Norvegese-Svedese traduzione di viktighet

La Traduzione della parola viktighet da norvegese a svedese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

viktighet in svedese

viktighet
betydelsesostantivo viktighet
Sinonimi per viktighet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Internasjonal oljeforsikring er i løpet av få år blitt av stor viktighet for norske forsikringsselskaper.
2.Til tross for avstemningen i dag vil jeg appellere til Sikkerhetsrådet om å vurdere situasjonen med største oppmerksomhet og forståelse for dens viktighet, sa han.
3.At elever med røtter i norsk kultur, det være seg humanetikere, jøder eller katolikker har mulighet til å drøfte andre lands religion og kultur med barn fra fjerne himmelstrøk, anser jeg å være av største viktighet.
4.Avtalen kan gi grunn til mange spekulasjoner, men av langt større viktighet er at den gir grobunn for utvikling til beste for konsernet, dets ca. 5 000 ansatte og for samfunnet.
5.Bedriftens størrelse og plassering gir den en spesiell viktighet.
6.De to neste dagers debatt er tillagt stor viktighet, også fordi det er den siste finansdebatt før stortingsvalget neste år.
7.Den vesteuropeiske union bør kunne tjene som et viktig supplerende forum for meningsutvikling og samråd mellom europeiske NATOland i spørsmål av særlig viktighet for vår sikkerhet, fremholdt statssekretær Eivinn Berg i Utenriksdepartementet i et foredrag i Europabevegelsen igår.
8.Den vil kunne gi svar på hvilke faktorer som virker inn og deres relative viktighet, sa Bie.
9.Derfor er det av største viktighet at påskens kristne innhold får kaste lys over forholdet mellom Gud og mennesket.
10.Derfor er det av største viktighet å sette inn forskning for å finne ut den nøyaktige mekanisme for misdannelser og påvise de skadelige årsaksfaktorene i miljøet, slik at kvinner kan innrette sine liv efter dette.
11.Det er av største viktighet at de administrative ledere i bydelsforvaltningen blir rekruttert.
12.Det er av største viktighet at de postale myndigheter deltar aktivt i feiringen av dagen, og her finner vi ingen grunn til å klage.
13.Det er av største viktighet at skolen lærer opp elevene i samfunnsstoff, spesielt i nåtidens problemer og aktualiteter, men dette er vel egentlig et annet fagområde enn norsk - noe jeg ville kalle samfunnsfag / kunnskap.
14.Det er av største viktighet å bruke både tid og arbeide på å bringe informasjon om virksomheten for denne gruppen, som er den mest problemfylte blant handicappede.
15.Det er derfor ikke så rent urimelig å tro at den 29. september har vært en dato av viktighet også når reformer til det bedre, eller kanskje oftest til det verre - i det gamle norske myntvesen skulle settes ut i livet.
16.Det er kostbart å ha stortingskomiteer på reise i fremmede verdensdeler, og man må forutsette at de møter komiteen får arrangert for seg er av stor viktighet, for alle medlemmene.
17.Det er med andre ord ikke mangelen på forståelse for sakens viktighet det er grunn til å beklage seg over.
18.Diplomatiske kilder sier at det er bred enighet innenfor NATO om at det er av den ytterste viktighet å styrke de moderate arabiske lands forsvarsevne.
19.Divisjonsdirektør Ole Kr. Foss presiserer at overtagelsen er av største viktighet også for den fortsatte fremstilling av sprengstoff i Norge, hvor markedet er i stagnasjon.
20.Eieren av en skotsk fårehund liker å vise at hun eller han er rik, har eiendom å ta vare på og er en person av viktighet.
21.En forenklet, forbedret og mer samordnet innsats fra abeidsmyndighetene vil være av største viktighet.
22.En godt utbygdreparasjonstjeneste langs hele norskekysten er av stor viktighet for landet, og ikke minst kommer dette norsk forsvarstjeneste til gode.
23.For det andre er elektrisk kraft ikke av samme militærstrategiske viktighet for SydAfrika som olje.
24.For norsk industri er resultatet av Sleipnerforhandlingene av stor viktighet.
25.Han er stille og beskjeden, og forklarer med sindighet og rolige bevegelser om kulturvern og våre røtters viktighet.
26.Har tiltaket en slik viktighet at det er naturlig for kommunen å engasjere seg ?
27.Holmlia er tatt ut som et egnet sted for opprettelse av en politipost, siden bydelen er midt i en utbyggingsfase, og politiet synes det av er stor viktighet at man på et tidlig tidspunkt går inn i lokalmiljøet og skaffer seg den nødvendige lokalkunnskap.
28.Honnør til Norhav for å ha bedt om midlertidig suspensjon før eventuelle spekulasjoner gjorde seg gjeldende i markedet, men de forhold som kullkastet den planlagte fusjon, synes å være av en slik viktighet at de burde vært klarlagt på et tidligere stadium.
29.Hun mente derfor det er av største viktighet nå at man prioriterer oppgavene riktig.
30.I denne debatten er det ingen som stiller spørsmål om VestEuropas viktighet for USA, eftersom et Europa dominert av SovjetUnionen ville være en katastrofe for USA.
Le tue ultime ricerche