi betrakter for vår del Naturvernforbundet somi det store og hele en våken vakthund om sentrale verdier i vårt samfunn", skriver Aftenposten på lederplass 15. juni i anledning av Naturvernforbundets årsmøte.
29.Vi går ut fra at Regjeringen ikke bevisst har villet opptre så utrolig uhøflig overfor en mann som i aller høyeste grad fortjener anerkjennelse og takk for en kjempeinnsats for Statoil og det norske samfunn.
30.Vi har et urgammelt, patriarkalsk samfunn bygd på økonomisk og seksuell undertrykkelse.
Le tue ultime ricerche