Norvegese-Tedesco traduzione di utgjøre

La Traduzione della parola utgjøre da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

utgjøre in tedesco

utgjøre
delverbo darstellen
  problemverbo darstellen
  bli tilverbo zusammenstellen, formen
Sinonimi per utgjøre
Termini derivati da utgjøre
Altri esempi
1.De grønne" er blitt en politisk innflytelsesrik bevegelse, fordi de kan utgjøre tungen på vektskålen.
2.De unge velgere utgjøre et betydelig innslag blant hjemmesitterne, men er samtidig mindre påvirket av de konvensjonelle skillelinjer mellom partiene.
3.Imidlertid må en ta i betraktning at også her vil vedkommende lærers livssyn kunne sette sitt preg på og utgjøre en integrert del av hans undervisning.
4.Indre motsetninger, sprikende standpunkter, det sterke inntrykk av å utgjøre en kaolisjon, leder til at vurderingsgrunnlaget skifter fra sekel til sekel gjennom hundreårets gang.
5.Blir forslaget vedtatt, bryter Oslo kommune med Stortingets retningslinjer fra 1981 om at foreldrebetalingen skal utgjøre maksimum 25 prosent av driftsutgiftene.
6.Denne type databaserte hjelpemidler vil neppe utgjøre noen stor del av konsernets virksomhet målt i omsetning.
7.Det er vesentlig bonuspenger som til slutt vil utgjøre det beløpet en spiller vil tjene.
8.Det rike tilbud av litteratur om ulandene som vi nå kan presentere vil være av stor betydning for vårt arbeide med å utvide og bedre samarbeidet med utviklingslandene, og utgjøre en viktig kilde til mer kunnskap om disse landene, sa hun.
9.Disse vil utgjøre en aktiv kjøpergruppe hvis de stimuleres tilstrekkelig, sier han.
10.For nye husbankboliger med etalberingslån eller tilleggslån fra forretnings eller sparebank, vil den samlede finansieringsandel utgjøre knapt 90 prosent av anleggsomkostningene.
11.Hvilke veier bør efter Høyres syn utgjøre et slikt veinett ?
12.I 1990 vil overføringene til privat sektor kunne utgjøre mer enn halvparten av statsbudsjettets utgiftsside.
13.Industrien vil også i fremtiden utgjøre en hjørnesten i norsk økonomi.
14.Jeg ville tro at mange er interessert i å bli kvitt den skyen som Statens aksjer kan utgjøre, sier banksjef Trond Tostrup i Bergen Banks fondsavdeling.
15.Norsk offshorerettet verkstedindustri er anslått å utgjøre ca. 12 000 årsverk.
16.Slike styrker kan bevege seg svært raskt, og det kan utgjøre en trusel når de opererer i umiddelbar nærhet av nabolandene, sa ambassadør Mevik.
17.Vi vet ennå ikke hvem som vil utgjøre det nye lederskap.
18.100150 av de ansatte i etaten får et lønnstillegg efter Statens Bregulativ, som kan utgjøre inntil 36 000 kroner, for utsatt arbeide, spesiell utdannelse etc.
19.40 prosent av soldatene som skal utgjøre trønderbataljonen i Brigade 13 i vårens store militærøvelse, har søkt om utsettelse, melder Adresseavisen.
20.Adm. direktør Magne Storvik i ScanvestRing opplyser til Aftenposten at Industridepartementet nå har innvilget selskapets søknad om at den samlede utenlandske eierandelen kan utgjøre inntil 70 prosent av den samlede aksjekapital, men bare 40 prosent av de stemmeberettigede aksjene.
21.Adm. direktør Trond E. Wennberg i Invento og adm. direktør Blom opplyser at Bloms Oppmåling i løpet av første halvår neste år også vil foreta en spredningsemisjon ved å legge ut 200 000 aksjer for tegning, hvilket skal utgjøre ca. 20 prosent av aksjekapitalen.
22.Akerne har nærmest" druknet" i spekulasjonene om hvem som skal utgjøre den norske troppen under OL i Sarajevo.
23.Aksjekapitalen i ForenedeGruppen vil efter forhøyelsen utgjøre 45,2 millioner kroner, fordelt på 904 000 aksjer.
24.Alle rekrutteringsstillinger skal utgjøre en gruppe som får betegnelsen universitetsstipendiater.
25.Alle talere påpeker at kanal 1 må spille hovedrollen, utgjøre bærebjelken, være vårt viktigste våpen i bevaringen av vårt kulturliv og vår egenart.
26.Arbeiderpartiet foreslo så at statsinntektene skulle utgjøre en viss prosent av overskuddet fra det enkelte felt.
27.Arbeiderpartiets primærstandpunkt har vært at inntektene som skal gå rett i statskassen bør utgjøre en viss prosent av overskuddet fra et felt.
28.Arne Wam mener at innflytterungdommen i Oslo ikke utgjøre en så stor gruppe at det kan forklare de store variasjoner i forbruk mellom Oslo og resten av landet.
29.Av dette forventes eksporten å utgjøre syv millioner.
30.Av dette vil forlenget liggetid i somatiske sykehjem utgjøre 192 millioner og offentlig eldreomsorg i form av sykehjem, aldershjem, hjemmehjelp og hjemmesykepleie utgjøre 138 millioner.
Parole simili

 
 

utgjøre come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) utgjøreutgjørendeutgjort
Indicativo
1. Presente
jegutgjør
duutgjør
hanutgjør
viutgjør
dereutgjør
deutgjør
8. Perfetto
jeghar utgjort
duhar utgjort
hanhar utgjort
vihar utgjort
derehar utgjort
dehar utgjort
2. Imperfetto
jegutgjorde
duutgjorde
hanutgjorde
viutgjorde
dereutgjorde
deutgjorde
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde utgjort
duhadde utgjort
hanhadde utgjort
vihadde utgjort
derehadde utgjort
dehadde utgjort
4a. Futuro
jegvil/skal utgjøre
duvil/skal utgjøre
hanvil/skal utgjøre
vivil/skal utgjøre
derevil/skal utgjøre
devil/skal utgjøre
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha utgjort
duvil/skal ha utgjort
hanvil/skal ha utgjort
vivil/skal ha utgjort
derevil/skal ha utgjort
devil/skal ha utgjort
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle utgjøre
duville/skulle utgjøre
hanville/skulle utgjøre
viville/skulle utgjøre
dereville/skulle utgjøre
deville/skulle utgjøre
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha utgjort
duville/skulle ha utgjort
hanville/skulle ha utgjort
viville/skulle ha utgjort
dereville/skulle ha utgjort
deville/skulle ha utgjort
Imperativo
Affermativa
duutgjør
viLa oss utgjøre
dereutgjør
Negativa
duikke utgjør! (utgjør ikke)
dereikke utgjør! (utgjør ikke)
Le tue ultime ricerche