Norvegese-Svedese traduzione di stemt

 
 

Altri esempi
1.Det finnes ikke mye som er mer kristent her på jord enn å være sosialist," hevder han, men innrømmer dog at" det gir god trening i toleranse å knele ved siden av folk som har stemt Kåre Willoch inn som statsminister".
2.Høyre har stemt for alt som finnes av sperringer med unntak av sperringen i Hedmarksgaten, som Tetzschner lar seg avbilde ved - endog med sag !
3.Jeg skriver til herr ekspedisjonssjefen for å gjøre oppmerksom på at jeg ikke er stemt for å føre hjem de skip som det her er tale om, ei heller gjennomføre den transaksjon med Sverige som den svenske riksbanken nå har approbert, med mindre det også blir på det rene at departementet anser seg ferdig med behandlingen av alle sider vedrørende denne sak.
4.Mener De man ville være mer eller mindre velvillig stemt overfor sidemålet hvis det var bare muntlig opplæring i det ?
5.Alle partier er stemt for å få flere kvinner på Stortinget.
6.En slik praksis vil jeg reservere meg mot idet jeg i alle de årene jeg har vært medlem av overligningsnevnden alltid har stemt for at det skal innrømmes fradrag for denne type renter.
7.Forhåpentlig er politikerne mer positivt stemt for forslaget enn finansrådmannen i sitt budsjettforslag.
8.Hadde jeg vært tilstede, ville jeg ha stemt sammen med flertallet.
9.Har dere fått mange reaksjoner efter åpningen i Trondheim, der spesielt fagbevegelsen var ille stemt ?
10.Hele mitt liv har jeg stemt Kr.F., helt siden jeg i sin tid spurte far til råds.
11.Hvor bor de selv, de som har stemt for denne" strupingen" ? spør trafikantene.
12.Jeg ser ikke bort fra at Senterpartiet kunne ha stemt sammen med Arbeiderpartiet.
13.Når jeg rydder kontoret i Institutt for skogskjøtsel, er det ingen som overtar løvskogen, sier Langhammer og er kanskje litt vemodig stemt.
14.Personlig har jeg stemt for at slike fradrag skal innrømmes i de saker som har vært til behandling.
15.Vi ble ikke noe mildere stemt da vi oppdaget at Regjeringen hadde gitt støtte til Trondheim.
16.Vi er ikke særlig stemt for denne typen avtaler.
17.11 pst. av Høyrevelgerne fra siste stortingsvalg svarer at de kanskje ville ha stemt på et annet parti dersom det var stortingsvalg idag, åtte pst. sier at de sikkert vil stemme på et annet parti, mens 11 pst. er usikre.
18.16 måneder før stortingsvalget er det bare 64 prosent av velgerne som er sikre på at de ville ha stemt på sitt gamle parti dersom det var valg imorgen.
19.16 måneder før stortingsvalget er det bare 64 prosent av velgerne som er sikre på at de ville stemt på sitt gamle parti dersom det var valg imorgen.
20.Alt tyder på at valgdeltagelsen blir betydelig større enn i 1980, men det er få eksperter som regner med at stort mer enn 95 millioner amerikanere, eller ca. 55 prosent av dem som kunne ha stemt, vil møte frem på valgdagen.
21.Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti har to ganger tidligere i boligutvalget stemt for rehabilitering i Breigaten.
22.Arbeiderpartiet har på sin side stemt for en årlig budsjettvekst på 3 pst.
23.Arbeiderpartiet har tidligere sammen med Høyre stemt for salg til SelmerSande, men flertallet i Arbeiderpartiets bystyregruppe gikk inn for salg til Selvaag efter at det ble kjent at Selvaags tilbud kan ligge opptil 14 millioner kroner høyere enn Selmers.
24.Arbeiderpartiet mente at Norge burde stemt for frysresolusjonen ifjor.
25.Av de øvrige, politisk oppnevnte kommunale representanter vet jeg ikke om noen ville stemt forslaget ned i sin helhet, men jeg vet at flere ville kunne godta delvis realisering av gruppens forslag.
26.Bare mindretallet, Høyre og Fremskrittspartiet, har stemt imot at 700 Pplasser på gategrunn skal inndras når reguleringsplanen stadfestes, trolig tredje kvartal neste år.
27.Blant Arbeiderpartiets 81velgere ville syv pst. kanskje ha stemt anderledes og ni pst. er usikre på sitt valg.
28.Bystyregruppen har stemt for kjøreavgiften helt på tvers av fylkespartiets holdning.
29.Da jeg selv sammen med kunstnerrepresentanten i fondsstyret har stemt for realisering av gruppen Provins utkast, beklager jeg den vending saken har tatt.
30.De første spredte resultater og TVselskapenes intervjuer med folk som allerede har stemt, tyder på at Gary Hart er i ferd med å vinne det demokratiske primærvalget i Connecticut.
Le tue ultime ricerche