Norvegese-Tedesco traduzione di fastsette

La Traduzione della parola fastsette da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fastsette in tedesco

fastsette
generellverbo festsetzen
Sinonimi per fastsette
Termini derivati da fastsette
Anagrammi di fastsette
Altri esempi
1.Disse nektere er villig til å gjøre militærtjeneste, under nærmere bestemte betingelser, som de selv forlanger å fastsette.
2.Asker er klar over at det er markedsprisen som gjelder idag, men det har ikke vært mulig for oss å komme frem til hvilken fremgangsmåte man skal bruke for å fastsette denne pris, sier rådmannssekretær Per Wangstad i Asker.
3.Blir det ikke nye forhandlinger, vil det måtte komme på tale å fastsette ensidig norske kvoter for å sikre våre fiskeriinteresser, sier Listau.
4.Dersom dette ikke skulle gå, vil det bli holdt et forberedende møte for å fastsette en ny dato, sa han.
5.Det viser seg at disse betenkningene funksjonerer som et viktig grunnlag når det enkelte land skal fastsette administrative normer.
6.Efter vår oppfatning er det helt unødvendig å regulere bankenes innskuddsrenter ved å fastsette minimumssatser.
7.En mer forpliktende avtale, slik de har innen fellesmarkedet idag, innebærer nemlig at vi ikke lenger kan fastsette normer og forskrifter nasjonalt.
8.En vanskelig oppgave å fastsette noen verdier som høyere enn andre ?
9.Har ikke også bankene et ansvar for å fastsette innskuddsrenter som er rimelige overfor innskyterne ?
10.I vår samtale med representantene for bensinselskapene igår, pekte vi på at vi ikke kan se noen forskjell i konkurranseforholdet selskaper imellom, efter at selskapene fikk anledning til fritt å fastsette bensinprisen.
11.Jeg tror vi skal være forsiktige med å fastsette en boks kvaliteter utelukkende utifra vanlige litterære kriterier.
12.Northwest ber ikke om proteksjonisme, men om frihet til å fastsette priser som tillater selskapet å etablere et konkurransedyktig svar, sier Willis.
13.OPECs kritikk om at Statoil har ventet med å fastsette oljeprisen for desember, må bygge på en misforståelse.
14.Omkring 70 kommuner har latt være å fastsette lukkevedtekter, slik de har adgang til efter dagens lov.
15.Sannsynligvis vil våre forhandlingsmotparter ensidig fastsette nye tilskudds og refusjonssatser, noe vi finner helt uholdbart.
16.Stortingsmeldingen vil fastsette rederinæringens politiske arbeidsvilkår for flere år fremover.
17.YSS avviser at Regjeringen på forhånd forsøker å fastsette rammen for lønnsutviklingen, og vi kan ikke akseptere at statsansattes lønninger skal underlegges en konkret kontroll av Staten som arbeidsgiver, mens mulighetene og ansvaret for å kontrollere andre gruppers lønnsutvikling ligger utenfor Regjeringens myndighetsområde, sa han.
18.Avtalen kom i stand under det tredje møtet de to lederne hadde for å fastsette tidspunktet for valget på ny nasjonalforsamling.
19.Banken skal heller ikke som hittil, kunne fastsette leien eller andre leievilkår når husbankboliger bortleies.
20.Bedriftsledelsen skal herefter på egen hånd kunne fastsette lønninger og bonusordninger for sine ansatte med bedriftens økonomiske stilling som basis.
21.Bensinforhandlerne kjøper sin bensin fra det oljeselskap han har tegnet kontrakt med, og han er nødt til å fastsette sin utsalgspris efter oljeselskapets pris, sa advokat Lorentzen.
22.Bilorganisajonenes samarbeidsutvalg henstilte torsdag til Regjeringen å fastsette en nasjonal oljepris, slik at bensinprisene her i landet ikke lenger skal svinge med kursen på amerikanske dollar.
23.Bjørn Erikson uttaler til Arbeidsmiljø at det medisinske grunnlag for å fastsette normer for kjemiske stoffer i arbeidsmiljøet ofte er svært spinkelt.
24.Bohlin slo til lyd for at Stortinget ikke bør fastsette pensjonistenes inntekter, men at deres levevilkår burde kunne bestemmes gjennom direkte forhandlinger mellom Staten og pensjonistenes egne organisasjoner.
25.Bolig og sosialrådmennene mener sosialrådmannen må få fullmakt til å fastsette en fordelingsnøkkel for klientgruppene.
26.Boligformidlingslovens hensikt er å sikre en best mulig utnyttelse av boligmassen og den gir kommunestyrene adgang til å pålegge utleieplikt og å fastsette romnormer.
27.Byråsjef Roy Kristiansen i Kulturdepartementet sier at det er konsesjonshaverne selv som skal fastsette sendetid.
28.Både Statoil og det statlige britiske oljeselskapet BNOC har avventet resultatet av dette OPECmøtet før selskapene ville fastsette sine oljepriser for henholdsvis desember og første kvartal neste år.
29.Centralstyret i N.A.F. skal 2. februar fastsette arbeidsgivernes retningslinjer for gjennomføring av oppgjøret, og alt tyder på at de i sterk grad vil samordne sine interesser.
30.De priser Statoil vil fastsette for desember vil ikke komme som noen overraskelse på myndighetene.
Parole simili

 
 

fastsette come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) fastsettefastsettendefastsatt
Indicativo
1. Presente
jegfastsetter
dufastsetter
hanfastsetter
vifastsetter
derefastsetter
defastsetter
8. Perfetto
jeghar fastsatt
duhar fastsatt
hanhar fastsatt
vihar fastsatt
derehar fastsatt
dehar fastsatt
2. Imperfetto
jegfastsatte
dufastsatte
hanfastsatte
vifastsatte
derefastsatte
defastsatte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde fastsatt
duhadde fastsatt
hanhadde fastsatt
vihadde fastsatt
derehadde fastsatt
dehadde fastsatt
4a. Futuro
jegvil/skal fastsette
duvil/skal fastsette
hanvil/skal fastsette
vivil/skal fastsette
derevil/skal fastsette
devil/skal fastsette
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha fastsatt
duvil/skal ha fastsatt
hanvil/skal ha fastsatt
vivil/skal ha fastsatt
derevil/skal ha fastsatt
devil/skal ha fastsatt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle fastsette
duville/skulle fastsette
hanville/skulle fastsette
viville/skulle fastsette
dereville/skulle fastsette
deville/skulle fastsette
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha fastsatt
duville/skulle ha fastsatt
hanville/skulle ha fastsatt
viville/skulle ha fastsatt
dereville/skulle ha fastsatt
deville/skulle ha fastsatt
Imperativo
Affermativa
dufastsett
viLa oss fastsette
derefastsett
Negativa
duikke fastsett! (fastsett ikke)
dereikke fastsett! (fastsett ikke)
Le tue ultime ricerche