Norvegese-Tedesco traduzione di som fremmer

La Traduzione della parola som fremmer da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

som fremmer in tedesco

som fremmer
som bidrar til ataggettivo förderlich, nützlich, hilfreich
Esempi con traduzione
26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven til Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurs som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap som er fullt av liv - fremmer studier og respekt for språk på en ganske praktisk måte.
Positiv tenkning er en mental holdning som kommer til uttrykk i tanker, ord og bilder som fremmer vekst, utvikling og suksess.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.I en sak hvor utgangspunktet er å finne løsninger som fremmer større rettferdighet i beskatningen, er det vanskelig å forstå at dette hensynet ivaretas gjennom hardere skattlegging av dem som har gått ut av det yrkesaktive liv.
2.Vi er vel vitende om at bare tanken på ølmonopol og narkotikamonopol, vil reise en storm av protester, og at vi som fremmer forslagene kanskje vil bli latterliggjort.
3.Det er bl.a. å bruke metoder og teknikker som fremmer de skapende muligheter vi alle har i oss.
4.Røde Kors og søsterorganisasjonen Røde Halvmåne bør fortsette sin humanitære virksomhet for å skape et miljø som fremmer verdensfreden.
5.Selv om Norge er et lite land, er vår industri i stand til å levere varer og tjenester som fremmer økonomisk utvikling.
6.Barnehavene av idag er ikke" institusjoner", men miljøer som fremmer vekst og positiv utvikling - barnehaven har varme i en verden som kan være kald og hard nok både for liten og stor !
7.De skatteregler som fremmer ett formål, skader andre.
8.Derimot tror vi det fins måter å innrette skattesystemet på som fremmer bedre skattemoral og reduserer unndragelsesmulighetene.
9.Det betyr at vi må kjenne til risikofaktorene og vite hvilke av dagliglivets belastninger som fremmer vår helse og hvilke som er sykdomsskapende.
10.Det er h.r. advokat Hans B. Myhre som fremmer erstatningskravet på vegne av en rekke forretninger i Akersgaten, Rosenkrantzgaten og Kristian IVs gate.
11.Det er trolig også mye å hente ved å legge vekt på tiltak som fremmer effektiviteten og omstillingen innenfor omsetningssystemet, sa Listau.
12.Det har i den senere tid kommet endel artikler (senest 25. mai) i Aftenposten som fremmer krav om økt innsats fra private gårdeiere i byfornyelsen, samt tiltak for å stimulere til slik aktivitet.
13.Det kan også være aktuelt å sette i verk andre tiltak som fremmer konkurransen på videreforhandlerleddet.
14.Dommer Dolva kunne heller ikke følge advokat Nordhus prosedyreargument, når forsvareren hevder at homofile ikke lenger kan ansees som en utsatt minoritet, fordi de idag står åpent frem og har stor oppslutning ved mønstringer og arrangementer ; med ressurssterke ledere som fremmer deres interesser og synspunkter, ofte på en krass og utfordrende måte.
15.Effektive tiltak på boligsektoren som fremmer efterspørselen gjennom lavere rente og lengre avdragstid på lån til nybygging og utbedring, økede rammer til etableringslån og ervervslån, økede rammer til utbedringstilskudd, og forbedret bostøtteordning.
16.En ting er her den praktiske effektivisering som utøves på den enkelte institusjon, enda viktigere er det at vi velger mønstre og belønningssystemer som fremmer effektiv ressursbruk og riktig behandling på enklest mulig nivå.
17.Fordi vi så sårt trenger øket vekst i samfunnet for blant annet å kunne løse påtrengende oppgaver innen omsorgssektoren, arbeider Høyre for et skatteopplegg som fremmer vekst.
18.Formålet prioriterer tiltak der barn og unge deltar aktivt i planlegging og aktivitet sammen med voksne, tiltak som er åpne for alle barn i det aktuelle nærmiljø eller lokalsamfunn, og tiltak som fremmer barns forståelse for samfunnsforhold, naturvern og mellomfolkelig forståelse og respekt.
19.Han mener at bare dersom lekene blir lagt permanent til Hellas - til landet der den olympiske ide ble unnfanget og de olympiske leker overlevde i tusen år kan olympiaden igjen gjenvinne sin opprinnelige klassiske betydning som en institusjon som fremmer avspenning og brorskap mellom folkene.
20.Hvor er viljen til en virkelig og gjennomgripende reform, som fremmer økt innsats og sparing og en forenkling av någjeldende regler, som er reformens grunnleggende hensikt og mål ?
21.I den menneskelige organisme finnes et enzym (en substans som fremmer en biokjemisk reaksjon) som heter M ono A mino O xydase (MAO).
22.Ifjor ble det utdelt rundt 25 000 kroner til tiltak som fremmer fysisk fostring og kulturelle tiltak i flere av byens nærmiljøer.
23.Kan da Kristelig Folkeparti delta i en regjering som fremmer lover som partiet mener er i konflikt med grunnleggende menneskeretter eller bryter med partiets grunnleggende syn på ekteskap og familie ?
24.Men den kanskje farligste opposisjonen kommer fra en rekke regionale partier som fremmer interessene til særskilte folkegrupper, ikke minst blant de dravidiske sydindere, blant sikhene i Punjab og blant befolkningen i det borgerkrigsherjede Assam i nordøst.
25.Men den sier at forskjellsbehandling som fremmer likestilling mellom kjønnene, er tillatt.
26.Reitz forteller autentisk, usentimentalt, med en avstand som fremmer intensiteten.
27.Sats heller på tiltak som fremmer menneskelighet.
28.Senterpartiets Ole Gabriel Ueland og Høyres Morten Steenstrup konstaterte begge at den nåværende regjering er den første som fremmer effektive tiltak mot nullskatt.
29.Utvalget holder fast ved at Kr.F. heller ikke i fremtiden må ta medansvar i regjeringer som fremmer lover i konflikt med hva partiet anser som grunnleggende menneskerettigheter.
30.Vi må imidlertid få til en prisstruktur som fremmer en rasjonell utvikling innenfor betalingsformidlingen, mener Kobberstad.
Le tue ultime ricerche