Norvegese-Svedese traduzione di uheldig

La Traduzione della parola uheldig da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

uheldig in svedese

uheldig
allmenn? olyckligt
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De foreliggende norske data for glyfosatrester i korn og halm synes ikke å gi varsel om uheldig belastning ved bruk av kornprodukter efter sprøyting i moden åker til dyrefor.
2.Departementet finner det støtende og uheldig at sivile tjenestepliktige skal gis tjeneste i organisasjoner som har som målsetting å svekke det militære forsvaret som de efter meget nøye vurderinger har sluppet å tjenestegjøre i, og kanskje derved bidra til å rive vekk grunnlaget for det alminnelige vernepliktsforsvaret.
3.Det danske Arbeiderparti er i den situasjon - heldig eller uheldig - at det er i opposisjon." - Det gjelder og så Gro Harlem Brundtland og Arbeiderpartiet i Norge, kommenterte Lied.
4.Det er svært uheldig at kvinner skal få sin debut i arbeidslivet ved kjønnskvotering.
5.En opphevelse vil gjøre det enda vanskeligere for mange å skaffe seg bolig i de aktuelle strøk, noe som også kan føre til uheldig påvirkning av den sosiale lagdeling i byen.
6.Etter vår oppfatning har informasjonen fått en uheldig form med en for sterk understrekning av at pasientene kan stille krav til kommunene.
7.Hvis en begrunnelse for spørsmål i Stortinget, eller et svar, får en uheldig form, slik at det virker støtende og kanskje medfører nye avisskriverier, vil dette efter min mening skade det resultat som jeg har forstått både Handelsdepartementet og herr Jahre ønsker å oppnå.
8.Men, sa avdelingsdirektøren, (Johs Smit), det som har vært spesielt uheldig iår, er at debatten omkring politibudsjettet har skjedd gjennom pressen.
9.Skriftlige oppgaver i to målfører har vist seg å være uheldig for norskundervisningen.
10.Undertegnede norsklærere i gymnasiet er enige om at skriftlige oppgaver i to målfører har vist seg å være uheldig for norskundervisningen.
11.(de såkalte toårige grunnkurs / allsidig videregående skole, med undervisning i tradisjonelle teorifag og ren yrkesopplæring) fikk på landsbasis en uheldig start.
12.At NRK medvirker til å skape tvil om dette er uheldig, ikke minst fordi det i den aktuelle sikkerhetspolitiske debatt fra flere hold blir hevdet at nettopp USA og NATO har planer om en begrenset kjernefysisk krig.
13.At det går an å være så uheldig !
14.Bestemmelsen er svært uheldig, mener assisterende sosialsjef ved sosialkontoret i Porsgrunn, Fred Gunnar Bergersen.
15.Boken anskueliggjør at anbringelsen på daghjem deler et barns tilværelse i to helt forskjellige og skarpt adskilte deler, hvilket i seg selv er uheldig for småbarn, og viser videre at oppholdet på daghjem er uheldig også på grunn av sin egen beskaffenhet.
16.Da ville det vært for dyrt og psykologisk uheldig å holde vaktmannskapene på plass, sier veisjef Johan Lepperød i Vestfold til Aftenposten.
17.De innsyn større kontoførende institusjoner kan få i investors strategi og opptreden i markedet, kan synes uheldig, skriver Finansanalytikerforeningen.
18.Den splittelse vi hadde omkring dobbeltvedtaket var uheldig, og bør være et tilbakelagt stadium, sa Kr.F.formann, statsråd Kjell Magne Bondevik, på pressekonferansen i formiddag.
19.Denne form for omsetning kan på en meget uheldig måte ramme det bevaringsarbeidet som drives på hobbybasis av en rekke entusiaster.
20.Denne gruppen kommer idag ofte svært uheldig ut.
21.Det at investorer går inn og planlegger omstrukturering av selskaper, er ikke nødvendigvis uheldig.
22.Det er en klart uheldig situasjon at de ansatte blir plassert så langt fra hverandre.
23.Det er meget uheldig at Statoil motvirker denne linje ved utilstedelig overveiede utspill i en intern norsk debatt.
24.Det er opplagt at det er uheldig at menighetsrådet ikke vil være med i tilsettingsprosedyren.
25.Det er spesielt uheldig fordi jeg i det siste har forhandlet med flere innenlandske og utenlandske firmaer om import og salg av båter.
26.Det er svært uheldig at den såkalte asbestsaken endte med et forlik der partene soper alt inn under teppet igjen, sier overlege Sverre Langård, Yrkesmedisinsk avdeling på Telemark Sentralsykehus, i et intervju med Arbeidsmiljøsenterets blad Arbeidsmiljø.
27.Det er svært uheldig at kvinner skal få sin debut i arbeidslivet ved kjønnskvotering.
28.Det er uheldig at ansvaret for barna blir delt på to etater, fordi det gjør det vanskeligere å betrakte barnas oppvekstvilkår under ett, sier hun.
29.Det er uheldig at det på denne måten sås tvil om våre medarbeideres integritet.
30.Det er uheldig for finansieringsselskapene og det har svekket konkurransen på kredittmarkedet at finansieringsselskapene har vært underlagt direkte regulering for andre typer utlån enn factoring og leasing.
Le tue ultime ricerche