Norvegese-Svedese traduzione di iverksette

La Traduzione della parola iverksette da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

iverksette in svedese

iverksette
allmennverbo implementera
Sinonimi per iverksette
Altri esempi
1.Fredsskipet" M / S" Falknes" har dispensasjon fra Sjøfartsdirektoratet til å seile med to styrmenn, og Styrmandsforeningen har derfor ingen lovlig hjemmel til å iverksette boikottaksjoner mot skipet som seiler med kurs for Nicaragua fra Drammen 5. juli, mener de to styrmennene.
2.Dette er tiltak vi kan iverksette nå !
3.Dette gjør vi primært for å utnytte produksjonskapasiteten i vårt eget selskap fullt ut, samtidig som vi forsøker å iverksette en tiltaksplan med sikte på å produsere en rekke norske kvalitetskomedier.
4.Efter vår oppfatning er det særdeles uansvarlig av Samorganisasjonen å anmode arbeidstagerne om å iverksette en arbeidsstand med den begrunnelse som er gitt.
5.Er det vanskeligere for en toppsjef som selv har arbeidet på enkelte av de berørte stedene å iverksette slike bemanningsreduksjoner ?
6.Handlingsprogrammets første skritt er å iverksette tiltak for å sikre truede laksestammer, sier direktør Helge Vikan i Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk til Aftenposten.
7.Hvordan kan man iverksette tiltak som hindrer at ungdom settes utenfor, er et av de spørsmål forskeren Eva Nordland har stilt i denne forbindelse, blant annet under oppdrag av Statens ungdomsråd i Sverige.
8.I forretningslivet lærte jeg at man skulle være forsiktig med å gi folk ordre om å gjøre noe, fordi chansene for at de ville iverksette ordren var store.
9.I stedet for kortsiktige støttetiltak av ulike varianter, vil Fremskrittspartiet henstille til Regjeringen om å iverksette tiltak og ordninger med sikte på å stimulere den private sektor til nyinvesteringer, heter det i resolusjonen.
10.Jeg har spesielt tro på styrking av dette samarbeidet, fordi man her kan iverksette konkrete tiltak raskt, sa justisminister Mona Røkke på en pressekonferanse efter møtet i Oslo igår.
11.Jeg har tillit til at den politiske ledelse ikke vil iverksette forskrifter som er for dårlige til å ivareta sikkerhet for liv og helse, sier Randal.
12.Kongressens uvilje viser meg at vi må vente til efter årets valg før vi kan iverksette utgiftsreduksjoner kombinert med skattereformer, som på lengre sikt kan eliminere budsjettunderskuddet, sier Reagan.
13.Reagan har besluttet å iverksette et seriøst og ansvarlig program for å undersøke de teknologiske muligheter frem mot år 2000, hverken mer eller mindre, blir det sagt.
14.Regjeringen har plikt til å skape grunnlag for å iverksette Stortingets vedtak, understreket sosialministeren.
15.Staten må iverksette ekstraordinære tiltak for de store byene ihøst.
16.Vi tar sikte på å iverksette et prøveprosjekt i 1985, der offentlige kontorer i enkelte kommuner innfører fleksibel kontortid.
17.Vi vil iverksette en omfattende kampanje for å demme opp for importen, spesielt fra den tredje verden, sier en administrerende direktør som foretrekker å være anonym.
18.AV tiltak som gjennomføres, kan nevnes at departementet arbeider for å overføre myndigheten til å iverksette dommer og vurdere soningsutsettelser fra påtalemyndigheten til fengselsvesenet.
19.Advokaten mente derfor at Diakonhjemmets sosialhøyskoles styrepålegg til Otto Hauglin og Magni Gjæringen Pettersen om å iverksette de nye bestemmelsene var rettsstridig.
20.Aksjon Kjørelys og en aksjon mot helgeulykker som samferdselsmyndighetene skal iverksette, vil koste ca. tre millioner kroner.
21.Andre kilder sier at" det ville være idioti å iverksette en invasjon av Nicaragua i det hele tatt, for ikke å snakke om å gjøre det fem uker før det amerikanske presidentvalg".
22.Anklagen mot oberstløytnanten dreier seg særlig om at han har unnlatt å iverksette halvårlige ryddinger på skytefeltet.
23.Arbeiderpartiets Gunnar Berge vil vite hvilke tiltak Regjeringen akter å iverksette for å redusere den sterke ledigheten, mens Arent M. Henriksen (sv) spør om ikke Regjeringen ser behovet for en omlegging av den økonomiske politikken for å redusere ledigheten.
24.Arbeidet med å iverksette bystyrets vedtak har hittil vært konsentrert om å finne nye lokaler i kommunale bygg.
25.Arbeidsdirektoratet vil iverksette spesielle sysselsettingstiltak for denne gruppe, og en ny ordning med praksisplasser forberedes i Kommunalog arbeidsdepartementet.
26.Arbeidsgiveren har heller ikke lov til å iverksette tiltak for å innhente denne type opplysninger på annen måte.
27.Arbeidsgiverne svarte med å ta ut 40 i lockout, og to dager efterpå vedtok Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS), som OBF er tilsluttet, å iverksette sympatiaksjoner i andre brønnservicebedrifter i Nordsjøen.
28.Arbeidstilsynet vil nå iverksette en rekke tiltak for å beskytte arbeidstagere mot helseskadelige sider ved mineralfiberproduksjon, det vil si steinull og glassvatt.
29.Argentina så derimot i løpet av sitt første år med et nytt demokratisk regime ingen mulighet til å iverksette tilsvarende tiltak.
30.Barnehaveadministrasjonen er beredt til å iverksette de vedtak som blir fattet.
Parole simili

 
 

iverksette come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) iverksetteiverksettendeiverksatt
Indicativo
1. Presente
jegiverksetter
duiverksetter
haniverksetter
viiverksetter
dereiverksetter
deiverksetter
8. Perfetto
jeghar iverksatt
duhar iverksatt
hanhar iverksatt
vihar iverksatt
derehar iverksatt
dehar iverksatt
2. Imperfetto
jegiverksatte
duiverksatte
haniverksatte
viiverksatte
dereiverksatte
deiverksatte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde iverksatt
duhadde iverksatt
hanhadde iverksatt
vihadde iverksatt
derehadde iverksatt
dehadde iverksatt
4a. Futuro
jegvil/skal iverksette
duvil/skal iverksette
hanvil/skal iverksette
vivil/skal iverksette
derevil/skal iverksette
devil/skal iverksette
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha iverksatt
duvil/skal ha iverksatt
hanvil/skal ha iverksatt
vivil/skal ha iverksatt
derevil/skal ha iverksatt
devil/skal ha iverksatt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle iverksette
duville/skulle iverksette
hanville/skulle iverksette
viville/skulle iverksette
dereville/skulle iverksette
deville/skulle iverksette
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha iverksatt
duville/skulle ha iverksatt
hanville/skulle ha iverksatt
viville/skulle ha iverksatt
dereville/skulle ha iverksatt
deville/skulle ha iverksatt
Imperativo
Affermativa
duiverksett
viLa oss iverksette
dereiverksett
Negativa
duikke iverksett! (iverksett ikke)
dereikke iverksett! (iverksett ikke)
Le tue ultime ricerche