Norvegese-Spagnolo traduzione di samfunnsfag

La Traduzione della parola samfunnsfag da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

samfunnsfag in spagnolo

samfunnsfag
allmenn? Ciencias Sociales
Parole simili

 
 

Wiki
Samfunnsfag er læren om hele samfunnet, og betegnelsen brukes som regel på et fag i Grunnopplæringa. På barne- og ungdomsskolestrinnet samfunnsfag inndelt i hovedområdene geografi, historie og samfunnskunnskap. I videregående opplæring leses samfunnsfag på Vg1 i utdanningsprogram for studiespesialisering og Vg2 i andre utdanningsprogrammer.

Altri esempi
1.Dette er den beste undervisning i samfunnsfag som vi har fått, sier en samstemt gjeng fra Lørenskog videregående skole.
2.Fremtidens teknokrater trenger en mer positiv holdning til forskjellige samfunnsfag, selv om de ikke blir fagfolk på alle områdene, sa Norges Industriforbunds representant i rådet, Wilhelm Andersen.
3.Idag er det satt av 15 timer til såkalt samfunnsfag, som blant annet skal omfatte orientering om forsvaret og krigfredproblematikken, sier Mollan.
4.Under dette revisjonsarbeide vil vi se på alle fagplaner på nytt, herunder samfunnsfag med geografi, sa Bondevik, som håpet at de kommende retningslinjer vil kunne motvirke slike problemer som Hagen var opptatt av.
5.Undervisningen i samfunnsfag skal ideelt sett gjøre elevene bedre rustet til å løse problemer, både lokalt og globalt.
6.Alvorlig og vanskelig er også det forhold at det fortsatt går adskillige elever i almenfaglig studieretning (gymnasium), som burde hatt andre utfordringer enn dagens kravstore fagopplegg i fremmedsprog, i realfag og ulike samfunnsfag.
7.AnneWenche Ore forteller videre at det er realstudiet og samfunnsfag som har merket størst økning.
8.De andre større grupper er samfunnsfag og kunstutdannelse.
9.Det er av største viktighet at skolen lærer opp elevene i samfunnsstoff, spesielt i nåtidens problemer og aktualiteter, men dette er vel egentlig et annet fagområde enn norsk - noe jeg ville kalle samfunnsfag / kunnskap.
10.Det gis idag adskillig velvillig oppmerksomhet til teknologiske fag og samfunnsfag og, ihvertfall på det verbale plan, også til humaniora.
11.Det samme forhold gjelder for samfunnsfag, der mange elever møter både historie og geografiundervisningen på svært forskjellige måter og hvor det er tilfeldighetene som bestemmer hvilket innhold elevene får i denne undervisningen.
12.Det skal arbeides med matematikk, engelsk, norsk og samfunnsfag, og fag med tilknytning til praktisk arbeide.
13.Det ville være ønskelig om man i en lærebok i samfunnsfag kunne finne en poengtering av at vi har overordnede verdier som bør respekteres i samfunnslivet - at samfunnets rettssystem ikke bare er basert på makt, og at grunnen til at vi skal respektere våre lover ikke bare er at de uttrykker" makthavernes" vilje, selv om disse makthavere representerer et demokratisk flertall.
14.Dette innebærer at vi hverken støtter flertallsforslaget om mediekunnskap integrert i samfunnsfag og norsk, et obligatorisk billedmediefag, eller mindretallets forslag om mediekunnskap og obligatorisk fag, sier lærerrådet.
15.Disse plassene er fordelt på matematisknaturvitenskapelige fag, sivilingeniørstudiet og samfunnsfag.
16.Efter forutsetningene skal slike spørsmål også drøftes i forbindelse med og integrert i obligatoriske fag som samfunnsfag, historie og norsk.
17.Fagene som kan velges istedenfor musikk har vært samfunnsfag eller naturfag, og disse er tydeligvis blitt vurdert høyere enn musikk.
18.Flertallet vil foruten å integrere deler av faget i norsk og samfunnsfag, opprette et nytt billedmediafag, med" en faglig forsvarlig behandling av bildemediene med plass til laborative undervisningsformer".
19.For samfunnsfag heter det bl.a. at vurderingen må ta utgangspunkt i skolens generelle målsetning, fagets spesielle målsetning og elevens forutsetninger på fagområdet.
20.Forbundet sier i sin uttalelse at mediekunnskap må integreres i norsk og samfunnsfag.
21.Foreldrene er mer opptatt av nøytralitet i samfunnsfag enn i kristendomskunnskap.
22.Forsøket tar sikte på å forenkle opplegget for sprog og samfunnsfag, og samtidig gjøre samfunnsfag mer aktuelt.
23.Foruten morsmål må skolenes elever velge et teoretisk emne innenfor fem faggrupper : samfunnsfag, fremmedsprog, videnskapelige fag, matematikk og estetiske fag.
24.Hagen mener at den frihet lærerne idag har til å legge opp undervisningen i samfunnsfag kan medføre at elever kan gå ut av den 9årige skolen uten elementære kunnskaper f.eks. i fag som geografi.
25.Her nevnes spesielt juridiske fag, enkelte samfunnsfag og kombinasjoner av slike fag.
26.Hun har i disse dager etablert seg i Frankrike for å fullføre sine studier innen næringsliv, samfunnsfag og økonomi.
27.Hvordan kan vi knytte den nødvendige spesialutdannelse på dette området til det apparat som allerede eksisterer innen f.eks. universitetene / samfunnsfag, utdannelsen av personale til utenrikstjenesten og til medieyrker, for å nevne noen ?
28.I Theo Koritzinskys lærebok i samfunnsfag for høyere skoler sies det at det er vanlige arbeidsfolk som begår slike forbrytelser.
29.I fagene norsk og samfunnsfag krever læreplanene at undervisningen legges opp aktuelt og at aviser og tidsskrifter brukes.
30.I samfunnsfag er lokalsamfunnet et utmerket utgangspunkt.
Le tue ultime ricerche