Norvegese-Svedese traduzione di lokalisering

La Traduzione della parola lokalisering da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

lokalisering in svedese

lokalisering
aksjonsostantivo lokalisering
Sinonimi per lokalisering
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Blant våre bedrifter finnes flere gode eksempler på at lokalisering i innlandet ikke er til hinder for å oppnå en sterk posisjon både på innenlands og utenlandsmarkedet, sier Berge.
2.Det er ikke aktuell politikk å satse på en bred utflytting av statsinstitusjoner fra Osloområdet, fastslo Marit Rotnes (a) da hun som saksordfører innledet til en mindre debatt om lokalisering av statlige arbeidsplasser i Stortinget igår kveld.
3.I Stavanger hevder de at lokalisering i Kristiansand vil bety utvanning av oljemiljøet der, og at basene vil måtte bygges ned, men man vil alltid kunne hevde at det beste er å velge Stavanger, sier Paul Otto Johnsen, som regner med at avgjørelsen vil komme raskt fra den dag Sleipneravtalen undertegnes.
4.Vi skal nok overleve uten Sleipner også, men lokalisering her ville bety svært mye.
5.At hensynet til arbeidsplassene kunne begrunne en slik særbehandling virker merkverdig når den alternative lokalisering er Drammen og den samlede sysselsettingen totalt sett likevel blir den samme.
6.Av observasjonsteknikk som gir sanntidsinformasjon, kan her nevnes værradar, som her i landet blant annet utnyttes til lokalisering av regnbyger og til korttidsvarsling av snefall for veivesenet, som dermed kan utføre en mer effektiv organisering av brøytetjeneste og preventiv salting av våre veier.
7.Banens endelige lokalisering over Bekkelaget, Ljan og Kolbotn til Monsrud i Ski fikk naturligvis stor betydning for samferdsel og bebyggelse både i Nordstrand og Oppegård.
8.Både på grunn av ulik lokalisering av boligområder, flere tett trafikkerte gjennomfartsveier ved Bromma og ulik sammensetning av flytrafikk vil utslippsforholdene ved de to flyplassene være forskjellig.
9.De fleste kan være enige om at Staten bør ha et overordnet ansvar for lokalisering og samordning til andre arbeidsmarkedstiltak, men tankegangen om at Staten skal detaljstyre 100 industribedrifter virker meningsløs, og bør revideres, noe IKO ganske riktig påpeker behovet for.
10.De to sakkyndige er kommet med entydige konklusjoner når det gjelder en av de tre artiklene i bladet Ikkevold som siktelsen mot de 12 redaksjonsmedarbeiderne omfatter, nemlig en reportasje om en angivelig lyttestasjon for lokalisering av ubåter på Andøya.
11.Det er Norsk Jernverks kraftkontrakt og tilgang til havn og jernbane som gjør en lokalisering i Mo attraktiv.
12.Det er ideene, produktene og markedets behov som må komme først, derefter får man avgjøre lokalisering, sier Svein Steen Thomassen.
13.Det forutsettes at Facto A / S inngår samarbeid med sekretariatet i Distriktenes utbyggingsfond for å vurdere alternativ lokalisering, samt om noe av virksomheten i Oslo kan overføres til basekontoret i Haugesund.
14.Det gjelder blant annet lokalisering av arbeidsplasser og tjenester som foreslås samlet i sentrum og ved trafikknutepunkter.
15.Det har vært god latin å følge det såkalte" spredningsprinsippet" ved lokalisering av institusjonene i det nordiske samarbeidet.
16.Det het at SovjetUnionen har utpekt tre mulige steder som aktuelle for plassering av en atomreaktor, og at landene har underskrevet en avtale for umiddelbare geologiske og geofysiske undersøkelser for å finne frem til den endelige lokalisering.
17.Dette er et anlegg som er utviklet med henblikk på lokalisering av fremmede ubåter.
18.Efter bare to timer har overlevelsesprosenten sunket til bare 20 pst. En rask lokalisering av skredofre kan derfor bety liv eller død.
19.En lokalisering av STI på Blindern eller Gaustad, og dermed nær øvrige forskningssentre, kan bli en realitet hvis høringsrunden viser støtte til forslaget.
20.Et utrolig utspill fra landets ledende forretningsbank om privatfinansiering av prosjektet, før endelig lokalisering og kostnadskalkyle foreligger, blir tatt godt vare på av kommunens forhandlere, og vi opplever at en bank direkte påvirker en svært alvorlig politisk avgjørelse.
21.Haugesund Sjø har på sin side en geografisk lokalisering som er interessant for oss.
22.Høyres Jan Petersen mente det var gledelig at det nå er skapt grunnlag for en politisk enighet på en udramatisk måte i spørsmålet om lokalisering av statlige arbeidsplasser.
23.I tillegg kommer ringvirkninger, slik at man nøkternt regner med 8001000 arbeidsplasser i distriktet som resultat av en slik lokalisering.
24.Kanskje" lukkelovaktivistene" burde sette inn sine sterkeste støt mot de serviceinstitusjoner som ligger milevidt efter dagligvarehandelen når det gjelder tilgjengelighet både med hensyn til lokalisering og åpningstider ? sa Sauro.
25.Kjell Helland (a) snakket i sitt innlegg varmt for en slik lokalisering.
26.Kosmos ønsker å opprettholde og videreutvikle de aktiviteter som idag drives, samt utvikle en egen offshoredivisjon med lokalisering i Bergen.
27.Med de store råstoffressursene som finnes i NordNorge, vil dette være en meget aktuell lokalisering av et slikt anlegg.
28.Norges geografiske lokalisering egner seg godt for innsamling av måledata i breddegradsbeltet fra 58 P1m N til 79 P1m N når Svalbard regnes med.
29.Når utflytting av eksisterende institusjoner ikke lenger skal skje i noen særlig utstrekning, har vi likevel gode virkemidler i lokalisering av nye statsinstitusjoner - ikke minst ved et systematisk desentraliseringsarbeide innenfor eksisterende institusjoner, sa Petersen som påpekte at ny kommunikasjonsteknikk også gjør det lettere å desentralisere offentlig virksomhet.
30.Ticketmasters påtenkte billettutsalg er tilbudt en, efter mitt skjønn, langt bedre lokalisering i Karl Johanskvartalet.
Le tue ultime ricerche