Franske verb


Fransk verb med Norsk oversettelse.

fabriquer

tilvirke

ha for seg

tilvirke, produsere, sette sammen, sammensette

dikte opp, fabrikere, finne på, lyve opp

fâcher

gjøre sint

faciliter

underlette, forenkle

façonner

forme, gestalte

forme, gi form

skreddersy

faiblir

dempes

forminske, få slappere helse, gjøre kraftløs

minskes, avta, forminskes

fainéanter

sløve

faire

gjøre

skrive ut

gjøre, prestere

skrive ut, stille ut

brygge

levere inn

re opp

holde, framføre

ordne, rydde, skjønne opp

gjøre

skreddersy

handle, gjøre

faire le trottoir

gå på gaten, ragge kunder [informal]

faire marcher

lure, narre, oppholde med løfter

faire savoir

føre videre

la få vite, meddele

annonsere, tilkjennegi, offentliggjøre, kunngjøre, publisere

faire valoir

hevde

falloir

bør, burde,

falsifier

forfalske

familiariser

venne, bli vant, venne seg

faner

gjøre høy

blekne bort, avfarge, bleke

fanfaronner

skryte, skravle, bravere, være stor i kjeften

fantasmer

fantasere, forestille seg

farcir

fylla, farsere

farder

sminke

fasciner

henføre, henrykke, fascinere, overveldige

trollbinde, fengsle

vekke interesse hos, fascinere

attrahere, fengsle, lokke, henrykke

blende, imponere

fatiguer

uttrøtte, utmatte

trøtte

faucher

meie

stjele, knøvle [informal]

faufiler

tråkle

fausser

fikle med, gjøre endringer i

forvrenge, forvanske

favoriser

favorisere, gjøre en tjeneste

favorisere

fremme, gjøre en tjeneste

fremme, gjøre en tjeneste

féconder

gjødsle, gjø, gjøre fruktbar

befrukte

fédéraliser

forene til et forbund

feindre

foregi, late som, simulere, hykle, forstille seg, spille

féliciter

gratulere, lykkeønske, komplimentere

fendre

kløyve, splintre

kløyve

fermenter

gjære, fermentere

fermer

felle sammen

vri av, skru av

slå av, stenge av

forsegle

slå igjen, stenge

stenge

stenge, legge ned bedrift

fertiliser

gjødsle, gjø, gjøre fruktbar

fesser

gi dask, daske til

festoyer

feste, underholde seg

fêter

feire, feire

feuilleter

bla igjennom

bla igjennom

ficeler

knytte til, binde sammen

ficher

slenge, slenge ned

figurer

opptre, forekomme

filer

stikke [informal], skulke unna, forsvinne, dra [informal]

rase i vei

spinne

skygge

spinne

rulle fram

kile, rase

gi seg i vei, stikke, dunste [informal], skygge

filtrer

filtrere, siple ned, dryppe

sile

financer

finansiere

finir

avslutte

fullbyrde, sluttføre, avslutte

løpe ut, opphøre å gjelde, forfalle

opphøre, slutte, stappe, avslutte, avbryte

fullbyrde, sluttføre

gjøre slutt på, ete opp

fissionner

kløyve

fixer

fastsette, bedde inn

feste med reim

bestemme, fastsette

fiksere

bestemme, fastsette

feste, sette fast

flageller

piske

gi ris, aga

flagorner

smigre, smøre, lokken

flairer

få vite, oppdage, lære seg, snoke opp, nese opp, være

kjenne, kjenne på seg, ha på følelsen, være

lukte på, nese på

være, sniffe, nese

flamber

flamme opp, blusse opp

flambere

brenne, flamme, blusse

flancher

gå i stykker, streike

flâner

sløve, gå og drive

vandre omkring i

lunte i vei, slentre, gå sakte, strene

stå og henge, sitte og henge

slå dank, fordrive tiden, gå og drive

flanquer

stappe, legge

beheftet med

slenge, kaste, hive, slenge ned

flatter

smigre, smøre, lokken, fjase for

fléchir

svikte, gi etter

bøye

flétrir

blekne bort, avfarge, bleke

fleurir

blomstre, frøes

blomst

flirter

flirte, flirte

flotter

flyte

flagre, vaie

flyte

stusse, knikse, røre seg opp og ned

fluctuer

fluktuere

foirer

mislykkes, slå feil

foisonner

finnes i overflod, vrimle av

fonctionner

fungere, , være i gang

fonder

basere, grunne

grunne, bli til, opprette

fondre

slå ned

smelte, forme

smelte

smelte, smelte ned

slå sammen, sammenføre

forcer

tvinge, bryte opp, bende opp

anstrenge seg

tvinge, presse

binde, forplikte, tvinge

tvinge, drive, presse, betvinge, framtvinge, forplikte

forer

borre

borre

forger

smi

formaliser

formalisere

former

bli til, forme

utdanne

forme, skape

forme, gi form

bli til, grunne, utgjøre, forme, sammensette

formuler

formulere, verbalisere, utrykke i ord

formulere, utrykke med ord

forniquer

bedrive utukt

fortifier

omgi med en mur

stive, styrke

konsolidere, befeste, stive, forsterke

stive, forsterke, styrke

fossiliser

fossilisere

foudroyer

slå ned, ramme

fouetter

piske mot

piske mot

piske, pisk

pryle, klå opp, gi på pelsen

gi ris, aga

fouiller

gjennomsøke

søke gjennom

grave, rote

mudre

fouiner

snoke rundt, snoke, rote

grave, rote

fouler

overanstrenge

fourguer

prakke på

fourmiller

stikke

sverme

fournir

forsørge med, holde med

la være, gi

forsørge, furnere

levere, furnere

forsørge med det nødvendige, utruste

fourrager

søke gjennom

fourrer

stikke

stappe, legge

stuve, vrenge

stikke, stappe

fracasser

splintre, knuse

slå i stykker, slå i biter

fraîchir

friske til

franchir

spenne over, lede over

krysse, gå over

bryte gjennom, bryte fram

overvinne, bemestre

frapper

dra til med knyttneven

slå

smatre

kakke

slå

slå til

slå, smelle til

fraterniser

fraternisere

gå bra sammen med

frauder

bedrag, lure, gjøre seg skyldig i bedrageri

frayer

legge rogn, legge egg

fredonner

nynne, nynne

freiner

bremse

frémir

skjelve, skjelve, skjelve

rasle, rasle

fréquenter

ofte besøkt

omgås, omgås med

gå ut med

frétiller

flyndre

frictionner

gni, gni

frire

steke, fritere

friser

lokke, kruse

frissonner

skjelve, skjelve, hutre

skjelve, skjelve, skjelve

froisser

trampe noen på tærne

forarge noen

støte, vekke anstøt hos

rynke, skrukke, viket kant

overanstrenge

frôler

lett berøring, svak berøring

stryke over, gli over

froncer

rynke

frotter

gni, skure

tørke, tørke av

skure, skrubbe

gni, gni

froufrouter

frase

frustrer

frustrere

kullkaste, tilintetgjøre

fuir

flykte, rømme

flykte, ta til flukt

unnvike, sky, holde seg ifra, unngå

fulminer

gurma, bråke

fumer

ryke

røyke

røyke, konservere

ange

røyke

fureter

snoke rundt, snoke, rote, søke gjennom

fusiller

skyte ned noen

fusionner

slå seg i hop, slå seg sammen

fustiger

lekse opp, skjelle ut, gi motstand, angripe voldsomt, gå til angrep mot

piske, pisk


Fransk verb med Svensk oversettelse.

fabriquer

tillverka

ha för sig

tillverka, producera, sätta ihop, hopsätta

dikta ihop, fabricera, hitta på, ljuga ihop

fâcher

göra arg

faciliter

underlätta, förenkla

façonner

forma, gestalta

forma, ge form

skräddarsy

faiblir

dämpas

försvaga, förslappa, göra kraftlös

minskas, avta, förminskas

fainéanter

slöa

faire

göra

skriva ut

göra, prestera

skriva ut, ställa ut

brygga

lämna in

bädda

hålla, framföra

ordna, städa, snygga upp

göra

skräddarsy

handla, göra

faire le trottoir

gå på gatan, ragga kunder [informal]

faire marcher

lura, narra, uppehålla med löften

faire savoir

föra vidare

låta få veta, meddela

annonsera, tillkännage, offentliggöra, kungöra, publicera

faire valoir

hävda

falloir

måste

bör, borde, måste

falsifier

förfalska

familiariser

vänja, bli van, vänja sig

faner

göra hö

bleka ur, avfärga, bleka

fanfaronner

skryta, skrävla, bravera, vara storordig

fantasmer

fantisera, föreställa sig

farcir

fylla, färsera

farder

sminka

fasciner

hänföra, hänrycka, fascinera, överväldiga

trollbinda, fängsla

väcka intresse hos, fascinera

attrahera, fängsla, locka, hänrycka

blända, imponera på

fatiguer

uttrötta, utmatta

trötta

faucher

meja

stjäla, knycka [informal]

faufiler

tråckla

fausser

fiffla med, göra ändringar i

förvränga, förvanska

favoriser

favorisera, gynna

favorisera

främja, gynna

främja, gynna

féconder

gödsla, göda, göra fruktbar

befrukta

fédéraliser

förena till ett förbund

feindre

förege, låtsas, simulera, hyckla, förställa sig, spela

féliciter

gratulera, lyckönska, komplimentera

fendre

klyva, splittra

klyva

fermenter

jäsa, fermentera

fermer

fälla ihop

vrida av, skruva av

slå av, stänga av

försegla

slå igen, stänga

stänga

stänga, lägga ner

fertiliser

gödsla, göda, göra fruktbar

fesser

ge smäll, daska till

festoyer

festa, roa sig

fêter

celebrera, fira

feuilleter

bläddra igenom

bläddra igenom

ficeler

knyta till, binda ihop

ficher

slänga, slänga ned

figurer

uppträda, förekomma

filer

sticka [informal], smita, försvinna, dra [informal]

rusa iväg

spinna

skugga

spinna

rulla fram

kila, rusa

ge sig av, sticka, dunsta [informal], skugga

filtrer

filtrera, sippra, droppa

sila

financer

finansiera

finir

avsluta

fullborda, slutföra, avsluta

löpa ut, upphöra att gälla, förfalla

upphöra, sluta, stoppa, avsluta, avbryta

fullborda, slutföra

göra slut på, äta upp

fissionner

klyva

fixer

fastsätta, bädda in

fästa med remmar

bestämma, fastställa

fixera

bestämma, fastställa

fästa, sätta fast

flageller

piska

ge ris, aga

flagorner

smickra, smöra, lisma

flairer

få reda på, upptäcka, lära sig, snoka upp, nosa upp, vädra

känna, känna på sig, ha på känn, vädra

lukta på, nosa på

vädra, sniffa, nosa

flamber

flamma upp, blossa upp

flambera

brinna, flamma, blossa

flancher

gå sönder, strejka

flâner

slöa, gå och driva

vandra omkring i

lunka, släntra, gå i sakta mak, ströva

stå och hänga, sitta och hänga

slå dank, förnöta tiden, gå och driva

flanquer

stoppa, lägga

belamra med

slänga, kasta, hiva, slänga ned

flatter

smickra, smöra, lisma, fjäska för

fléchir

svikta, ge efter

böja

flétrir

bleka ur, avfärga, bleka

fleurir

blomstra, frodas

blomma

flirter

flörta, flirta

flotter

flyta

fladdra, vaja

flyta

studsa, knixa, röra sig upp och ner

fluctuer

fluktuera

foirer

misslyckas, slå slint

foisonner

finnas i överflöd, vimla av

fonctionner

fungera, , vara i gång

fonder

basera, grunda

grunda, bilda, upprätta

fondre

slå ned

smälta, gjuta

smälta

smälta, smälta ned

slå samman, sammanföra

forcer

tvinga, bryta upp, bända upp

anstränga sig

tvinga, pressa

binda, förplikta, tvinga

tvinga, driva, pressa, betvinga, framtvinga, förplikta

forer

borra

borra

forger

smida

formaliser

formalisera

former

bilda, forma

utbilda

forma, skapa

forma, ge form

bilda, grunda, utgöra, forma, sammansätta

formuler

formulera, verbalisera, uttrycka i ord

formulera, uttrycka med ord

forniquer

bedriva otukt

fortifier

omge med en mur

stärka, styrka

konsolidera, befästa, stärka, förstärka

stärka, förstärka, styrka

fossiliser

fossilisera

foudroyer

slå ned, drabba

fouetter

piska mot

piska mot

piska, klatscha

prygla, klå upp, ge på pälsen

ge ris, aga

fouiller

genomsöka

söka igenom

gräva, rota

muddra

fouiner

snoka runt, snoka, rota

gräva, rota

fouler

överanstränga

fourguer

pracka på

fourmiller

sticka

svärma

fournir

förse med, hålla med

lämna, ge

förse, furnera

leverera, furnera

förse med förnödenheter, utrusta

fourrager

söka igenom

fourrer

sticka

stoppa, lägga

stuva, vräka

sticka, stoppa

fracasser

splittra, krossa

slå sönder, slå i bitar

fraîchir

friska i

franchir

spänna över, leda över

korsa, gå över

bryta igenom, bryta fram

övervinna, bemästra

frapper

drämma till med

slå

smattra

knacka

slå

slå till

slå, smälla till

fraterniser

fraternisera

gå bra ihop med

frauder

bedraga, lura, göra sig skyldig till bedrägeri

frayer

lägga rom, lägga ägg

fredonner

nynna, gnola

freiner

bromsa

frémir

darra, skälva, skaka

rassla, prassla

fréquenter

ofta besöka

umgås, umgås med

gå ut med

frétiller

sprattla

frictionner

gnugga, gnida

frire

steka, fritera

friser

locka, krusa

frissonner

skaka, skälva, huttra

skälva, darra, skaka

froisser

trampa någon på tårna

förarga någon

stöta, väcka anstöt hos

rynka, skrynkla, vecka

överanstränga

frôler

lätt vidröra, snudda

stryka över, glida över

froncer

rynka

frotter

gnida, skura

torka, torka av

skura, skrubba

gnugga, gnida

froufrouter

frasa

frustrer

frustrera

kullkasta, tillintetgöra

fuir

fly, rymma

fly, ta till flykten

undvika, sky, hålla sig ifrån, undgå

fulminer

gorma, bråka

fumer

ryka

röka

röka, konservera

ånga

röka

fureter

snoka runt, snoka, rota, söka igenom

fusiller

skjuta ner

fusionner

slå sig ihop, slå sig samman

fustiger

läxa upp, skälla ut, ge en uppsträckning, häftigt angripa, gå till attack mot

piska, klatscha


Jeg vil lese mer om

Nederlanske verb

Engelske verb

Franske verb

Tyske verb

Italienske verb

Norske verb

Portugisiske verb

Spanske verb

Svenske verb