Norvegese-Tedesco traduzione di føre

La Traduzione della parola føre da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

føre in tedesco

føre
tidaltro voraus, bevor, vor, im Voraus°, vorwegnehmen, ehe, vorher, zuvor
Sinonimi per føre
Termini derivati da føre
hjelpefører, anføre, føre seg selv, tilbakeføre, tilbakeføre i rett leie, gjeninnføre, avførende, oppføre seg, bokføre, bortføre, bortførelse, en som oppfører dukketeater, føre à jour, føre bort, føre fram, føre i all hast, føre inn, føre inn i et register, føre krig, føre krig mot, føre noen à jour, føre noen bak lyset, føre protokoll over, føre videre, førekteskapelig, fører, forførende, forfører, forførerske, forførerisk, framføre, framføre sine unnskyldninger, fullføre, fullføre konkurransen, fullførende, gjennomføre, henføre, henførende, henførelse, i jamførelse med
Altri esempi
1.Arbeiderpartiet vil føre videre utviklingen av den videregående skolen ut fra det hovedsyn at skolestrukturen på det nærmeste er fastlagt.
2.Bedre føre var" er hans ledesnor her, som ellers i livet, og alle mulige svar prøves grundig ut via skråblikk mot fasitoppgaven på bordet, utspørring av kelnere og forøvrig høytløsning som gjør ham i stand til å bedømme svarets riktighet ved et undersøkende blikk på dommeren.
3.Bibliotekrådets forslag til ny lov vil føre til vesentlig økning av de kommunale og fylkeskommunale utgifter.
4.Bregott" vil konkurrere med både smør og margarin, og det er sannsynlig at dette vil føre til økt markedsføring av spisefett.
5.Denne saken kan føre til en polarisering mellom homofile og kirkene.
6.Dessuten er kvaliteten av ulandshonningen på langt nær så god som den norske, og dette kan føre til at honningens renomme blir ødelagt".
7.Det avgiftsfrie salget av kosmetiske produkter skaper allerede idag en uholdbar situasjon for norske parfymerier, og ventes ved et utvidet salg å føre til tap av mange arbeidsplasser - først og fremst for kvinner", heter det i brevet til finanskomiteen.
8.Det er all grunn til å vente at begrensninger i retten til å trekke fra gjeldsrenter vil føre til et fall i boligprisene.
9.Det er det svar Veidirektoratet må gi de mange bilister som ringer og lurer på om de kan bruke piggdekk hvis de f.eks. skal krysse en fjellovergang hvor det er fare for glatt føre.
10.Det er liten grunn til å frykte at ikke Norvik vil føre samarbeidet videre i en god atmosfære.
11.Det vil føre til en styrking av kommuneøkonomien med omlag 1,5 milliarder kroner.
12.Det ville være rimelig om Norge, som har høstet så mye av Antarktis rikdommer, også var med på den forskning som kan føre til en sunn økologisk politikk i disse områdene".
13.Dette budsjettet vil føre til at koalisjonspartiene kan fremlegge et godt politisk regnskap foran valget neste høst.
14.Dette vil i praksis kunne føre til at den videre fordeling, som foretas av skuesillerandelen ikke lar seg gjennomføre", het det i brevet.
15.Elevene er lei den omflakkende tilværelsen de må føre i skolens altfor få klasserom.
16.Elskdegselv"bølgen kan like gjerne føre til rotløse, fortvilte mennesker som til modne, selvstendige individer.
17.En merkbar liberalisering av utvisningsreglene i tider med økende innvandring vil kunne føre til et økende innslag av kriminelle elementer blant herboende utlendinger, og en liberalisering vil vanskelig bli forstått av almenheten, sier Utlendingskontoret bl.a. Den norske Advokatforening er imidlertid enig i den innskrenkning i utvisningsmulighetene som flertallet foreslår, og mener utvalget burde gått lenger i å begrense adgangen til å utvise utlendinger som har oppnådd bosettingstillatelse.
18.En opphevelse vil gjøre det enda vanskeligere for mange å skaffe seg bolig i de aktuelle strøk, noe som også kan føre til uheldig påvirkning av den sosiale lagdeling i byen.
19.Etter Høgre sitt sentralstyremøte kom det fram at og Erling Norvik, formann i Høgre, no er klår over dei alvorlege problem som Statsbudsjettet fortsatt vil føre til i kommunene og fylka, og at Høgre difor no er viljug til å vurdere auka løyvingar både til kommuner / fylke og til helsesektoren.
20.Filmen viser korleis fangsten vanlegvis går føre seg", sier Programbladet.
21.Historiens lekse burde ikke glemmes av de som 45 år senere igjen trår ut på den glatte og risikable vei med å føre folk bak lyset.
22.Høynivå"gruppen ber om et fornyet mandat for å kunne føre en løpende debatt om alliansens atomstrategi og sammensetningen av arsenalene.
23.Høyre ønsker å prioritere den såkalte Grunnlinjen, som vil kunne føre mye av østvesttrafikken under jorden.
24.Innholdet skulle være så nøkternt og realistisk som mulig, men man skulle dvele mer ved det positive enn det negative" - et krav som Greipsland på en pressekonferanse mandag medga kunne føre til at det ble mer positivt enn nøkternt i boken.
25.Ja, såfremt partiet ikke utvikler seg til å ville føre tiden tilbake, og sikre en imperialistisk overklasse makta igjen.
26.Jeg er før ansettelsen blitt informert om at arbeidet kan medføre blypåvirkning, og at dette ved et eventuelt svangerskap kan føre til skadelige påvirkning av fosteret.
27.Jeg skriver til herr ekspedisjonssjefen for å gjøre oppmerksom på at jeg ikke er stemt for å føre hjem de skip som det her er tale om, ei heller gjennomføre den transaksjon med Sverige som den svenske riksbanken nå har approbert, med mindre det også blir på det rene at departementet anser seg ferdig med behandlingen av alle sider vedrørende denne sak.
28.Loven vil føre til økt privatisering og forskjellsbehandling av syke mennesker, ikke bedre helsetjeneste.
29.Med dagens høye arbeidsledighet vil neppe en etterspørselsstimulerende politikk i seg selv føre til et sterkt press oppover på priser og lønninger.
30.Men det er rart at en kan føre så mange på gale veier," sa Celin.
Parole simili

 
 

føre come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) føreførendeført
Indicativo
1. Presente
jegfører
dufører
hanfører
vifører
derefører
defører
8. Perfetto
jeghar ført
duhar ført
hanhar ført
vihar ført
derehar ført
dehar ført
2. Imperfetto
jegførte
duførte
hanførte
viførte
dereførte
deførte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde ført
duhadde ført
hanhadde ført
vihadde ført
derehadde ført
dehadde ført
4a. Futuro
jegvil/skal føre
duvil/skal føre
hanvil/skal føre
vivil/skal føre
derevil/skal føre
devil/skal føre
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha ført
duvil/skal ha ført
hanvil/skal ha ført
vivil/skal ha ført
derevil/skal ha ført
devil/skal ha ført
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle føre
duville/skulle føre
hanville/skulle føre
viville/skulle føre
dereville/skulle føre
deville/skulle føre
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha ført
duville/skulle ha ført
hanville/skulle ha ført
viville/skulle ha ført
dereville/skulle ha ført
deville/skulle ha ført
Imperativo
Affermativa
dufør
viLa oss føre
derefør
Negativa
duikke før! (før ikke)
dereikke før! (før ikke)
Le tue ultime ricerche