Norvegese-Tedesco traduzione di forvalte

La Traduzione della parola forvalte da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forvalte in tedesco

forvalte
foretakverbo verwalten, leiten, führen
Sinonimi per forvalte
Termini derivati da forvalte
Altri esempi
1.De unge tror ikke vi kan løse problemene og tidligere sympatisører mener at vi har overlatt til Fremskrittspartiet å forvalte den egentlige Høyrepolitikk.
2.Som forvalter av skattebetalernes tidligere foretatte investeringer..." og" det oppsiktsvekkende er at han (Hagen) ikke synes å bry seg om hvordan Staten skal forvalte de midler skatteyderne har investert".
3.Dersom vi klarer å forvalte disse ressursene på en forsvarlig måte, er det godt håp om at vi i siste halvdel av dette tiåret vil kunne øke beskatningen av de fleste fiskeslag i norsk område, sa Listau.
4.Det er lærerkreftene der som kan forvalte sin viten og bringe den videre, mener han.
5.Han hadde myndighet til å forvalte selskapets penger i banken, men han hadde efter hva jeg ble fortalt ingen eierinteresser, sa Bonde.
6.I Gamlebyen menighet forstår vi godt at Kirken må forvalte sine ressurser i forhold til de nye behov som skapes ved at folk flytter.
7.I begynnelsen kan det kanskje tidvis bli vanskelig å huske at jeg nå skal forvalte andre oppgaver enn tidligere innenfor rettsapparatet.
8.På sikt er det to ting som er utslagsgivende for konkurranseevnen : selskapenes omkostninger og hvor flink man er til å forvalte forsikringstagernes penger.
9.Regjeringen skal nå legge frem tre viktige saker som får betydning for hvordan vi skal forvalte våre gjenværende vassdrag og dekke vårt fremtidige kraftbehov, påpeker hun.
10.Vi må lære oss å kjenne dette dyret, skal vi kunne utnytte våre fjellvidder på en riktig måte, forvalte vegetasjonen og kjøttproduksjonen reinen representerer, sier Jon J. Meli, tidligere fjelloppsynsmann og nå formann i arbeidsutvalget for Forelhogna villreinområde.
11.Vi skal lage et blad for jegere med den klare profil å forbedre jaktetikken og forvalte vårt vilt på en forsvarlig måte, sier kjemiingeniør og småviltjeger Marit Osland, 28 år, som er utgiver av det nye bladet" Jakt & skyting" som ble presentert på Villmarksmessen tirsdag.
12.Vi som arbeider i Hydro, har en del verdier felles som alle er med på å forvalte.
13.Adolf Bjerke har hatt sitt utgangspunkt i norsk teaters såkalte gullalder og har visst å forvalte denne arv med åpenhet for nyere impulser.
14.Andelslaget skal forvalte konsesjoner for satellittog lokalTV i Tromsø, og foreta planlegging og utredning på vegne av borettslagene.
15.Avgjørelsen er også i strid med formålet med FNs nye havrettstraktat, som pålegger de enkelte land å forvalte ressursene på en ansvarlig måte.
16.De sto helt på kollisjonskurs for bare et par år siden, og min oppgave var å forvalte ungdommenes interesser overfor kommunen, sier Jensen.
17.De studentene vi idag utdanner ved våre musikkutdannelsesinstitusjoner skal bli fremtidens musikkformidlere og forvalte denne norske musikkarv slik at det beste bringes videre til neste generasjon.
18.Denne har jeg forsøkt å forvalte efter beste evne.
19.Denne måten må være som en kontrollerende funksjon innen egen påtalemyndighet, og ikke som nå hvor juristen i mange tilfeller både vil lede efterforskning og" forvalte" lovgivningen.
20.Derfor er mange av dem kanskje ikke fullt ut klar over hvilken fantastisk kulturarv de har til oppgave å forvalte, en kunstsamling som enhver by ville ha gjort svært meget for å få lov til å huse, og som folk fra hele verden kommer for å se, avslutter Hoel.
21.Dessuten kommer de pårørende inn i bildet, og de er ikke alltid like enige i måten pasientene selv vil forvalte sine midler på.
22.Det er meg vanskelig også å forstå det demokratiske i å konsentrere en styringsmakt i et selskap som alene kan komme til å forvalte 1215 pst. av vår nasjonalinntekt - om systemet får fortsette slik som det er idag.
23.Det er strenge offentlige forskrifter efter skogloven for skogsdriften i Oslomarka, og innenfor disse har skogbruket den intensjon å forvalte områdene ut fra en balansert flerbruksfilosofi, dvs. at alle interesser skal få plass ved siden av hverandre.
24.Det er tross alt juristen, med bakgrunn i det tørre og det boklige, som skal forvalte den lovgivning som gir oss en rettssikkerhetsgaranti.
25.Det er utviklet en organisasjon som er spesielt godt rustet til å forvalte de teknologiske ressurser.
26.Det oppsiktvekkende er at han overhodet ikke synes å bry seg om hvordan Staten skal forvalte de midler skattyderne har investert.
27.Det sentrale i denne omgang har vært å få opprettet styringsorganer, slik at man får etablert møter og råd til å forvalte de oppgaver og den myndighet som efterhvert vil bli overført til Kirkens egne organer.
28.Det skal bli interessant å se hvordan man med tiden kommer til å forvalte Jurij Andropovs minne i den offisielle sovjetiske historieskrivning.
29.Det skal forvalte rettferdigheten, en av pillarene i demokratiet.
30.Det vil derfor neppe bli forstått hvis det parti som påberoper seg å forvalte et spesielt omsorgsansvar stikker kjepper i hjulene for et forbedret tilbud av lege og helsetjenester.
Parole simili

 
 

forvalte come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) forvalteforvaltendeforvaltet
Indicativo
1. Presente
jegforvalter
duforvalter
hanforvalter
viforvalter
dereforvalter
deforvalter
8. Perfetto
jeghar forvaltet
duhar forvaltet
hanhar forvaltet
vihar forvaltet
derehar forvaltet
dehar forvaltet
2. Imperfetto
jegforvaltet
duforvaltet
hanforvaltet
viforvaltet
dereforvaltet
deforvaltet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde forvaltet
duhadde forvaltet
hanhadde forvaltet
vihadde forvaltet
derehadde forvaltet
dehadde forvaltet
4a. Futuro
jegvil/skal forvalte
duvil/skal forvalte
hanvil/skal forvalte
vivil/skal forvalte
derevil/skal forvalte
devil/skal forvalte
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha forvaltet
duvil/skal ha forvaltet
hanvil/skal ha forvaltet
vivil/skal ha forvaltet
derevil/skal ha forvaltet
devil/skal ha forvaltet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle forvalte
duville/skulle forvalte
hanville/skulle forvalte
viville/skulle forvalte
dereville/skulle forvalte
deville/skulle forvalte
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha forvaltet
duville/skulle ha forvaltet
hanville/skulle ha forvaltet
viville/skulle ha forvaltet
dereville/skulle ha forvaltet
deville/skulle ha forvaltet
Imperativo
Affermativa
duforvalt
viLa oss forvalte
dereforvalt
Negativa
duikke forvalt! (forvalt ikke)
dereikke forvalt! (forvalt ikke)
Le tue ultime ricerche