Norvegese-Tedesco traduzione di veilede

La Traduzione della parola veilede da norvegese a tedesco, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

veilede in tedesco

veilede
foretakverbo leiten, führen
Sinonimi per veilede
Altri esempi
1.De første to uker vi kjører med ubetjente tilhengervogner vil en uniformert representant være ombord for å kunne veilede publikum i bruk av stemplingsautomater og dører.
2.Jeg vil påstå at endel av de sammenlignende undersøkelser som er foretatt fra forskjellig hold, har vært mer egnet til å villede enn å veilede, sier Berit Klemetsen.
3.Sykehus og helsepersonale sliter i jobben, og de må ha en unnskyldning for å veilede oss.
4.Arbeidstilsynet vil fortsette å prioritere disse problemene høyt ved blant annet å informere og veilede.
5.Bispemøtet skal også blant annet vurdere hvordan Kirken skal veilede folk om nyreligiøse bevegelser.
6.Da Arve Johnsen merket at han ikke lenger hadde samme mulighet for å veilede statsråden underhånden frem til de riktige beslutninger, opphørte kontakten fra hans side.
7.Denne gruppen skal også veilede andre forskere.
8.Derfor må lærere i andre fag enn norsk kunne veilede elevene utfra de krav som stilles til god sprogbruk.
9.Det er en svært utbredt oppfatning at menn, når de gjør husarbeide, må få gjøre tingene på sin måte, og at hun for all del ikke må veilede eller irettesette ham i noe som helst.
10.Det er også meningen at det nyetablerte Norsk Idrettsmedisinsk Institutt skal veilede pasientgrupper om muligheten for å delta i en eller annen form for idrett eller mosjon.
11.Det skal om kort tid utgis en informasjonsbrosjyre som skal veilede folk om sykdommen.
12.Et viktig virkemiddel for Oslo Høyre er forenkling av saksbehandlingen, og Oslo Høyre foreslår samtidig at det opprettes et faglig råd som kan veilede de folkevalgte i spørsmål om rehabilitering eller nybygging.
13.Finner pasientombudet at klagen ikke kan tas opp til behandling da det faller utenfor arbeidsområdet, skal man så vidt mulig veilede pasienten om annen klageadgang.
14.Folk passer godt på sin fysiske helse, men er ikke alltid like flinke til å ta vare på" sjelen sin", sier medarrangør av seminaret, helsesøster Elsbeth Mjelde, som med dette håper å ruste sine" medsøstre" til å veilede mennesker om livsstil og kriser.
15.For å få en avbyråkratisert og raskere saksbehandling av byfornyelsessaker i kommunen, foreslås det opprettet et faglig råd som skal veilede de folkevalgte.
16.Fylkesbibliotekene skal bl.a. sørge for å veilede folkebibliotekene og skolebibliotekene i faglige spørsmål.
17.Her ville det ikke være snakk om å fjerne nynorsk, men om å veilede medarbeidere som gjør en dårlig jobb, uansett hvilken målform de måtte velge å benytte.
18.Hva har Sosialdepartemetet gjort for å veilede kommunene ?
19.I tillegg til å veilede publikum, utarbeider disse en rekke brosjyrer som dekker forskjellige informasjonsbehov, sier seksjonsleder Arne Krokan.
20.Initiativet ble tatt av de store næringsorganisasjonene, og hensikten var både å få et organ som kunne veilede medlemmene i økonomiske spørsmål og å få i gang en mer effektiv innkreving av ubetalte regninger.
21.Jeg er litt usikker på hvor snevert han egentlig ønsker at dette skal forstås, men jeg går ut fra at han innrømmer Kirken rett til å veilede mennesker i rent individualiestiske spørsmål.
22.Krogs oppgave blir først og fremst å informere og veilede norske eksportører om gjeldende regler vedrørende eksport av høyteknologi.
23.Likeså kan departementet tenke seg en ordning der de fem regionsykehusene får i oppgave å veilede de mindre sykehusene i sitt distrikt.
24.Men det er dessuten bred enighet om at studenter og kandidater, uansett fagstudium, har bruk for å kunne veilede andre i stoff fra sitt fagområde.
25.Men i konfirmasjonstiden har Kirken også ansvar for å veilede de unge i aktuelle spørsmål, gi dem hjelp til å foreta selvstendige moralske vurderinger og bygge opp etiske holdninger.
26.Men vi kan aldri bestemme og diktere, bare veilede og gi gode råd.
27.Min oppgave er å veilede, komme med forslag til løsninger og legge til rette for beplantning, sier hun.
28.Møtet skal også blant annet vurdere hvordan Kirken skal veilede folk om nyreligiøse bevegelser.
29.NOKRAIllrapporten forteller blant annet om samarbeidet mellom barneskole og folkebibliotek og minner om de felles mål : å få flest mulig barn til å bli gode lesere og å veilede dem til de gode barnebøkene.
30.Overalt i verden hvor det er hoppbakker, dukker han opp før og efter internasjonale oppgjør for å veilede arrangørene og efterse at de internasjonale reglementer blir fulgt.
Parole simili

 
 

veilede come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) veiledeveiledendeveiledet
Indicativo
1. Presente
jegveileder
duveileder
hanveileder
viveileder
dereveileder
deveileder
8. Perfetto
jeghar veiledet
duhar veiledet
hanhar veiledet
vihar veiledet
derehar veiledet
dehar veiledet
2. Imperfetto
jegveiledet
duveiledet
hanveiledet
viveiledet
dereveiledet
deveiledet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde veiledet
duhadde veiledet
hanhadde veiledet
vihadde veiledet
derehadde veiledet
dehadde veiledet
4a. Futuro
jegvil/skal veilede
duvil/skal veilede
hanvil/skal veilede
vivil/skal veilede
derevil/skal veilede
devil/skal veilede
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha veiledet
duvil/skal ha veiledet
hanvil/skal ha veiledet
vivil/skal ha veiledet
derevil/skal ha veiledet
devil/skal ha veiledet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle veilede
duville/skulle veilede
hanville/skulle veilede
viville/skulle veilede
dereville/skulle veilede
deville/skulle veilede
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha veiledet
duville/skulle ha veiledet
hanville/skulle ha veiledet
viville/skulle ha veiledet
dereville/skulle ha veiledet
deville/skulle ha veiledet
Imperativo
Affermativa
duveiled
viLa oss veilede
dereveiled
Negativa
duikke veiled! (veiled ikke)
dereikke veiled! (veiled ikke)
Le tue ultime ricerche