Norvegese-Svedese traduzione di tiltagende

La Traduzione della parola tiltagende da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tiltagende in svedese

tiltagende
utviklingaggettivo tilltagande
Sinonimi per tiltagende
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.I sølvløvens rike", har Karl May vunnet voksende anerkjennelse hos litteraturforskerne ; det er symbolromaner som står surrealismen nær og viser en tiltagende pasifistisk tendens.
2.Den vesentlige innsikt som ligger til grunn for vår tids tiltagende vekt på regelforenkling og deregulering er den kroniske realitet at det ikke er mulig for noen forvaltnig å ha den fulle oversikt over et problems løsning og konsekvenser.
3.Denne kontrollpraksis er helt uholdbar, fremholder Høyres Børre Rognlien, medlem av Stortingets samferdselskomite og spesielt engasjert i problemet med tiltagende sniking på kollektive transportmidler.
4.Det kan se ut som om proteksjonismen på skipsfartsområdet i enkelte industriland er tiltagende.
5.Det vi opplever nå er at Arbeidstilsynet i tiltagende grad blir gjort til huggestabbe i en rekke tilfeller på grunn av manglende politisk forståelse og vilje til å sette inn de nødvendige ressurser ved behandlingen av våre budsjetter.
6.Er det derfor at interessen for den" gamle", transcendentale filosofi synes å være tiltagende ?
7.Jeg har ikke oppdaget den tiltagende tendens til" forgubbing" av befolkningen på Etterstad som det såkalte" efterplanleggingsprosjektet" er bekymret over, ifølge omtalen av prosjektgruppens rapport i aftenavisen torsdag.
8.Om frykten for krig har vært tiltagende blant våre unge tjenestepliktige som følge av den seneste tids atomvåpendebatt, så viser denne undersøkelsen at en eventuell krigstrusel har medført en større vilje til å forsvare seg militært, fastslår statssekretær Oddmund H. Hammerstad.
9.SydKorea har allerede fått en del lisensproduksjon av skipsutstyr på grunn av sin tiltagende proteksjonistiske politikk, sier Smedal.
10.Vi ble pålagt å installere elektriske panelovner, forteller Christensen, som sterkt beklager både den tiltagende eksosplagen under kastanjene i Bygdøy alle og myndighetenes manglende evne til å verne gamle, uerstattelige trebygninger.
11.Andre tror at den tiltagende oljevirksomhet er årsaken.
12.Asgeir Nordengen er selv aktiv i Kristelig Folkeparti, men han tror ikke at den tiltagende sjikane henger direkte sammen med hans partipolitiske engasjement.
13.Bruken av plantevernmidler har også vært tiltagende i det europeiske jordbruket.
14.Både denne nyetableringen og interessen fra andre firmaer er et tegn på Oslos tiltagende betydning som Skandinavias finanssentrum, mener Neslien.
15.De senere år har vi vært vidne til en tiltagende omsetning av blader og filmer som inneholder vold og pornografi.
16.De siste år har Stabsmusikken vist sosialt ansikt i tiltagende grad.
17.De tiltagende tendenser til diskriminering på arbeidsmarkedet av fremmedarbeidere og tilløp til fremmedhat og rasisme som efterhvert gjør seg gjeldende, kan lett få organiserte former dersom vi går altfor langt i retning av å fjerne innvandringsreguleringen.
18.Den sterkeste kritikken mot industrilandenes tiltagende proteksjonisme kom fra Indonesias økonomiminister Ali Wardhana som mente industrilandene må godta at det skjer en overføring av mer arbeidskraftkrevende industri til utviklingslandene.
19.Den tiltagende rivalisering mellom ham og de konservatives Poul Schlüter endte imidlertid med at sistnevnte fikk regjeringsoppdraget da Anker Jørgensen innleverte sin avskjedsansøkning i 1982.
20.Denne uroen og usikkerheten forsterkes av en tiltagende utflyttingstendens som nå oppleves i endel av våre kystkommuner, sa Toft, som også viste til de knappe økonomiske rammer som fiskeflåten lever under.
21.Dermed er tallet på drepte regjeringssoldater i den tiltagende borgerkrigen i de nordlige provinsene kommet opp i 26, mens ca. 90 geriljasoldater har lidd samme skjebne, ifølge offisielle tall.
22.Det ble et tiltagende problem for tiltalte at han ikke klarte å kontrollere mer primitive, aggressive impulser, og dette førte til at hans selvfølelse ble ytterligere redusert, sa Grühnfeldt.
23.Det faktum at vi stadig presses av tiltagende kriminalitet, har fremtvunget nye holdninger til politiarbeidet, sier Bigset.
24.Det gjaldt bl.a. konkret utdannelses, forsknings og massekommunikasjonsprogrammer, mens han ville ha skåret ned på den stadig tiltagende studie og møtevirksomhet om slike luftige emner som bl.a. fremtidsforskning og rasisme, som det sjelden kommer mer enn gigantiske dokumentbunker ut av.
25.Det reageres mot tendensen i VestEuropa til å se på Europa som synonymt med VestEuropa og på den tiltagende materialisme i de vesteuropeiske land.
26.Det skyldes ikke minst at mens landets demokratiske partier får sitt indre liv brettet ut i tiltagende grad, unndrar Norges Kommunistiske Parti seg offentlighetens skarpe lys.
27.Det tiltagende økonomiske samarbeidet mellom utviklingslandene i Asia og landene i VestEuropa gir seg også utslag i form av omfattende europeiske investeringer i disse landene.
28.Det var ikke før i slutten av mai, da Enigmamaskinen hadde fremskaffet bevis for ankomsten av ytterligere forsterkninger og flåtebevegelser mot Varangerfjorden, at det som skjedde i NordNorge ble tolket som en del av en tiltagende østlig bevegelse.
29.Det vesle fjellandet med sine 4000 landsbyer og 15,4 millioner innbyggere har store problemer med tiltagende avskoging og jorderosjon.
30.Det vil kunne motvirke en tiltagende beboerforgubbing og en høy flyttefrekvens, som et sentralt beliggende område dominert av småleiligheter utsettes for, mener en prosjektgruppe som i to år fra 1980 gjennomførte et forsøk med" efterplanlegging" på Etterstad.
Le tue ultime ricerche