Norvegese-Svedese traduzione di lovmessig

La Traduzione della parola lovmessig da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

lovmessig in svedese

lovmessig
allmenn? rättslig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er klart at vi i forbundets arbeidsutvalg ikke har lovmessig rett til å gi dispensasjon i dette tilfellet.
2.Det offentlige har finansiell, lovmessig og administrativ styring av dette markedet.
3.Alle borgeres rett til fri ferdsel på offentlig vei må således efter det Aftenposten forstår, lovmessig begrenses.
4.Det gjør at danskene kan legge seg svært lavt i pris og skape sterk konkurransevridning i forhold til norske arbeidstagere, som velger å gå ordinær og lovmessig korrekt vei.
5.Det har seg nemlig slik at den delen som eies av Oslo kommune, er bedre sikret enn resten av Marka rent lovmessig, fordi bystyret har vedtatt forskrifter som sier at naturvern og friluftsinteresser skal gå foran hensynet til skogsdriften i dette området.
6.Det kan bli veldig vanskelig når man f.eks. skal beregne fradrag for helsemessige forhold i et lovmessig hjørne hvor en lappet skattelov møtes med en nesten vel så lappet sosiallovgivning og vanskelige trygdeordninger.
7.For meget orden fører lovmessig til uorden.
8.Han trekker inn saker som for lengst er lovmessig behandlet og henlagt.
9.Hun kan jo anskaffe Gudmund Hernes bok om" Hvorfor galt går verre", en ny i serien med lovmessig forklaring på hvorfor man er utsatt for uhell nettopp når det passer dårligst.
10.Høyre har ikke ønsket noe lovmessig vern av Marka.
11.Mange homofile utlendinger kommer fra land med utstrakt lovmessig forskjellsbehandling - ja, hvor homofili sågar er kriminalisert.
12.Marka må gis et lovmessig vern.
13.Og som nevnt, vi har egentlig ikke lovmessig rett til å foreta oss noe som helst.
14.Spørsmålet om lovhjemmel for avgifter på kjøring innen et område er ifølge direktoratet så prinsipielt vanskelig å avklare at Justisdepartementet har anbefalt en lovmessig klargjøring uansett hvilke typer avgifter som velges i Oslo.
15.Uansett hvilken type kjøreavgift man måtte ønske å etablere, bør det først foretas en lovmessig klargjøring av hjemmelspørsmålet fordi det er av stor prinsipiell betydning, mener man i lovavdelingen.
16.Man bør vite at det nesten lovmessig blir større naturlig skredfare med kraftig snefall og vind, det samme skjer gjerne når temperaturen stiger.
17.Pengene finnes ikke annet sted enn i en lovmessig forpliktelse overfor fremtidige generasjoner om at disse hvert år skal innbetale tilstrekkelig til å dekke det enkelte års utbetalinger.
18.Blant de forslag som fremsettes er at det skal bli lovmessig hjemmel for at en forhørsdommer kan sette i gang undersøkelser innen en sekt og gi ordre til at disipler man mener er i faresonen skal flyttes bort fra sekten i noen uker.
19.Butikkene har fått lovmessig hjemmel til å holde åpent en time lenger på hverdager.
20.Den beveget seg tydelig vis i en lovmessig bane som punktlig, med ca. 76 års mellomrom, førte den nær solen og Jorden.
21.Dermed går utviklingen lovmessig og ugjenkallelig mot krigstilstand og arrestasjoner - og forbud mot en organisasjon som var noe helt nytt i de kommunistiske staters historie.
22.Det er påvist en lovmessig sammenheng mellom tilgangen og forbruksnivået.
23.Dette skjer enten på det tradisjonelle kredittmarked i vedkommende land eller ved spesielle konstruksjoner som ligger utenfor det nasjonale kredittmarked i en lovmessig og kanskje skattepolitisk forstand, men som likevel er lokalisert på samme sted.
24.Er det virkelig noen som vil stå frem og hevde at håndverkerne i Norge i år 1985 skal ha en lovmessig beskyttelse ?
25.Et barn har lovmessig rett til samvær med begge sine foreldre.
26.Ifølge appellrettens vedtak tirsdag hadde imidlertid Baldrige ikke lovmessig hjemmel til å inngå en slik avtale.
27.Overfor Vårt Land understreker han at han er lovmessig forpliktet til å foreta beslutninger som skal avverge fare for ansattes sikkerhet.
28.Risikoen for at bystyrets vedtatte investeringsbudsjett for 1986 bare blir papirvedtak før låne og garantirammene er fastsatt, har også ført til at Høyre i bystyret vil overveie å stemme imot slik at investeringsbudsjettet ikke får lovmessig kvalifisert flertall.
29.Samtidig fordobles trafikken selvsagt i andre gateløp, og den" klumpen i halsen" som oppstår, forplanter seg lovmessig til det øvrige trafikksystemet.
30.Skjønt de fleste ordene har vi jo hørt lovmessig i maidager gjennom alle disse førti årene.
Le tue ultime ricerche