Norvegese-Tedesco traduzione di utvikle

La Traduzione della parola utvikle da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

utvikle in tedesco

utvikle
generellverbo entwickeln, sich entwickeln
  talentverbo entfalten, entwickeln
  muskelverbo entwickeln
  kunnskapverbo zunehmen, erweitern
Sinonimi per utvikle
Termini derivati da utvikle
Anagrammi di utvikle
Esempi con traduzione
I løpet av prosjektperioden forskeren vil utvikle analytiske teknikker.
Altri esempi
1.Denne saken kan utvikle seg til å bli en av de største og mest bitre politiske stridsspørsmål i etterkrigstidas Norge", skrev en av APpressens redaktører.
2.Det bør nyttes undervisningsmetoder som tar sikte på å utvikle studentenes selvstendighet og samarbeidsevne".
3.Det påligger Statens myndigheter at legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt sprog, sin kultur og sitt samfunnsliv".
4.Erfaringer fra de siste årene har vist at det er vanskelig å få til lærlingeordninger i offentlig virksomhet, selv når det dreier seg om institusjoner som har et utpreget behov for å bevare og utvikle fagkunnskap på området.
5.Hadde jeg den gang visst det jeg nå vet, ville jeg aldri vært med på å utvikle atombomben !
6.Hongkong, China" skal også ha rett til å opprettholde og utvikle handelsforbindelser med alle andre stater og regioner.
7.La meg si oppriktig at når det sovjetiske folk hjelper Vietnam med å utvikle økonomien, så må det dele med dere ressurser det selv behøver".
8.Overhodet må det være en vesentlig oppgave å utvikle andre fredsskapende og krigsforebyggende tiltak, ved siden av det tradisjonelle militære forsvaret.
9.STK møter fremtiden" skal skape et miljø og en organisasjon som har evnen til å trekke til seg og utvikle ny teknologi, sa Thoresen.
10.Su"ddeutsche Zeitung" skriver i en kommentar onsdag at i 1944" bestod den tyske shizofreni i det faktum at man måtte ønske seg sitt eget nederlag og" fiendens" seier, hvis man ville sikre en mulighet for at en ny moral og en fri sivilisasjon skulle utvikle seg i Tyskland".
11.Troen må bli fri fra et autoritært kristendomssyn og få utvikle seg og vokse med tiden mot en ny religiøs bevissthet der mennesker bruker sin fornuft og kjenner sin selvstendighet", heter det.
12.Troen må utvikle seg på grunnlag av tiden vi lever i og de erfaringer vi gjør.
13.Undervisningen bør utvikle en analyserende holdning og et kritisk perspektiv på helse og sykepleietjenesten.
14.Vi er ikke sikre på om Oslo kommune har rett i sin beskrivelse av hvordan festeavgiftene vil utvikle seg i åra framover.
15.Vi savner den offensive holdningen til problemene, det å ta vanskene i forkant, før de rekker å utvikle seg til en politisk situasjon.
16.Vi skal tenke mindre på å konservere det gamle enn på å utvikle det nye".
17.(New York Times) Det amerikanske forsvarsdepartement har lagt frem en femårsplan hvor det tas sikte på å utvikle en ny generasjon databaserte militærsystemer.
18.Aker vil utvikle området under hensyn til Trondeim kommunes ønsker.
19.Akter AT & T å utvikle sin datavirksomhet videre gjennom for eksempel å starte produsjon av store datamaskiner ?
20.Arbeidet nytter, og det er fint å få være med på å utvikle gode prosjekter og sette dem i system, sier justisminister Mona Røkke om treningssentrene for innsatte med rusmiddelproblemer.
21.Av nye ting på årets Markedsting kan vi nevne presentasjonen av hvordan man kan utvikle feltapparatet, selgerne, til å bli en strategisk nøkkelfaktor.
22.Bare slik kan jeg utvikle sledene videre, sier han.
23.Brancheforskningen spiller en rolle i forskningssystemet som det er av verdi å ta vare på og helst utvikle, understreker Ragnhild Sohlberg og Jakob Shetelig.
24.Dagens makthavere i Nicaragua er avhengig av press fra de vestlige demokratier for å utvikle landet i demokratisk retning.
25.De aller første uker fra kvinnen er befruktet har avgjørende betydning for misdannelser, og for fosterets mulighet til å utvikle de medfødte egenskaper.
26.De store aksjonærene ønsker å utvikle skipsaksjeselskapet A / S Laboremus til et skikkelig børsnotert selskap.
27.Den kan samle de ressurser vi har her i landet til å utvikle egne TVtilbud, sier Steen.
28.Den nye teknologi vil utvikle en grensesprengende infrastruktur her i Norden av hittil helt ukjente dimensjoner.
29.Den ulikhet som er i ferd med å utvikle seg i skoletilbudet fra kommune til kommune, bekymrer skolefolk, sier han.
30.Dessuten bør Regjeringen sikre at anstrengelsene for å utvikle norske energiforsyningsindustrier fortsatt vil preges av oppmuntring og støtte og ikke beskyttelsestiltak.
Parole simili

 
 

utvikle come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) utvikleutviklendeutviklet
Indicativo
1. Presente
jegutvikler
duutvikler
hanutvikler
viutvikler
dereutvikler
deutvikler
8. Perfetto
jeghar utviklet
duhar utviklet
hanhar utviklet
vihar utviklet
derehar utviklet
dehar utviklet
2. Imperfetto
jegutviklet
duutviklet
hanutviklet
viutviklet
dereutviklet
deutviklet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde utviklet
duhadde utviklet
hanhadde utviklet
vihadde utviklet
derehadde utviklet
dehadde utviklet
4a. Futuro
jegvil/skal utvikle
duvil/skal utvikle
hanvil/skal utvikle
vivil/skal utvikle
derevil/skal utvikle
devil/skal utvikle
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha utviklet
duvil/skal ha utviklet
hanvil/skal ha utviklet
vivil/skal ha utviklet
derevil/skal ha utviklet
devil/skal ha utviklet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle utvikle
duville/skulle utvikle
hanville/skulle utvikle
viville/skulle utvikle
dereville/skulle utvikle
deville/skulle utvikle
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha utviklet
duville/skulle ha utviklet
hanville/skulle ha utviklet
viville/skulle ha utviklet
dereville/skulle ha utviklet
deville/skulle ha utviklet
Imperativo
Affermativa
duutvikl
viLa oss utvikle
dereutvikl
Negativa
duikke utvikl! (utvikl ikke)
dereikke utvikl! (utvikl ikke)
Le tue ultime ricerche