Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave arbeidsmåte. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Kultur" i denne forstand har å gjøre med arbeidsmåte, indre atmosfære og menneskelig samkvem i bedriften.
2.Vår kunnskap om hjernen viser stadig klarere at vi enkelte ganger kan gripe inn i dens biokjemi og interne arbeidsmåte like effektivt med psykologiske midler som ved slike ytre påvirkningsmetoder som medisiner eller operasjoner.
3.Men konflikt mellom pressens arbeidsmåte og behov og departementet ?
4.Rasjonaliseringstjenesten innen Forsvaret må fra tid til annen underkastes en vurdering med hensyn til tjenestens arbeidsmåte, sammensetning og funksjonelle plassering, understreket forsvarsminister Anders C. Sjaastad da Stortinget igår drøftet endel organisasjonsendringer i Forsvaret.
5.Den kraftigste kritikken mot Worldviews arbeidsmåte gjelder forholdet til regjeringene i de land organisasjonen arbeider.
6.Dermed skulle Aftenposten og jeg være enige om Stortingets arbeidsmåte.
7.Det er heller ikke vanskelig å ta ham på endel faktiske feil som tyder på manglende kjennskap til pavekirkens arbeidsmåte.
8.Det er neppe tvil om at når det gjelder enklere funksjoner, arbeider de efter samme prinsipper, og forsøk på å konstruere datamodeller av visse hjerneavsnitts arbeidsmåte har ofte vært fruktbare, som f.eks. når det gjelder synsoppfatningen.
9.Det sier seg nesten selv at mengden av ny viten og den økende forståelsen av samarbeidet mellom de mange hjerneavsnitt gjør det stadig vanskeligere å gi populære og lett forståelige fremstillinger av hjernen og dens arbeidsmåte.
10.Det spesielle med min arbeidsmåte er at man forsøker å gå ut fra situasjonen på stedet.
11.Dette er ikke noe spesielt, det er tvert om et alminnelig resultat av agentens arbeidsmåte.
12.Dette må også få konsekvenser for skolens innhold og arbeidsmåte.
13.Eftersom den videregående skolen ifølge sin egen formålsparagraf skal" bidra til å utvide kjennskapet til og forståelse av de kristne grunnverdier, vår nasjonale kulturarv, de demokartiske ideer og vitenskapelig tenkemåte og arbeidsmåte", vil det bli lagt vekt på at dette gjøres gjeldende for hele den videregående utdannelsen.
14.Han opplyser at rådets arbeidsmåte alltid har vært den samme, men at debattene selvsagt har vært preget av de medlemmer som til enhver tid har sittet der.
15.Hans arbeidsmåte er vidt forskjellig fra den som ellers har gjort Kinas byråkratvelde så beryktet.
16.Her fremhevet han betydningen av samarbeid mellom gruppe og styre og gav støtte til Thorolf Mowinckels krav om reform av gruppens arbeidsmåte.
17.Her vises blant annet en over fire meter lang collage og en plansje med tekst og fotos som illustrerer Benny Motzfeldts spesielle arbeidsmåte.
18.Hun gir forestillinger i mange land og er vel kjent for sin arbeidsmåte, som går ut på å ska pe nye forestillinger gjennom subtile tekster eller gjennom virkeligheten, opplyses det fra Danseloftet, som forteller at Mary Fulkerson utforsker forbindelseslinjen mellom tanke og handling, og at hun uttrykker seg gjennom tale såvel som gjennom dans.
19.Hvis han ikke har satt seg inn i saken, kan det til nød forklare at han skriver som han gjør, og det kaster i så fall lys over en dosents arbeidsmåte.
20.I den forbindelse er forfatterne gjentatte ganger inne på, og nevner eksempler på, analogier mellom hjernefunksjoner og datamaskiners arbeidsmåte.
21.I denne saken har Kohl handlet under sterkt press fra sitt eget parti, der en rekke ledende figurer har kritisert" en kaotisk arbeidsmåte" hos den tidligere sjef ved kanslerkontoret, professor Waldemar Schreckenberger.
22.I redsel for ikke å bli tatt alvorlig er hun i tvil om hvorvidt hun skal fortelle om sin arbeidsmåte, fjern som den er fra det som har karakter av logikk og fornuft.
23.Men det er ikke tvil om at vår kunnskap om nervesystemets organisasjon og arbeidsmåte først og fremst er oppnådd ved nøye planlagte dyreforsøk, som gjør det mulig i betydelig grad å studere anatomiske, fysiologiske, biokjemiske, immunologiske og andre forhold.
24.Nok en grunn til å få et vidtfavnende" flysikkerhetsråd" i gang, er statsforvaltningens arbeidsmåte i saker vedrørende anskaffelser og fornyelser.
25.Trudeau kritiserte NATOs arbeidsmåte da han mottok Albert Einsteinfredsprisen i Washington.
26.Foreningen understreker gjennom sin organisasjon og sin arbeidsmåte at det i disse avgjørende spørsmål er nødvendig å bygge bro mellom øst og vest og etablere så brede kontakter som mulig på tvers av de politiske skillelinjer i vår verden.
27.Chrix Dahl har som utøvende og i sin lærergjerning vært selve beviset på at naturalismen i egentligste og bredere forstand aldri var en forlatt arbeidsmåte her hjemme.
28.De forskningsetiske komiteer som er underveis må få en sammensetning, et mandat og en arbeidsmåte som gjør dem til mer enn passive redskaper for den teknologiske egenlovmessighet.
29.Det er fjernsynets arbeidsmåte, fjernsynets livsberettigelse, også når det gjelder å filme teater.
30.Det helhetssyn som har ligget til grunn for denne arbeidsmåte, kan ikke noksom prises.