Norvegese-Svedese traduzione di innpasse

La Traduzione della parola innpasse da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

innpasse in svedese

innpasse
allmennverbo jobba i
Altri esempi
1.Kong Olav har gitt et meget positivt svar og sagt at han vil forsøke å innpasse Narvikarrangementet i sitt program.
2.Selv om planprosessen er kommet lengst på Vaterland, og kommunen er inne i en vanskelig økonomisk periode, er begge utbyggingsområder såpass attraktive at det burde være mulig å innpasse alle de påtenkte funksjoner, private som offentlige, på en fornuftig måte.
3.Allerede nå ser vi at støttemengden er tung å innpasse i budsjettene.
4.At man i" aktivitetshuset" søker å innpasse en lokal forvaltningsseksjon med ulike service og vaktmesterfunksjoner, påkaller imidlertid selv miljøvernministerens berettigede interesse.
5.Avdelingenes oppgave er så å innpasse ønsker, pålagte nedskjæringer i dette forslaget, og å fremme sitt eget budsjettforslag som administrasjonen kan legge til grunn for sitt institusjonsbudsjett.
6.Byplansjef Meinich opplyste at reguleringsplaner for de to respektive områder vil foreligge til sommeren, og at Aker nå bør gi klart uttrykk for hvilke funksjoner man som tomteeier ønsker å innpasse på området.
7.Byplansjefens forslag gjør det mulig å innpasse 70 flere boliger på Malmøya samtidig med at friområdene utvides.
8.De søker bare personlig tilfredsstillelse, men langt viktigere enn å trives med arbeidet er det å kunne innpasse seg i et arbeidsfellesskap.
9.Derfor er det ikke så lett å innpasse restaurering av gamle møbler i tillegg til egen produksjon av nye.
10.Dessuten er det ganske komplisert å innpasse bygget i de aktuelle omgivelsene.
11.Det som imidlertid ikke står, er at saken er sendt tilbake til Park og idrettsvesenet og vedlikeholdsetaten, for at disse skal se på hvilke muligheter man har til å innpasse arbeidet i et allerede anstrengt vedlikeholdsbudsjett for idrettsanlegg.
12.Dette lar seg sjelden innpasse i gårdsrom og, bortsett fra sykling, heller ikke i gatetun.
13.Eksempler kan være arbeide for bedre vilkår for norskundervisningen, herunder også for å få parallellklasser for mindre sproggrupper, arbeide for mer harmonisk norsk som ikke brytes av fremmedelementer som ikke lar seg innpasse i det norske sprogmønsteret, arbeide for norsk terminologi, osv.
14.Ellers er det opp til teatrene selv å innpasse barneteater i sitt spilleprogram.
15.En forhøyelse av pensjonene ville bety en øket utgift, som det måtte skaffes dekning for, og her måtte Stortinget hver gang se på mulighetene av å innpasse økningen i budsjettet.
16.En mulighet er å innpasse utbyggingen slik at man kan utnytte eventuell ledig prosesskapasitet på Oseberg, men Hydro vurderer også et alternativ med egen prosessplattform på Brage.
17.Er det ikke snart på tide at debatten om ledighetstrygd skal dreie seg om det saken burde gjelde, nemlig de mennesker som ikke får de ydelser de burde ha en soleklar rett til, og ikke de relativt fåtallige som ikke vil innpasse seg i et system eller endog misbruker det.
18.FNs Høykommissær for flyktninger har i en appell til flere land pekt på det stigende antall iranske flyktninger, spesielt i Pakistan, og ber regjeringene innpasse mottak av iranere i sine inntak.
19.Flere av de billedhuggerarbeidene Rørhus har utført, er større ting som naturlig nok ikke lar seg innpasse i et utstillingslokale.
20.Fylkeskommunenes økonomi har videre gjort det vanskelig å innpasse større, omkostningskrevende fylkesveiprosjekter innenfor de ordinære bevilgninger til veiformål.
21.Gjennom byfornyelsen har det imidlertid vist seg mulig å innpasse bye barnehaver også i eldre bydeler.
22.Han fremholder at det er nødvendig med endring av en del særordninger og regelverk for å innpasse de vernede bedrifter i denne kjede.
23.I de langt fleste byfornyelsesprosjekter vil det øke salgsrisikoen, og dermed redusere fremdriften, å innpasse nye næringslokaler.
24.I et slikt bad vil det dessuten være muligheter for å innpasse andre aktiviteter, slik at anlegget tilnærmet vil gå i balanse uten tilskudd fra kommunen.
25.Inger Friis (v) understreket at programprosjektet viste at bystyret prioriterte Grønland / Vaterland fremfor vestre Vika og ville innpasse en messehall på arealet som frigjøres med en redusert bussterminal.
26.JEG er imidlertid helt sikker på at elevenes første plikt er å bli voksne mennesker som kan innpasse seg i et voksent samfunn.
27.Kan noe så besværlig som kjærlighet la seg innpasse i et formelverk ?
28.Med de nåværende økonomiske rammer lar det seg kort og godt ikke gjøre å innpasse milliardinvesteringer til et enkelt prosjekt.
29.Med de økonomiske rammer man nå har for investering og drift, mener sykehusdirektøren det ikke vil være mulig å innpasse utgiftene innenfor denne ramme.
30.Men det var slett ikke alle som mente at dette var" forskning" - det var så mye som ikke lot seg innpasse i spørreskjemaer eller i laboratoriearbeide.
Parole simili

 
 

innpasse come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) innpasseinnpassendeinnpasset
Indicativo
1. Presente
jeginnpasser
duinnpasser
haninnpasser
viinnpasser
dereinnpasser
deinnpasser
8. Perfetto
jeghar innpasset
duhar innpasset
hanhar innpasset
vihar innpasset
derehar innpasset
dehar innpasset
2. Imperfetto
jeginnpasset
duinnpasset
haninnpasset
viinnpasset
dereinnpasset
deinnpasset
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde innpasset
duhadde innpasset
hanhadde innpasset
vihadde innpasset
derehadde innpasset
dehadde innpasset
4a. Futuro
jegvil/skal innpasse
duvil/skal innpasse
hanvil/skal innpasse
vivil/skal innpasse
derevil/skal innpasse
devil/skal innpasse
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha innpasset
duvil/skal ha innpasset
hanvil/skal ha innpasset
vivil/skal ha innpasset
derevil/skal ha innpasset
devil/skal ha innpasset
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle innpasse
duville/skulle innpasse
hanville/skulle innpasse
viville/skulle innpasse
dereville/skulle innpasse
deville/skulle innpasse
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha innpasset
duville/skulle ha innpasset
hanville/skulle ha innpasset
viville/skulle ha innpasset
dereville/skulle ha innpasset
deville/skulle ha innpasset
Imperativo
Affermativa
duinnpass
viLa oss innpasse
dereinnpass
Negativa
duikke innpass! (innpass ikke)
dereikke innpass! (innpass ikke)
Le tue ultime ricerche