Norvegese-Spagnolo traduzione di selvstyre

La Traduzione della parola selvstyre da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

selvstyre in spagnolo

selvstyre
politikksostantivo gobierno autónomo [m], autonomía [f]
Sinonimi per selvstyre
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den røde tråd", i denne sak er at Kirken er for øket selvstyre.
2.En høy grad av selvstyre under kinesisk suverenitet".
3.Kirkens indre selvstyre - hva innebærer OT prop.
4.Dersom politikere gir seg av med å stille de overordnede mål for Kirken og krever kontroll med at Kirken følger disse mål, ja endog former dem som en betingelse for å gi kirken større grad av selvstyre, er dette misbruk av politisk makt over Kirken, sa Aarflot.
5.Det blir et håndslag til det lokale selvstyre, sa han.
6.Dette har man overlatt til det lokale selvstyre å avgjøre, sa Rossbach.
7.Er man i prinsippet for kommunalt selvstyre, må man også være villig til å la kommunene prioritere ulikt, og tildels kan det også gå på tvers av stortingsflertallets syn.
8.Et mektig håndslag til større lokalt selvstyre, fremholder saksordfører Sverre Mauritzen (h) overfor Aftenposten.
9.Før India ble uavhengig av britene, ble vårt folk stilt i utsikt at vi skulle få indre selvstyre.
10.Politikken har gått i riktig retning på flere punkter som vi er opptatt av, sa Kr.F.formannen og nevnte spesielt økning i utviklingshjelpen, oljepolitikken, Handelsdepartementets arbeide for å styrke salget av norske produkter utenlands, den nye lov om folkehøyskolene og den pågående revisjon av privatskoleloven, styrkingen av det holdnigsskapende arbeide i skolen gjennom revisjon av Mønsterplanen og arbeidet med å gi Kirken øket selvstyre først og fremst i teologiske spørsmål.
11.Siden 70tallet har vi vært gjennom den demokratiske sjef og selvstyre innen bedriftene, nå er vi tilbake til den autoritære sjefen.
12.Systemet med tilsynelatende selvstyre er blitt en åpen bløff, sier en av utlendingene.
13.Alle hevder at den vil innskrenke den tradisjonelle rett til lokalt selvstyre.
14.Annet trinn omhandler selvstyre for palestinerne på Vestbredden og i Gaza.
15.Arbeidet med å utvikle Den norske kirkes indre selvstyre vil fortsette.
16.Av andre grunnlovsforslag som vil bli referert i Stortinget idag, er et om ikkediskriminering av norske borgere, et forslag til ny grunnlovsbestemmelse som skal sikre individets rett i miljøvernsaker, og endelig et forslag til ny paragrf i Grunnloven som fastslår prinsippet om kommunalt og fylkeskommunalt selvstyre i vår konstitusjon.
17.Bare det lokale sardinske handlingspartiet som tar til orde for administrativt selvstyre for øya, hadde solid fremgang med sine 13,8 prosent av stemmene, noe som ga partiet åtte nye plasser i den regionale forsamlingen.
18.Bedre arbeidsrutiner og større grad av" lokalt selvstyre" skal spare driftsmidler.
19.Blant tamilene har tilliten til sentralmakten forsvunnet, mens regjeringen og singaleserne på sin side avviser alle forslag om å omdanne staten til en union med indre selvstyre for tamilene.
20.Bosettingsmønsteret skal bevares, det kreves øket innsats i distriktspolitikken, det kommunale selvstyre må økes.
21.Byen vil få lokalt selvstyre, med fri presse og ytringsfrihet.
22.Da Stortinget våren 1981 drøftet forholdet mellom stat og kirke, var det bred politisk enighet om å iverksette omfattende reformer for kirken med sikte på øket selvstyre.
23.De endringer som nå iverksettes, tar i første rekke sikte på en utvidelse av borettslagenes selvstyre.
24.De fire såkalte prøvebydeler som vil få øket selvstyre er Røa / Hovseter / Voksen, Gamlebyen / Vålerengen / Tøyen d, Søndre Nordstrand og Stovner / Vestli.
25.De siste årtier har Brunei hatt indre selvstyre, og sultanen har regjert som enehersker en av de få absolutte monarker som ennå finnes på kloden.
26.De vil ha lokalt selvstyre for de ulike religiøse grupperinger og en føderal regjering i Beirut.
27.Demonstrantene krevet også at delstaten Punjab må få selvstyre, og slagordet" Khalistan skal leve" runget mot ambassadebygningen.
28.Den kristelige Bergensavis Dagen sterkt ut mot Kjell Magne Bondeviks opplegg for øket kirkelig selvstyre.
29.Den kristelige Bergensavis Dagen svinger tuktens svepe - ikke uvanlig for den kampglade redaktør Arthur Berg - i debatten om det kirkelige selvstyre.
30.Den norske kirke får økt selvstyre gjennom vedtatte reformer.
Le tue ultime ricerche