Franske verb


Fransk verb med Norsk oversettelse.

daigner

nedlate seg til å, verdiges

nedlate seg, verdiges, ydmyke seg

damner

fordømme

danser

danse

dater

datering

déambuler

vanre, strene

débander

løse opp, løsgjøre

débaptiser

døpe om

débarquer

landsette, sette i land, landstige, gå i land, gå av

débarrasser

avbyrde, avlaste

rydde av

rydde, rense

fullproppe, belemre

befri

débarrer

åpne opp

débattre

ta opp

diskutere, resonnere, debattere

argumentere, diskutere, debattere

débaucher

fristille

débiliter

forminske, utmatte

débiner

baksnakke, tale ille om, hviske om

débiter

spytte fram, masseprodusert

debitere

sage tømmer

déblayer

rydde, rydde unna

déboiser

kutte ned skogen

déborder

sprudle

renne over, skvalpe over

overflanke

koke over

déboucher

ta ut proppen

korke opp, åpne

déboucler

kneppe opp, spenne opp

débouler

rulle nedover

débourser

utbetale, legge ut

débouter

ikke tillate, forby

déboutonner

kneppe opp

débrayer

streike, gå til streik, legge ned arbeidet

slutte, legge av

kløtsj av

débrouiller

greie ut, løse opp, trevle opp

débuter

begynne, gå i spissen

debutere, gjøre debut, gjøre sin første opptreden

påbegynne, begynne

décalquer

kalkerere

décamper

kile, dunste, stikke [informal], skulke unna, sette i vei, sjappe [informal], forsvinne, dra [informal]

skipp

rømme leiren, avvike

gi seg avgårde, skulke unna, sjappe [informal]

décanter

dekantere

décapiter

halshogge, giljotinere

décéder

gå bort, , avdø, omkomme,

déceler

oppdage, åpenbare, tilkjennegi, avsløre

décélérer

saktne ned, bremse, minske hastigheten

décentraliser

desentralisere

décerner

tildele, belønne med

décevoir

gjøre skuffet

gjøre skuffet

desillusjonere, desillusjonere

la være i stikken, overgi

décharger

losse, løsne

avbyrde, avlaste

utladet

déchiffrer

tyde, lese

dechiffrere, tolke, tyde

løse, klare

spille fra arket, synge fra arket

déchiqueter

skjære i remser, strimle

déchirer

slite, rive

rive i stykker, slite i stykker

rive opp

sundslitte, rive i stykker, slite i stykker

décimer

desimere

déclamer

deklamere, resitere

tale høyt, holde tale, deklamere

déclarer

bedyre, bevise

avdømme, dømme, fastslå gjennom dom

oppgi, forklare

late som, foregi

fortolle, angi

forklare, deklarere

forklare, tilkjennegi

déclasser

degradere, nedvurdere, nedklasse

déclencher

utløse

anstifta, sette i gang

aktivere

slippe løs aggresjonen på, slippe løs sinnet på noen

sette i gang

décliner

avslå, avslå

forfalle

gå i vasken, stryke med, gå utenfor

forringes, forfalle, synke

décoder

dechiffrere, tolke, tyde

décoller

starte, løfte

décolorer

farge blond, bleke

blekne bort, avfarge, bleke

décommander

innstille, avlyse

décomposer

sunddele, løse opp

décomprimer

dekomprimere

déconcerter

forvirre

forvirre, sette et problem i hodet på noen

forvirre, gjøre forvirret

forvirre, forvirre, gjøre forlegen

forvirre, forville, forvirre, gjøre trådløs

décongeler

tine opp

déconseiller

avråde, forsøke å hindre, overtale til å la være

déconsidérer

miskredittere, spott

décontaminer

avgasse, sanere

décontenancer

gjøre sjenert, gjøre forlegen

décorer

male

dekorere

forskjønne, pryde, smykke ut, dekorere, utsmykke, piffe opp, opp-pynte, pynte

découper

skjære opp, klippe i stykker

découpler

avkoble, koble av

koble av, koble fra

décourager

skremme

gjøre motløs, bedrøve, fordystre, deprimere

demoralisere, forderve, gjøre motløs, nedslå

avråde, forsøke å hindre, overtale til å la være

découvrir

grave fram, lete fram

åpenbare

finne nøkkelen til

grave fram, få vite, oppdage, lære seg, snoke opp, nese opp, være

ta av lokket, ta av dekslet

grave fram, oppdage

oppdage, finne, oppdage

blotte, avdekke

décréter

utferde

foreskrive, bestemme

utferde, offentliggjøre

lovfeste, anta

forordne

décrier

forenkle, tale nedsettende om

nedvurdere, fordømme

décrire

framstille, skildre

karakterisere, beskrive, skildre

décrocher

dra tilbake

løfte på

ta ned

koble av, koble fra

décroître

forsvinne, dø bort

avta, minske, forsvinne, bortfalle

dédaigner

nonsjalere, ignorere

forakte, avsky, forsmå

dédier

vie, innvie, hellige

dédommager

gjøre noe i gjengjeld

kompensere, tilbakebetale, erstatte, gjengjelde, holde skadeløs, godtgjøre

dédouaner

klarere

déduire

slå av på, dra av

slutte seg til, dra slutning

dra av, trekke fra, regne fra

défaire

kneppe opp

knytte opp, løse opp

få opp, åpne

sprette opp

pakke opp

knytte opp, løse opp, løsne, kneppe opp

greie ut, løse opp, trevle opp

défendre

legge på hjertet, se til

forsvare

forsvare

forsvare, beskytte

forsvare, støtte, bakke opp

forby, forby

déféquer

rene, raffinere

ha åpning

défeuiller

avløve

défier

trosse

utfordre, provosere

trosse, motsette seg, motarbeide

défigurer

deformere, vanstelle

défiler

rulle

defilere

définir

begrense, avgrense

definere, bestemme

karakterisere, beskrive, skildre

definere, bestemme

défléchir

bøye av, avlede, vike til siden

défolier

avløve

défoncer

slå inn

bryte opp

déformer

framstille uriktig, forvrenge, forvanske

forvrenge

deformere, vanstelle

forvri, deformere, forvrenge

défroisser

slette til

dégager

rydde, rydde unna

rydde, rense

avgi

utromme, tømme

emittere, avgi, utsende

slippe

dégeler

tine opp, opptine

tine opp

dégénérer

degenerere, utarte

dégivrer

ise av

dégobiller

kaste opp, kaste opp, ha kvelninger, spy [informal]

dégonfler

slippe ut luften

dégorger

spy ut

dégouliner

dryppe, dryppe, siple ned

dégoutter

dryppe

dégrader

vulgarisere, forgrove, forringe

stumpe

degradere, nedvurdere, nedklasse

degradere, fornærme

dégringoler

ramle ned, falle ned, trille ned

rase, synke kraftig

gå ned, stige ned, komme ned

déguerpir

sette i vei, sjappe [informal]

rase i vei

gi seg i vei, stikke, dunste [informal]

dégueuler

kaste opp, kaste opp, ha kvelninger, spy [informal]

déguiser

forkle

déifier

avgude

déjeuner

ete lunsj, ete middag

déjouer

utmanøvrere

kullkaste, omintetgjøre

holde opp, hindre

délaisser

forsømme, vanskjøtte

la være igjen, overgi

falle fra, svike

délecter

glede, fryde

déléguer

delegere, utse

delegere, overlate

délibérer

overlegge, rådslå

diskutere, resonnere, debattere

délier

løse opp, løsgjøre

slippe løs

befri, avløse

délimiter

begrense, avgrense

stake ut, merke ut, avgrense

stake ut, merke ut

avgrense, begrense

délirer

rase, rave i vei

démagnétiser

avmagnetisere

demander

spørsmål, anmode om

invitere, invitere

begjære, forlange, erfordre, kreve

pålegge, gi i oppdrag

forespørre, forhøre seg om

spørsmål, spørre om

anmode, be

démanger

kløe

démarquer

nedsette

démarrer

bli en suksess

kjøre i vei, starte

starte

démasquer

demaskere

démâter

avmaste

démêler

differensiere, særskilte, adskille

greie ut, løse opp, trevle opp

déménager

flytte

flytte fra, utromme, flytte ut

démentir

motsi, stri mot, bestride, fornekte

frasi seg, ikke ville vedkjenne seg

demeurer

bo, være bosatt

bli

vistes, oppholde seg

démilitariser

demilitarisere

démissionner

avgå, avtre

démobiliser

demobilisere

démocratiser

demokratisere

démolir

sable ned, gjøre ned

demolere, rasere, rive ned, ødelegge

totalødelegge

gå løs på, banke løs på, demolere

ødelegge, forderve

démonétiser

inndra gammel mynt

démonter

demontere, ta i stykker, montere ned

démontrer

vise, forklare

bevise, demonstrativ

démoraliser

gjøre motløs, bedrøve, fordystre, deprimere

demoralisere, forderve, gjøre motløs, nedslå

démystifier

avmystifisere

dénationaliser

denasjonalisere

dénaturer

denaturere

forfalske

forvanske

framstille uriktig, forvrenge, forvanske

dénicher

spore opp

grave fram, lete fram

grave fram

grave fram, oppdage

dénigrer

håne, pike

forenkle, tale nedsettende om

baksnakke, tale ille om, hviske om

ærekrenke, baktale, nedsverte, tale ille om

rakke ned på, nedvurdere, nedsette

dénombrer

opprekne, nemne, liste

dénommer

benevne, kalle

dénoncer

rapportere, skvaldre på

tyster [slang]

avsløre, rydde, åpenbare

nedvurdere, fordømme

angi

skvaldre på, tyste på

anmelde

anklage, beskylde, påtale

dénoter

si, vise

indisere

tyde på, vise noe, være tegn på

vise, manifestere

dénouer

knytte opp, løse opp

denteler

lage et hakk i, karve i

dénuder

blotte, avdekke, avdekke

dépanner

hjelpe

dépasser

overtreffe, være overlegen

stikke ut, stikke fra

overtreffe

reise seg over, heve seg over, stå høyt over

overdrive, overskride

vokse fortere enn

overskride, overstige, overskyte

passere, kjøre forbi, fare forbi

skyte fram, stikke fra

springe om

distansere, springe om

dépecer

skjære opp, klippe i stykker

dépêcher

sende, sende ut

dépeindre

framstille, skildre

male, skildre, beskrive, redegjøre for, fortelle, omtale

forestille

karakterisere, beskrive, skildre

dépendre

ta ned

dépenser

spandere, anvende, konsummere, forbruke, sløse bort penger, forbruke, kaste bort, ødsle bort, gjøre av med, gjøre slutt på

dépérir

visne

tynnes bort, avmattes, falle sammen, bli kraftløs

dépeupler

avfolke

déplacer

flytte

forskyve

déplaire

misbehage, gjøre misfornøyd

déplier

vikle ut

déplorer

beklage dypt, begråte, sørge, jamre seg

déployer

vise opp, stoltsere med

vikle ut

gruppere, spre

dépolariser

depolarisere

déporter

deportere

forvise, deportere

déposer

legge ned, sette ned, legge ned bedrift

levere, slippe av

slenge vekk som søppel, tippe

levere inn

la være, overlate

sette inn

legge ned, sette ned

avsette, detronisere, styrte fra tronen

déposséder

frata

dépouiller

berøve

dépraver

forderve, forlede

forringes, forfalle, synke

déprécier

forringe, minske, forenkle, tale nedsettende om

depresiere, skrive ned, nedskrive

déprimer

tynge ned, trykke ned

gjøre motløs, bedrøve, fordystre, deprimere

demoralisere, forderve, gjøre motløs, nedslå

députer

ansatt som nestleder

delegere, utse

déraciner

rykke ut

rykke opp med roten, rykke opp med roten

utrydde, utrote

dérailler

spore av

déranger

stille i uorden, surre til noe

kullkaste, urolig

forstyrre, hindre

volde besvær, være besværet med

besvære, forstyrre

besvære, volde besvær

desorganisere, oppløse, stille til forvirring, bringe i uorden, forstyrre, stille i uorden, volde opprør

déraper

slire

dériver

drive nedover

drive, flyte

dérober

småtyveri, knøvle, sno, stjele

dérouiller

friske opp

dérouler

rulle ut

rulle ut

avnøste

dérouter

forvirre, gjøre forvirret

forvirre, forville, forvirre, gjøre trådløs

avlede, omdirigere

désabuser

åpne øynene, ta vekk en illusjon

désagréger

sammenfalle, vitre, sunddeles

désamorcer

desarmere

desarmere

désappointer

desillusjonere, desillusjonere

désapprendre

glemme, glemme bort

legge bort, gjøre kvitt

désapprouver

se surt på, ikke gå med på

kritisere, klandre, fordømme, klandre, bebreide

fordømme, skarpt kritisere, mislike, forkaste, ta avstand fra

désarçonner

kaste av, kaste ut av salen

overliste, få til å gjøre en feil

désarmer

avvæpne

désassembler

demontere, ta i stykker, montere ned

désavantager

forsette i ufordelaktig leie

désavouer

ikke ville vedkjenne seg, nekte å innse, ikke kjennes ved

avkall, avsverge

frasi seg, ikke ville vedkjenne seg

descendre

hale ned

stige av, gå av

gå ned, gå ned

stige av

gå ned, gå ned

fare utfor

stige av, gå av

stige av et tog, gå av

ta ned

skyte ned

falle fram

gå ned, stige ned, komme ned

désensibiliser

desensibilisere

déséquilibrer

få ut av balanse

déserter

falle fra

la være

desertere

la være igjen, overgi, falle fra, svike

désespérer

fortvile, mistrøstelig

déshabiller

kle av

désherber

rense

déshériter

gjøre arvløs

déshonorer

degradere, fornærme

vanære, vanhedre

déshumaniser

avhumanisere

déshydrater

tørke, gjøre tørr

dehydrere

désigner

benevne, kalle

utse, betegne

utnevne, forordne, tilsette

angi, utvise

désillusionner

desillusjonere, desillusjonere

désinfecter

desinfisere

désintégrer

sammenfalle, vitre, sunddeles

désintéresser

utløse, kjøpe ut

désirer

attrå, ville, ønske, ønske seg, behøve

ønske, ville

désobéir

ikke lyde, være ulydig

désodoriser

deodorisere

désoler

bedrøve

désorganiser

desorganisere, oppløse, stille til forvirring, bringe i uorden, forstyrre, stille i uorden, volde opprør

désorienter

desorientere

forvirre, forville, forvirre, gjøre trådløs

désosser

utbeine

filet

désoxyder

deoksidere, befri fra syre

dessaler

avsalte

dessécher

sviende plante, brenne

tørke, gjøre tørr

fortørke

desseller

sadle av

desserrer

løsne

løsne

knytte opp

slippe

løsne, kneppe opp

dessiner

planere, anlegge

tegne, tegne

planere, anlegge

formgi, designe

gjøre utkast til

destiner

avse, egne

destituer

avsette, avskjedige

avsette, detronisere, styrte fra tronen

détacher

løsgjøre

knytte opp, løse opp

slippe løs

løsne, kneppe opp

détailler

spesifisere

opprekne, nemne, liste

détaler

kute i vei

skipp

détartrer

avskrape, ta bort belegg

détecter

utskille, skille, oppdage, merke noe, var for

kjenne, kjenne på seg, ha på følelsen, være

oppdage, finne, oppdage

dételer

avkoble, koble av

détendre

løsne på, slippe på taket, løsne

détenir

holde i varetekt

détériorer

forringes, forfalle, synke

déterminer

fastsette, konstatere

regulere

fastsette

bestemme, beslutte

beregne

fastsette

kvantifisere, bestemme mengden av

bestemme, fastsette

bestemme, avgjøre

beslutte, bestemme seg

déterrer

utgrave, dra opp, røre opp

grave fram, lete fram

rive opp

grave fram

grave fram, oppdage

grave opp

grave opp, grave fram, ta opp fra graven

grave, utgrave, grave ut, framgrave, grave fram

détester

avsky, hate, forakte, huse motvilje mot

détoner

detonere, eksplodere

détourner

vende bort, vri bort

avverge

vende bort, vri bort

forsikre

underslå, forsikre

røve bort, kidnappe, kapre, kapre fly

bøye av, avlede, vike til siden

avråde, forsøke å hindre, overtale til å la være

distrahere, avlede

avlede, omdirigere

détromper

åpne øynene, ta vekk en illusjon

détrôner

avsette, detronisere, styrte fra tronen

détruire

rykke opp med roten

utrydde, utslette

tilintetgjøre, ødelegge, forintetgjøre, demolere

demolere, rasere, rive ned, ødelegge

ødelegge, forderve

dévaliser

bryte seg inn, gjøre innbrudd

plundre

rane, plyndre på

dévaluer

devaluere

devancer

være foran, komme foran

oppheve, gjøre uvirksom

distansere, springe om

dévaster

ødelegge, forherde, skikkelig ødeleggelse

développer

utvikle

utvikle

bygge opp

utvikle

framkalle

ekspandere, utvide

, forverve

devenir

bli

bli av

bli, bli, utvikles til

déverrouiller

åpne opp

déverser

øse ut, utgyte hjertet sitt

dévider

avnøste

dévier

endre retning, vende

avvike, komme vekk fra emnet

avvike, skille seg, divergere

avvike

deviner

gjette

dévisager

titte ut, få til å se ned

stirre på

dévisser

ta bort skruene fra

vri

dévoiler

avdekke

oppdage, åpenbare, tilkjennegi, avsløre, rydde, yppe

devoir

skulle

, være tvungen til, bør, burde, behøve

være syldig

ha å takke for

dévorer

sluke

sluke, slenge i seg drikke, glafse i seg

dévouer

vie, innvie, hellige

diagnostiquer

diagnostisere, stille diagnose

dialoguer

konversere, samtales

dicter

diktere, foreskrive

diktere

diffamer

baktale, spott

miskredittere, spott, ærekrenke, sverte ned, baktale, smusskaste, baksnakke, baksnakke, nedvurdere, skjelle i vei

hedne, spott, baktale

différencier

differensiere, særskilte, adskille

skille

skille

gjøre forskjell, diskriminere

différer

utsette, drøye med, forsinke, senerelegge, skyte opp, vente med, skyte på, gi anstand

være av ulik mening, være uenig, ikke komme overens

være ulik, skille seg, avvike

diffracter

bøye, bryte

diffuser

sende på TV, vise

spre, utbre

digérer

oppta

smelte

komme over det, smelte

diluer

spe, fortynne, forminske, spe ut

fortynne

diminuer

gjøre mindre

minske, skjære ned

skjære ned noe, redusere, minske, reduseres, forminskes, minskes

bli kortere

forringe, minske

saktne, minske

forringe, skade

nedsette, senke

forminske, forminske, redusere

senke, dempe

minske, avta

ta inn

minskes, avta, forminskes

avta, minske, forsvinne, bortfalle

avta, minske, synke

dîner

ete middag, ete kveldsmat

dire

si

tale om

si til

si

framsi

tale om, si

diriger

sende

overvåke, ha tilsyn over

måle, sikte noe, rette

kontrollere, dirigere, styre, lede, veilede, administrere, forvalte, skjøtte

dirigere

discerner

utskille, skille, oppdage, merke noe, var for

discontinuer

avbryte, holde opp

discourir

prate vidløftig

discréditer

miskredittere, spott

hedne, spott, baktale

discriminer

gjøre forskjell, diskriminere

disculper

frita, frikjenne, renvaske

renvaske

discuter

diskutere, resonnere, debattere

argumentere, diskutere, debattere

disloquer

vri ut av ledd, vrikke

dispenser

frita, frita

fordele, utdele, distribuere

disperser

strø inn, blande inn

spre

spre, strø ut

spre, spre

disposer

planere, anlegge

ordne, arrangere, stille på geledd, sette ut

legge ut, bre ut

disputer

tevle om, kjempe om, rivalisere om

disqualifier

diskvalifisere

disséminer

utspre, utstrø, utbre, forkynne, spre

disséquer

dissekere

disserter

orere, utbre seg

dissimuler

holde ute

hemmeligholde, fortie, tyste ned

skjule over

hykle, forstille seg

skjult, gjemme

maskere, skjult

dissiper

spre, fordrive

konsummere, forbruke, sløse bort penger, forbruke, kaste bort, ødsle bort

spre, spre

dissocier

skille, separere

dissoudre

oppløse, avskaffe

oppløse

dissuader

avfeie, avspise

avråde, forsøke å hindre, overtale til å la være

distancer

distansere, løpe fra

distansere, springe om

distiller

destillere

distinguer

differensiere, særskilte, adskille

skille

karakterisere, kjennetegn, utmerke

distordre

forvrenge

forvri, deformere, forvrenge

distraire

distrahere, avlede

distribuer

dele ut, bære ut

gi

utdele

fordele, utdele, distribuere

divaguer

rase, rave i vei

diverger

avvike, skille seg, divergere

diversifier

diversifisere, skape variasjon i

variere, differensiere, diversifisere

divertir

underholde, roe, fornøye

diviser

dele

dele opp, dele

splintre

polarisere

halvere

dividere

divulguer

avsløre, åpenbare, rydde, yppe, offentliggjøre

la lekke ut

lekke ut

documenter

dokumentere

domestiquer

temme, domestisere

dominer

overtreffe, være overlegen, dominere

overvinne

dominere, forherske

dominere, herske

dompter

beherske, tøyle

donner

gi, gi bort

avstå fra

avstå fra, unnvære

gi, skjenke

tyster [slang]

gi

skvaldre på, tyste på, forsørge, furnere

bære

rekke, gi

tøye seg

skjenke, gi, tildele, donere

gi, skjenke, donere

dorer

forgylle

forgylle

dorloter

kose seg, skjemme bort

være som en mor for

dormir

sove

doser

dosere, dele opp i doser

doubler

fordoble

doble

dubbe

passere, kjøre forbi

spille dobbeltspill, lure, bedra

douter

tvile på, tvile

mistro, betvile, tvile på

draguer

bunnskrape, mudre

drainer

avvanne, tørrlegge, drenere

drenere

dramatiser

overdrive, forstørre, dramatisere

dramatisere

draper

drapere

dresser

slå opp, reise

dressere

løfte, løfte opp

dribbler

drible

duper

lure, narre

lure, narre, bedra, dupere, villede, forlede

spille dobbeltspill, lure, bedra

durcir

herde

durer

være, forbli

holde, stå seg


Fransk verb med Svensk oversettelse.

daigner

nedlåta sig till att, värdigas

nedlåta sig, värdigas, ödmjuka sig

damner

fördöma

danser

dansa

dater

datera

déambuler

vandra, ströva

débander

lösa upp, lösgöra

débaptiser

döpa om

débarquer

landsätta, sätta i land, landstiga, gå i land, debarkera

débarrasser

avbörda, avlasta

röja av

röja, rensa

fullproppa, belamra

befria

débarrer

regla upp

débattre

ta upp

diskutera, resonera, debattera

argumentera, diskutera, debattera

débaucher

friställa

débiliter

försvaga, utmatta

débiner

baktala, tala illa om, viska om

débiter

spotta fram, massproducera

debitera

såga timmer

déblayer

röja, röja undan

déboiser

kalhugga

déborder

sprudla

rinna över, skvalpa över

överflygla

koka över

déboucher

ta proppen ur

korka upp, öppna

déboucler

knäppa upp, spänna upp

débouler

rulla nedför

débourser

utbetala, lägga ut

débouter

inte tillåta, förbjuda

déboutonner

knäppa upp

débrayer

strejka, gå i strejk, lägga ned arbetet

sluta, lägga av

koppla ur

débrouiller

reda ut, lösa upp, trassla upp

débuter

börja, gå i spetsen

debutera, göra debut, göra sitt första uppträdande

påbörja, börja

décalquer

kalkera

décamper

kila, dunsta, sticka [informal], smita, sätta iväg, sjappa [informal], försvinna, dra [informal]

skutta

rymma fältet, avvika

ge sig iväg, smita, sjappa [informal]

décanter

dekantera

décapiter

halshugga, giljotinera

décéder

gå bort, , avlida, omkomma,

déceler

uppdaga, uppenbara, tillkännage, avslöja

décélérer

sakta ned, bromsa, minska hastigheten

décentraliser

decentralisera

décerner

tilldela, belöna med

décevoir

göra besviken

göra besviken

desillusionera, beröva en illusion

lämna i sticket, överge

décharger

lasta av, lossa

avbörda, avlasta

urladda

déchiffrer

tyda, läsa

dechiffrera, tolka, tyda

lösa, klara ut

spela från bladet, sjunga från bladet

déchiqueter

skära i remsor, strimla

déchirer

slita, riva

riva sönder, slita sönder

riva upp

sönderslita, riva sönder, slita sönder

décimer

decimera

déclamer

deklamera, recitera

tala högt, hålla tal, deklamera

déclarer

bedyra, betyga

avdöma, döma, fastslå genom dom

uppge, förklara

låtsas, förege

förtulla, ange

förklara, deklarera

förklara, tillkännage

déclasser

degradera, nedvärdera, nedklassa

déclencher

utlösa

anstifta, sätta igång

aktivera

släppa lös sin ilska på, släppa loss sin ilska på

sätta i gång

décliner

avböja, avslå

förfalla

gå åt pipan, stryka med, gå utför

försämras, förfalla, sjunka

décoder

dechiffrera, tolka, tyda

décoller

starta, lyfta

décolorer

blondera, bleka

bleka ur, avfärga, bleka

décommander

inställa, avlysa

décomposer

sönderdela, lösa upp

décomprimer

dekomprimera

déconcerter

förvirra

förbrylla, sätta myror i huvudet på

förvirra, göra konfys

förvirra, förbrylla, göra förlägen

förvirra, förvilla, förbrylla, göra rådlös

décongeler

tina upp

déconseiller

avråda, försöka hindra, övertala att låta bli

déconsidérer

misskreditera, smäda

décontaminer

avgasa, sanera

décontenancer

göra generad, göra förlägen

décorer

måla

dekorera

försköna, pryda, smycka, dekorera, utsmycka, piffa upp, uppsnygga, garnera

découper

skära upp, klippa sönder

découpler

avkoppla, koppla av

koppla av, koppla från

décourager

skrämma

göra modlös, bedröva, fördystra, deprimera

demoralisera, fördärva, göra modlös, nedslå

avråda, försöka hindra, övertala att låta bli

découvrir

gräva fram, leta fram

uppenbara

finna nyckeln till

gräva fram, få reda på, upptäcka, lära sig, snoka upp, nosa upp, vädra

ta av täcket, ta av höljet

gräva fram, upptäcka

upptäcka, finna, uppdaga

blotta, avtäcka

décréter

utfärda

föreskriva, bestämma

utfärda, offentliggöra

lagstifta, anta

förordna

décrier

förklena, tala nedsättande om

nedvärdera, fördöma

décrire

framställa, skildra

karakterisera, beskriva, skildra

décrocher

dra tillbaka

lyfta på

ta ned

koppla av, koppla från

décroître

försvinna, dö bort

avta, minska, försvinna, bortfalla

dédaigner

nonchalera, ignorera

förakta, avsky, försmå

dédier

viga, inviga, helga

dédommager

göra något i gengäld

kompensera, återbetala, ersätta, gengälda, hålla skadeslös, gottgöra

dédouaner

klarera

déduire

slå av på, dra av

sluta sig till, dra slutsats

dra av, dra ifrån, räkna ifrån

défaire

knäppa upp

knyta upp, lösa upp

få upp, öppna

sprätta upp

packa upp

knyta upp, lösa upp, lossa, knäppa upp

reda ut, lösa upp, trassla upp

défendre

lägga på hjärtat, se till

försvara

försvara

försvara, skydda

försvara, stödja, backa upp

förbjuda, förvägra

déféquer

rena, raffinera

ha öppning

défeuiller

avlöva

défier

trotsa

utmana, provocera

trotsa, motsätta sig, motarbeta

défigurer

deformera, vanställa

défiler

rulla

defilera

définir

begränsa, avgränsa

definiera, bestämma

karakterisera, beskriva, skildra

definiera, bestämma

défléchir

böja av, avleda, vika av

défolier

avlöva

défoncer

slå in

bryta upp

déformer

framställa oriktigt, förvränga, förvanska

förvränga

deformera, vanställa

förvrida, deformera, förvränga

défroisser

släta till

dégager

röja, röja undan

röja, rensa

avge

utrymma, tömma

emittera, avge, utsända

släppa

dégeler

tina upp, upptina

töa

tina upp

dégénérer

degenerera, urarta

dégivrer

isa av

dégobiller

kräkas, kasta upp, ha kväljningar, spy [informal]

dégonfler

släppa ut luften

dégorger

spy ut

dégouliner

droppa, drypa, sippra

dégoutter

droppa

dégrader

vulgarisera, förgrova, försämra

stympa

degradera, nedvärdera, nedklassa

degradera, förnedra

dégringoler

ramla ner, falla ner, trilla ner

rasa, sjunka kraftigt

gå ned, stiga ned, komma ned

déguerpir

sätta iväg, sjappa [informal]

rusa iväg

ge sig av, sticka, dunsta [informal]

dégueuler

kräkas, kasta upp, ha kväljningar, spy [informal]

déguiser

förkläda

déifier

avguda

déjeuner

äta lunch, äta middag

déjouer

utmanövrera

kullkasta, omintetgöra

hejda, hindra

délaisser

försumma, vansköta

lämna kvar, överge

avfalla, svika

délecter

glädja, fröjda

déléguer

delegera, utse

delegera, överlämna

délibérer

överlägga, rådslå

diskutera, resonera, debattera

délier

lösa upp, lösgöra

släppa lös

befria, avlösa

délimiter

begränsa, avgränsa

staka ut, märka ut, avgränsa

staka ut, märka ut

avgränsa, begränsa

délirer

rasa, ryta

démagnétiser

avmagnetisera

demander

fråga, anhålla om

inbjuda, invitera

begära, fordra, erfordra, kräva

ålägga, ge i uppdrag

förfråga, höra efter

fråga, fråga om

anmoda, be

démanger

klia

démarquer

nedsätta

démarrer

bli en succé

köra iväg, starta

starta

démasquer

demaskera

démâter

avmasta

démêler

differentiera, särskilja, åtskilja

reda ut, lösa upp, trassla upp

déménager

flytta

flytta ifrån, utrymma, flytta ut

démentir

motsäga, strida mot, bestrida, förneka

frånsäga sig, inte vilja kännas vid

demeurer

bo, vara bosatt

stanna

vistas, uppehålla sig

démilitariser

demilitarisera

démissionner

avgå, avträda

démobiliser

demobilisera

démocratiser

demokratisera

démolir

sabla ner, göra ner

demolera, rasera, riva ned, förstöra

totalförstöra

gå lös på, bulta på, demolera

förstöra, fördärva

démonétiser

dra in gamla mynt

démonter

demontera, ta isär, montera ned

démontrer

visa, förklara

bevisa, demonstrera

démoraliser

göra modlös, bedröva, fördystra, deprimera

demoralisera, fördärva, göra modlös, nedslå

démystifier

avmystifiera

dénationaliser

denationalisera

dénaturer

denaturera

förfalska

förvanska

framställa oriktigt, förvränga, förvanska

dénicher

spåra upp

gräva fram, leta fram

gräva fram

gräva fram, upptäcka

dénigrer

håna, pika

förklena, tala nedsättande om

baktala, tala illa om, viska om

ärekränka, förtala, nedsvärta, tala illa om

racka ner på, nedvärdera, nedsätta

dénombrer

uppräkna, nämna, lista

dénommer

benämna, kalla

dénoncer

rapportera, skvallra på

tjalla [slang]

avslöja, röja, uppenbara

nedvärdera, fördöma

ange

skvallra på, tjalla på

anmäla

anklaga, beskylla, påbörda

dénoter

säga, visa

indicera

tyda på, visa på, vara tecken på

visa, manifestera, ådagalägga

dénouer

knyta upp, lösa upp

denteler

göra ett hack i, karva i

dénuder

blotta, avkläda, avtäcka

dépanner

hjälpa

dépasser

överträffa, vara överlägsen

sticka ut, sticka fram

överträffa

resa sig över, höja sig över, stå högt över

överdriva, överskrida

växa fortare än

överskrida, överstiga, överskjuta

passera, köra om, fara förbi

skjuta fram, sticka fram

springa om

distansera, springa om

dépecer

skära upp, klippa sönder

dépêcher

sända, skicka ut

dépeindre

framställa, skildra

måla, skildra, beskriva, redogöra för, berätta, omtala

föreställa

karakterisera, beskriva, skildra

dépendre

ta ned

dépenser

spendera, använda, konsumera, förbruka, slösa bort, förslösa, kasta bort, ödsla bort, göra av med, göra slut på

dépérir

vissna

tyna bort, avmattas, falla ihop, bli kraftlös

dépeupler

avfolka

déplacer

flytta

förskjuta

déplaire

misshaga, göra missnöjd

déplier

veckla ut

déplorer

djupt beklaga, begråta, sörja, jämra sig

déployer

visa upp, stoltsera med

veckla ut

gruppera, sprida

dépolariser

depolarisera

déporter

deportera

förvisa, deportera

déposer

lägga ned, sätta ned, lägga ner

lämna av, släppa av

stjälpa av, tippa

lämna in

lämna, överlämna

sätta in

lägga ned, sätta ned

avsätta, detronisera, störta från tronen

déposséder

frånta

dépouiller

beröva

dépraver

fördärva, förleda

försämras, förfalla, sjunka

déprécier

förringa, minska, förklena, tala nedsättande om

depreciera, skriva ned, nedskriva

déprimer

tynga ned, trycka ned

göra modlös, bedröva, fördystra, deprimera

demoralisera, fördärva, göra modlös, nedslå

députer

anställa som ställföreträdare

delegera, utse

déraciner

rycka ut

dra upp med roten, rycka upp med roten

utrota, utplåna

dérailler

spåra ur

déranger

ställa till oreda, stöka till

kullkasta, rubba

störa, hindra

vålla besvär, vara besvärlig för

besvära, störa

besvära, vålla besvär

desorganisera, upplösa, ställa till förvirring, bringa oreda, störa, ställa till oreda, vålla oreda

déraper

slira

dériver

driva nedför

driva, flyta

dérober

snatta, knycka, sno, stjäla

dérouiller

friska upp

dérouler

rulla ut

rulla ut

avnysta

dérouter

förvirra, göra konfys

förvirra, förvilla, förbrylla, göra rådlös

avleda, omdirigera

désabuser

öppna ögonen, ta ur en villfarelse

désagréger

sönderfalla, vittra, sönderdelas

désamorcer

desarmera

desarmera

désappointer

desillusionera, beröva en illusion

désapprendre

glömma, glömma bort

lägga bort, göra kvitt

désapprouver

se ogillande på, inte gå med på

kritisera, klandra, fördöma, tadla, förebrå

fördöma, skarpt kritisera, ogilla, förkasta, ta avstånd från

désarçonner

kasta av, kasta av ur sadeln

överlista, få att försäga sig

désarmer

avväpna

désassembler

demontera, ta isär, montera ned

désavantager

försätta i ofördelaktigt läge

désavouer

inte vilja kännas vid, neka att erkänna, inte kännas vid

avsvära, avsvärja

frånsäga sig, inte vilja kännas vid

descendre

hala ned

stiga av, gå av

gå ned, gå ner

stiga av

gå ned, gå ner

fara utför

stiga av, gå av

stiga av ett tåg, gå av

ta ned

skjuta ned

falla fram

gå ned, stiga ned, komma ned

désensibiliser

desensibilisera

déséquilibrer

bringa ur balans

déserter

avfalla

lämna

desertera

lämna kvar, överge, avfalla, svika

désespérer

förtvivla, misströsta

déshabiller

klä av

désherber

rensa

déshériter

göra arvlös

déshonorer

degradera, förnedra

vanära, vanhedra

déshumaniser

avhumanisera

déshydrater

torka, göra torr

dehydrera

désigner

benämna, kalla

utse, designera

utnämna, förordna, tillsätta

ange, utvisa

désillusionner

desillusionera, beröva en illusion

désinfecter

desinficera

désintégrer

sönderfalla, vittra, sönderdelas

désintéresser

utlösa, köpa ut

désirer

åtrå, vilja, önska, önska sig, behöva

önska, vilja

désobéir

inte lyda, vara olydig

désodoriser

deodorisera

désoler

bedröva

désorganiser

desorganisera, upplösa, ställa till förvirring, bringa oreda, störa, ställa till oreda, vålla oreda

désorienter

desorientera

förvirra, förvilla, förbrylla, göra rådlös

désosser

bena ur

filea

désoxyder

desoxidera, befria från syre

dessaler

avsalta

dessécher

sveda, bränna

torka, göra torr

förtorka

desseller

sadla av

desserrer

lossa

lossa

knyta upp

släppa

lossa, knäppa upp

dessiner

planera, anlägga

rita, teckna

planera, anlägga

formge, designa

göra utkast till

destiner

avse, ämna

destituer

avsätta, avskeda

avsätta, detronisera, störta från tronen

détacher

lösgöra

knyta upp, lösa upp

släppa lös

lossa, knäppa upp

détailler

specificera

uppräkna, nämna, lista

détaler

kila iväg

skutta

détartrer

avskrapa, ta bort beläggning

détecter

urskilja, skönja, upptäcka, märka, varsebli

känna, känna på sig, ha på känn, vädra

upptäcka, finna, uppdaga

dételer

avkoppla, koppla av

détendre

lossa på, släppa på, lossa

détenir

hålla kvar i häkte

détériorer

försämras, förfalla, sjunka

déterminer

fastställa, konstatera

reglera

fastställa

bestämma, besluta

beräkna

fastställa

kvantifiera, bestämma mängden av

bestämma, fastställa

bestämma, avgöra

besluta, bestämma sig

déterrer

utgräva, dra upp, röra upp

gräva fram, leta fram

riva upp

gräva fram

gräva fram, upptäcka

gräva upp

gräva upp, gräva fram, ta upp ur graven

gräva, utgräva, gräva ut, framgräva, gräva fram

détester

avsky, hata, förakta, hysa motvilja mot

détoner

detonera, explodera

détourner

vända bort, vrida bort

avvärja

vända bort, vrida bort

förskingra

försnilla, förskingra

röva bort, kidnappa, kapa, kapa flygplan

böja av, avleda, vika av

avråda, försöka hindra, övertala att låta bli

distrahera, avleda

avleda, omdirigera

détromper

öppna ögonen, ta ur en villfarelse

détrôner

avsätta, detronisera, störta från tronen

détruire

dra upp med roten

utrota, förgöra

tillintetgöra, förstöra, förinta, demolera

demolera, rasera, riva ned, förstöra

förstöra, fördärva

dévaliser

bryta sig in, göra inbrott

plundra

råna, plundra på

dévaluer

devalvera

devancer

vara före, komma före

upphäva, göra overksam

distansera, springa om

dévaster

ödelägga, förhärja, skövla

développer

utveckla

utveckla

bygga upp

utveckla

framkalla

expandera, utvidga

, förvärva

devenir

bli

bli av

bli, bliva, utvecklas till

déverrouiller

regla upp

déverser

ösa ur sig, utgjuta sitt hjärta

dévider

avnysta

dévier

ändra riktning, vända

avvika, komma från ämnet

avvika, skilja sig, divergera

avvika

deviner

gissa

dévisager

titta ut, få att slå ned ögonen

stirra på

dévisser

ta bort skruvarna ur

vrida

dévoiler

avtäcka

uppdaga, uppenbara, tillkännage, avslöja, röja, yppa

devoir

skulle

måste

måste

måste, vara tvungen att, bör, borde, behöva

vara skyldig

ha att tacka för

dévorer

sluka

sluka, stjälpa i sig, glufsa i sig

dévouer

viga, inviga, helga

diagnostiquer

diagnostisera, ställa diagnos

dialoguer

konversera, samtala

dicter

diktera, föreskriva

diktera

diffamer

förtala, smäda

misskreditera, smäda, ärekränka, svärta ned, förtala, smutskasta, baktala, beljuga, nedvärdera, skymfa

häda, smäda, förtala

différencier

differentiera, särskilja, åtskilja

skilja

skilja

göra åtskillnad, diskriminera

différer

uppskjuta, dröja med, fördröja, senarelägga, skjuta upp, vänta med, skjuta på, ge anstånd

vara av olika mening, vara oense, inte komma överens

vara olik, skilja sig, avvika

diffracter

böja, bryta

diffuser

sända i TV, visa

sprida, utbreda

digérer

uppta

smälta

komma över det, smälta

diluer

spä, förtunna, försvaga, spä ut

förtunna

diminuer

göra mindre

minska, skära ned

skära ner, reducera, minska, reduceras, förminskas, minskas

bli kortare

förringa, minska

sakta, minska

försämra, skada

nedsätta, sänka

förminska, försvaga, reducera

sänka, dämpa

minska, avta

ta in

minskas, avta, förminskas

avta, minska, försvinna, bortfalla

avta, minska, sjunka

dîner

äta middag, äta kvällsmat

dire

säga

tala om

säga till

säga

framsäga

tala om, säga

diriger

sända

övervaka, ha uppsikt över

måtta, sikta, rikta

kontrollera, dirigera, styra, leda, vägleda, administrera, förvalta, sköta

dirigera

discerner

urskilja, skönja, upptäcka, märka, varsebli

discontinuer

avbryta, hejda

discourir

prata vidlyftigt

discréditer

misskreditera, smäda

häda, smäda, förtala

discriminer

göra åtskillnad, diskriminera

disculper

frita, frikänna, rentvå

rentvå

discuter

diskutera, resonera, debattera

argumentera, diskutera, debattera

disloquer

vrida ur led, vricka

dispenser

fritaga, frita

fördela, utdela, distribuera

disperser

strö in, blanda in

skingra

sprida, strö ut

sprida, skingra

disposer

planera, anlägga

ordna, arrangera, ställa upp på led, sätta ut

lägga ut, breda ut

disputer

tävla om, kämpa om, rivalisera om

disqualifier

diskvalificera

disséminer

utsprida, utströ, utbreda, förkunna, sprida

disséquer

dissekera

disserter

orera, utbreda sig

dissimuler

hålla ute

hemlighålla, förtiga, tysta ner

skyla över

hyckla, förställa sig

dölja, gömma

maskera, dölja

dissiper

skingra, förjaga

konsumera, förbruka, slösa bort, förslösa, kasta bort, ödsla bort

sprida, skingra

dissocier

skilja, separera

dissoudre

upplösa, avskaffa

upplösa

dissuader

avfärda, avspisa

avråda, försöka hindra, övertala att låta bli

distancer

distansera, löpa från

distansera, springa om

distiller

destillera

distinguer

differentiera, särskilja, åtskilja

skilja

karakterisera, känneteckna, utmärka

distordre

förvränga

förvrida, deformera, förvränga

distraire

distrahera, avleda

distribuer

dela ut, bära ut

ge

utdela

fördela, utdela, distribuera

divaguer

rasa, ryta

diverger

avvika, skilja sig, divergera

diversifier

diversifiera, skapa variation i

variera, differentiera, diversifiera

divertir

underhålla, roa, förnöja

diviser

dela

dela upp, dela

splittra

polarisera

halvera

dividera

divulguer

avslöja, uppenbara, röja, yppa, offentliggöra

låta läcka ut

läcka ut

documenter

dokumentera

domestiquer

tämja, domesticera