Norvegese-Svedese traduzione di arbeidsbyrde

La Traduzione della parola arbeidsbyrde da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

arbeidsbyrde in svedese

arbeidsbyrde
jobbsostantivo arbetsbörda
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Kvinner i uland er ressurssvake, de har større arbeidsbyrde og lengre arbeidsdag enn menn.
2.2030 primærleger måtte den gang bære den samme arbeidsbyrde som nå fordeles på 60.
3.Den økende arbeidsbyrde ved Kripos gjør at de mange anmodninger om bistand fra lokale politikamre om både teknisk og taktisk efterforskning er blitt en betydelig belasning.
4.Denne dobbeltrolle innebærer en enorm arbeidsbyrde.
5.Dessuten vil ligningsvesenets arbeidsbyrde bli dramatisk redusert, sier Fremskrittspartiets formann, Carl I. Hagen.
6.Det uklare ansvarsforhold og følelsen av urimelig stor arbeidsbyrde, vil altså kunne resultere i rasteplasser uten søppelcontainere langs østlandsveiene.
7.Dette gir en upålitelig og sterkt varierende arbeidsbyrde for industrien avhengig av hvilke utbyggingsbeslutninger som tas og hvilke tekniske løsninger som velges.
8.Doyen - vervet betyr ekstra utgifter og ekstra arbeidsbyrde.
9.En hovedårsak til at gruppen ble bedt om å vurdere det administrative opplegg for årsavgiften, er den store arbeidsbyrde politiet påføres med avskilting.
10.En vurdering av våre topppolitikeres ansvar og arbeidsbyrde i forhold til godtgjørelsen, kan også med hell inngå i denne diskusjon.
11.Enhver som er kjent med det politiske liv, vil vite at det følger en stor arbeidsbyrde med å være både partiformann og parlamentarisk leder - ja, for folk flest ville det oppleves som bent frem umenneskelig.
12.Fra alle tollstasjoner langs grensen mellom Østlandsområdet og Sverige meldes det om stor sommertrafikk av handlende til vårt naboland, noe som har ført til økt arbeidsbyrde for tolletaten.
13.Knappe personalressurser og en stadig voksende arbeidsbyrde, har slitt ut staben, påpeker NTLs gruppestyre i bedriften.
14.Men det sier seg selv at den store, daglige arbeidsbyrde stillingen som sendelektor / direktør medfører har hindret meg i å gjøre en tilnærmelsesvis skikkelig innsats her.
15.Men ifølge politiet er arbeidstidsforkortelser, andre sosiale ordninger samt øket arbeidsbyrde årsaken til at det er såpass få politimenn i tjeneste en vanlig natt.
16.Nå får de på nytt en formann som ikke har den meget tyngende arbeidsbyrde både å lede partiet og stortingsgruppen.
17.Presidenten viste seg fra en usedvanlig personlig side, og fortalte at han tross sin store arbeidsbyrde fortsatt klarer å skjerme sitt privatliv.
18.På forhånd er imidlertid situasjonen ved de ordinære sosialkontorer preget av meget stor arbeidsbyrde, ytterligere forsterket gjennom internasjonale nedgangstider med tilhørende arbeidsløshet.
19.SETT på bakgrunn av den arbeidsbyrde vervene som stortingsrepresentant og partiformann medfører, er det grunn til å tvile på at Carl I. Hagen vil kunne engasjere seg i den grad som folk på Grorud har krav på.
20.Skityveriene er efterhvert blitt en så stor arbeidsbyrde for lensmannskontoret at man har utarbeidet egne skjemaer for anmeldelse av skityveri.
21.Til tross for sin store arbeidsbyrde er hans foreldre, Arne og Gunvor Jacobsen, alltid i hans tanker.
22.Jeg har ikke full oversikt over arbeidsoppgavene ennå, men jeg skal vel være med å ta noe av den store arbeidsbyrde de har på Statsministerens kontor, sier Verde.
23.Kan det føre til voldsbruk når den som har omsorg for den eldre er drevet til det ytterste på grunn av stor arbeidsbyrde og mangel på avlastning ?
24.Naturligvis får en kvinne mange barn hvis hvert av dem betyr at hennes arbeidsbyrde reduseres med en dyrebar time eller to.
25.Vi har søkt om påslag i salæret på grunn av den store arbeidsbyrde det har vært å være forsvarer i saken.
26.De har en enorm arbeidsbyrde, og den generelle arbeidssituasjon for politifolk er problematisk.
27.De spurte fikk heller ikke opplysninger om representantenes arbeidsbyrde sammenlignet med andre.
28.Den foreslåtte ordning innebærer en ny oppgave for arbeidsgiverne, men ifølge utvalgets flertall neppe noen vesentlig økt arbeidsbyrde.
29.Dette fordi dagens regelverk gir en betydelig arbeidsbyrde og skaper unødig mange konflikter.
30.For stor arbeidsbyrde på ett familiemedlem, fører lett til irritasjon og krangel.
Le tue ultime ricerche