Norvegese-Spagnolo traduzione di svovel

La Traduzione della parola svovel da norvegese a spagnolo, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

svovel in spagnolo

svovel
kjemisostantivo azufre [m]
Termini derivati da svovel
Anagrammi di svovel
Parole simili

 
 

Wiki
Svovel er et grunnstoff med kjemisk symbol S og atomnummer 16.

Altri esempi
1.Utsiktene til at vi vil få en betydelig reduksjon av svovel forurensningene innen 1993 må nå ansees som gode.
2.Både vannmassene og slamlagene på bunnen av fjorden inneholder store mengder metaller, blant annet jern, sink, bly, kadmium og mangan, samt fosfor og svovel.
3.De britiske statskraftverker (CEGB) skal innlede fire prøveprosjekter som med tiden kan komme til å føre til reduserte skadelige utslipp av svovel og nitrogen fra kullfyrte kraftverk.
4.Den sovjetiske storforurenser ved norskegrensen, nikkelverket i Nikel, slipper fortsatt ut enorme mengder svovel som finner veien over til ØstFinnmark, mange år efter at russerne opplyste at det skulle installeres renseanlegg ved bedriften.
5.Den største innsatsen på dette felt har, foruten aluminium, vært knyttet til utviklingen av prosesser for energigjenvinning og fjerning av svovel fra avgasser.
6.Denne industrien må nå ta sin rimelige andel av byrdene for å minske nivået både av svovel og bly i luften, sa han.
7.Der er derfor ikke behov for å iverksette utvidede forskrifter for svovel i fyringsolje på det nåværende tidspunkt, skriver Industriforbundet i en høringsuttalelse til Statens forurensningstilsyn.
8.Det viste ikke noen tegn til sviskader når det ble dyrket i filtrert luft tilsatt svovel.
9.Dr. Binns skriver også at utslippene av svovel i landet har minsket siden 1973, og at de nå ligger på 1940årenes nivå.
10.Flere britiske forskningsrapporter har påpekt at utslippene av svovel fra britiske kraftverk ikke bare skader miljøet i de skandinaviske land.
11.For Norges vedkommende er hele 84 prosent av de 56 000 tonn svovel som årlig faller ned kommet drivende med vinden fra andre land.
12.Forskerne mener at et redusert svovel eller kvelstoffut slipp bare vil ha positiv miljøbetydning i spesielt følsomme områder.
13.Hvis oljen inneholdt 1 prosent svovel, ville vi efter forbrenning få ca. 20 kilo svoveldioksyd i avgassene.
14.I den sammenheng kunngjorde han at CEGB nå setter igang et 45 millioner kroners prosjekt for å se hvordan utslippene av svovel og nitrogen mest økonomisk kan reduseres ved de kullfyrte kraftverk.
15.I første rekke vil de to nabolandene forsøke å minske utslippene av svovel fra kraftverk og tungindustri.
16.I pakken er to kilo røkelaks, et tverrsnitt av et 135 år gammelt tre fra Sørlandet, og 10 600 underskrifter på en protestliste mot de 50 000 tonn med britisk svovel som årlig daler ned over det sydlige Norge.
17.I tillegg tilføres årlig 100 000 tonn grubeavgang som inneholder sink, bly og svovel fra Bergverksselskapet NordNorge A / S. Høye konsentrasjoner av cyanid, hydrogensulfid, fenol og kreftfremkallende tjærestoffer forkommer og partikler reduserer sikten i vannet til et minimum innerst i fjorden.
18.Innføring av så vidt betydelige reduksjoner av svovelutslipp i en rekke land, vil efter alt å dømme også bidra til at forholdene vil ligge bedre til rette for innføring av reduksjoner ut over 30 prosent for svovel og innføring av reduksjoner av nitrogenutslipp, sier Lykke.
19.Kalkrik jord i store deler av landet gjør også at nedfall av svovel ikke får så stor innvirkning på skog og vann.
20.Kuvendingen vil ventelig innebære at miljøet belastes med tilsammen bortimot hundre tusen tonn svovel i årene fremover.
21.Loven i New York tar sikte på at utslipp av svovel og andre skadelige stoffer skal reduseres med 30 prosent innen 1990.
22.Man får store ansamlinger av svovel og nitrogengasser og karbonmonoksyd.
23.Med seg i bagasjen til Geneve hadde den norske delegasjonen en rapport fra Norges Geologiske Undersøkelse som utvetydig konkluderte med at" man kan se bort fra muligheten for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på kontinentalsokkelen".
24.Norges Naturvernforbund kritiserer i en uttalelse forslaget fra Statens forurensningstilsyn om at Norge skal redusere sine utslipp av svovel og fyringsolje med 30 prosent i løpet av 13 år.
25.Norsk Viftefabrikk har fjernet all utslipp av svovel fra Herøyaanleggene.
26.Svovel i nedbør fra industrien i USA og Europa har ført til omfattende skader på skog og fiskevatn.
27.Svovel kan også renses ut av brenselet, enten før det forbrennes (svovelvasking) eller ved forskjellige prosesser efter forbrenning (røykgassrensing).
28.Svovel og kvelstoffutslippene er et av de alvorligste miljøproblemer i den industrialiserte verden.
29.Svovel skal renses ut av avgasser fra industriprosser og fra kraftverk som fyres med kull.
30.Tallene angir svovel i tusen tonn pr. år.
Le tue ultime ricerche