Franske verb


Fransk verb med Norsk oversettelse.

sabler

strø

slipe av, sandpapirpusse, slipe med sandpapir

sandblåse

saboter

sabotere

saccager

vandalisere

sacquer

få sparken [informal]

sacrer

velsigne, signe, hellige, vie, innvie, gjøre hellig

sacrifier

ofre

oppofre

ofre

saigner

blø

saisir

hugge, gripe, fatte

gripe etter

ta, gripe

innfange, gripe, ta til fange

forstå, begripe, fatte, innse

løse, klare

fange

innta

bryne

beslaglegge, konfiskere, utpanter

forstå, begripe, oppfatte

gripe hardt, holde hardt, omslutte, klemme

saler

salte ned, salte inn, rime

salir

besudle, nedkline, kline ned, smøre ned, smørje ned

flekke, besudle

sverte, flekke, smussete rykte

lorte ned, grise ned

saliver

sikle

avsondre spytt

sikle, la sikkelet renne

saluer

hylle

helse

gjøre honnør, helse

sanctionner

godkjenne, uttale seg fint om

dømme, felle, erklære skyldig

sangler

slå en rem om

sangloter

sniff

saper

undergrave, underminere

underminere

satiriser

satirisere, forhåne

satisfaire

glede, gjøre til lags

stille, mette

stille, mette, tilfredsstille

tilfredsstille

tilfredsstille, behage

oppfylle

tilfredsstille

saturer

mette

saumurer

legge inn i lag, legge i saltlake, salte ned, salte inn, rime

saupoudrer

bestrø med

sauter

smelle

fly ut

knalle, smelle

hoppe, skipp

hoppe over, utelate

sautiller

hoppe, skipp

hoppe

sauvegarder

garantere mot, beskyttelse mot

ta en back-up, ta en kopi

sauver

redde

redde

redde

redde

savoir

vite

savonner

såpe inn

savourer

nyte av

scander

pulsere, dunke

scarifier

harve

gjøre innskjæringer

sceller

beseile, bekrefte

forsegle

schématiser

skjematisere

scier

sage

scintiller

glitre, tindre, blunke

gniste, tindre

glitre, glinse

sculpter

hugge, skulpturere, meisle

skjære, skulpturere, karve

skulpturere

sécher

tørke ut

klatt, tørke bort med kreppapir

tørke

tørke, gjøre tørr

seconder

støtte en person

støtte, bakke opp

secouer

skjelve, ruske, sjokk

skjelve

skake ut

forvirre

skjelve, skake om

sécréter

avsondre

séculariser

sekularisere

séduire

lokke, lure, forlede, narre

dåre, sjarmere

vinne, dåre

segmenter

segmentere

séjourner

vistes, oppholde seg

sélectionner

velge, velge ut, plukke ut

velge ut, plukke ut

sembler

låte

se ut som om

se ut

synes, tenkes å ligne, forekomme, virke

semer

skake av seg

, beså

sensibiliser

sensibilisere

sensibilisere

sentir

lukte, lukte på

kjenne, ha på følelsen, kjenne på seg, merke noe

tyde på, ha et hint av

lukte av

kjenne, erfare, ha en forutanelse, ane, innse, være medviten om

kjenne, kjenne på seg, ha på følelsen, være

tåle

séparer

skille

skille

skilles, skille lag

adskille, plassere med mellomrom, plassere med avstand mellom

separere

avskille

skille, separere

utestenge, isloere

séquestrer

sekvestere, beslaglegge, beslaglegge

sermonner

resonnere med

preke

serpenter

slynge seg, ringle seg

slynge seg

serrer

trekke til, spenne

knytte

beslå

bite sammen

gripe

spenne fast, klemme fast

klemme, presse sammen

klemme

omfavne, klemme

gripe hardt, holde hardt, omslutte, klemme

sertir

innfatte

servir

tjene

servicekontroll

ekspedere, betjene

servere

helle ut, servere

servere, legge opp

sévir

herske

sevrer

avvenne

siéger

komme sammen, samles, ha sete, sitte

siffler

hvine, suse

supe

plystre

drille

hvese, frese, hvine

plystre

siffloter

plystre

plystre

signaler

signalisere, gi ett signal

tyde på, vise noe, være tegn på

anmerke

påpeke, framholde, rette oppmerksomheten på, gjøre oppmerksom på

peke på

rapportere, anmelde

signer

endossere, skrive på

undertegne

signifier

tyde på, både, varsle mot

bety

tilkjennegi

betegne, bety

simplifier

forenkle

forenkle, uttrykke enkelt

underlette, forenkle

simuler

herme, imitere

late som

foregi, late som, simulere, spille

siphonner

lede bort gjennom en hevert

siroter

lepje, sippe av drikke

situer

plassere, lokalisere

skier

kjøre ski

sniffer

sniffe narkotika

snober

nonsjalere

socialiser

forstatlige, sosialisere

soigner

skjøtte, pleie noen

se etter, skjøtte om

se etter, skjøtte, ta hånd om

pleie noen, skjøtte om

solder

sløse bort

solliciter

inntrengende be

søke, anmode om

ansøke, anholde

spørsmål, spørre om

sombrer

gå under, gå konkurs

synke, gå under

sommeiller

døse, halvsove, slumre, nikke til

somnoler

døse, halvsove, slumre, nikke til

sonder

forstå, komme til en løsning

peile, lyddyp

sondere, kjenne seg fram hos, kjenne på pulsen

intervjue, gjøre en undersøkelse blant

undersøke nøye, utforske, trenge inn i

sondere

songer

drømme

tenke på noe

tenke over, fundere på

fundere, gruble

sonner

ringe, klinge

gå av

skralle

ringe

slå

klinge

ringe på

smatre, skralle

lyde, klinge

bedøve

sortir

gå ut, stige ut

dra

stikke ut, stikke fra

slippe ut

møte opp, stille opp

stirre øynene ut av hodet

utkomme

gå ut

gå ut

komme ut

gå ut med

slå ut

vise, bringe for dagen, lansere

souder

lodde

sveise

soudoyer

bestikke, bestikke

souffler

blåse

blåse

blåse ut

sufflere

dunke, tøffe

souffrir

lide

holde ut, utholde, tolerere

gå igjennom, gjennomlide, utstå

lide, være syk

souhaiter

ønske

souiller

smusse ned

forurense, smusse ned, forpeste, forderve

besudle, nedkline, smøre ned, smørje ned

flekke, smussete rykte, besudle, skamfere, vanære

sverte, flekke, smussete rykte

smusse ned noe, smørje ned

lorte ned, grise ned

soulager

mildne, lindre, lette, minske, døve, dempe, bli roligere

lette

befri

soulever

utgjøre

heve, løfte, løfte opp, plukke opp

souligner

understreke

aksentuere, betone, framheve, framholde, sterkt betone, trykke på, understreke

soumettre

levere inn

foreslå, framlegge

framstille, legge fram

framlegge

sende inn, sende inn

underkue, betvinge

soumissionner

lever inn anbud, legge ut anbud

soupçonner

mistenke

souper

ete middag, ete kveldsmat

soupirer

sukke

sourire

le

sous-entendre

innebære, implisere

sous-estimer

underskatte, undervurdere

underskatte

ikke regne med

undervurdere

undervurdere, underskatte

sous-exposer

undereksponere

sous-louer

hus man leier ut i andre hånd

sous-traiter

legge ut arbeid

souscrire

prenumerere

tegne

soustraire

subtrahere

soutenir

holde fast ved

gjøre en tjeneste, fremme, støtte

holde opp, bære

utstå, lide

opprettholde, holde

forsikre, bedyre, affirmere

hevde, påstå, insistere, vedholde

tolerere, tåle, fordra, stå ut med

bære, støtte, støtte, holde oppe, oppholdende

hjelpe gjennom

støtte, bakke opp

forsvare, støtte, bakke opp

forsikre, bestemt påstå, bedyre, hevde

soutirer

lokke fram, få frem

presse ut

spécialiser

spesialisere

spécifier

spesifisere

fastsette

spéculer

spekulere

spolier

plundre, hjemsøke, rane

sprinter

spurte, sprinte

squatter

okkupere et hus som står tomt

squattériser

okkupere et hus som står tomt

stabiliser

stabilisere

stagner

stagnere, stå stille

stagnere

standardiser

standardisere

stationner

parkere

stéréotyper

stereotypere

stériliser

sterilisere

kastrere, sterilisere, kastrere, gjelde

sterilisere

stigmatiser

brennmerke, stemple, stigmatisere

stigmatisere

stimuler

stimulere

drive på

egge, hisse opp, vekke, stimulere, opphetse

oppmuntre, glede

stimulere, aktivere

stipuler

stipulere

stocker

lagerføre, ha på lager

stopper

opphøre med, slutte

bli

stratifier

sjiktlag

structurer

strukturere

stupéfier

forvirre

gjøre bestyrtet, gjøre forbauset

forundre, forbløffe, gjøre forbauset

slå med forbløffelse, forbløffe, gjøre paff, omstyrte, lamslå

styliser

stilisere

subdiviser

dele inn i underavdelinger

subir

undergå, gjennomgå

lide, utstå

gå igjennom

lide

lide skade, ta skade, lide, utstå

gå igjennom, gjennomlide, utstå

subjuguer

underkue, betvinge

underkue, beseire, erobre, innta noe

holde nede, fortrykke

sublimer

sublimere

sublimere

submerger

oversvømme

senke ned, dyppe, stikke ned

overveldige

suborner

bestikke

subsister

livnære seg, eksistere

substituer

erstatte

erstatte

erstatte, være erstatter for, vikariere for

subventionner

subsidie

succéder

følge

succomber

gå under, gå konkurs

gi etter

sucer

suge, utsuge

suge på

die

sucrer

søte

suer

svetter

suffire

være nok, fullstendig nok, rekke

duge, passe

suffoquer

snappe etter luft, gispe etter luft

kvele, strupe, fremkalle asfyksi hos

kveles

suggérer

innebære

antyde, la skinne gjennom

tyde på, vise noe, være tegn på

gi ideen til, inspisere

indisere, tyde på

tyde på, være tegn på

suinter

siple ned, dryppe

suivre

følge

undergå, gjennomgå

følge opp

undergå

superposer

kopiere inn

superviser

overvåke, tilse

supplanter

unnatrenge

erstatte, avløse

trenge ut, trenge unna

suppléer

betale, legge til

supplier

vende, bønnfalle

be, vende, bønnfalle, besverge, anrope, tigge, ydmykt be

supporter

støtte

stå imot

støtte en person

utholde, utstå, tåle

tolerere, tåle, fordra, stå ut med, holde ut, utholde, utstå, opprettholde

bære, støtte, støtte, holde oppe

holde på, heie på

tåle

forsvare, støtte, bakke opp

supposer

anta, forutsette

anta, formode, forutsette, ta for gitt, punere

ane, formode

anta, forutsette, postulere

tro, anta, formode

anta

supprimer

rykke opp med roten

likvidere, gjøre slutt på

avskaffe, annullere, oppheve, oppløse

utrydde, lykkes å bekjempe

annullere, oppheve, oppløse, avskaffe, ugyldigerklære

utelate, uteslutte

suppurer

være, bli sår

suralimenter

overfore

forkomprimere

surcharger

overlaste

løsingsbelegg

overdebitere, ta overpriser, ta for mye betalt

overbelaste

surclasser

utklasse

surcouper

trumfe over

surenchérir

by over

surestimer

overvurdere, overskatte

surévaluer

overvurdere, overskatte

surexposer

overeksponere

surgeler

dypfryse

surgir

komme til syne, bli synlig

dykke opp, framtre

surmener

trøtte ut

anstrenge, få store belastninger

surmonter

overvinne

overvinne, bemestre

surpasser

overtreffe

overstige, overskride

stille i skyggen

beseire

overtreffe, slå, overstråle

overstråle, stille i skyggen

surpayer

overbetale

surprendre

overraske

overrumple, overraske

råke å høre

fange

overraske, forundre

sursauter

rykke til, sprette til

rykke til

stusse, rygge tilbake, vike unna

surtaxer

løsingsbelegg

surveiller

overvåke, se etter

bevokte, vokte over

se etter, skjøtte om

overvåke

overvåke

overvåke

styre, kontrollere

survenir

inntreffe, oppkomme

hende, skje, inntreffe, forekomme, ramme

survivre

overleve

survoler

fly over

susciter

anstifta, sette i gang

framkalle, provosere

vekke, framkalle

vekke, framkalle

forårsake, årsake, volde, framkalle, frambringe

suspendre

henge opp

oppheve, avskaffe

suspendere

susurrer

suse, hviske

suturer

sy

symboliser

representere, symbolisere

synchroniser

synkronisere

syncoper

synkopere

synthétiser

syntetisere, syntetisk fremstilling

systématiser

systematisere


Fransk verb med Svensk oversettelse.

sabler

strö

slipa av, sandpappra, slipa med sandpapper

sandblästra

saboter

sabotera

saccager

vandalisera

sacquer

få sparken [informal]

sacrer

välsigna, signa, helga, viga, inviga, göra helig

sacrifier

offra

uppoffra

offra

saigner

blöda

saisir

hugga, gripa, fatta

gripa efter

ta, gripa

infånga, gripa, ta till fånga

förstå, begripa, fatta, inse

lösa, klara ut

fånga

inta

bryna

beslagta, konfiskera, utmäta

förstå, begripa, uppfatta

gripa hårt, hålla hårt, omsluta, krama

saler

salta ned, salta in, rimma

salir

besudla, nedsmutsa, kladda ner, smeta ner, smörja ner

fläcka, besudla

svärta, fläcka, smutsa

lorta ner, grisa ner

saliver

dregla

avsöndra saliv

dregla, låta saliven rinna

saluer

hylla

hälsa

göra honnör, hälsa

sanctionner

godkänna, uttala sig gillande om

döma, fälla, förklara skyldig

sangler

slå en rem om

sangloter

snyfta

saper

undergräva, underminera

underminera

satiriser

satirisera, förhåna

satisfaire

glädja, göra till lags

stilla, mätta

stilla, mätta, tillfredsställa

tillfredsställa

tillfredsställa, behaga

uppfylla

tillfredsställa

saturer

mätta

saumurer

lägga in i lag, lägga i saltlake, salta ned, salta in, rimma

saupoudrer

beströ med

sauter

smälla

flyga ur

knalla, smälla

hoppa, skutta

hoppa över, utelämna

sautiller

hoppa, skutta

hoppa

sauvegarder

garantera mot, skydda mot

ta en back-up, ta en kopia

sauver

rädda

rädda

rädda

rädda

savoir

veta

savonner

tvåla in

savourer

njuta av

scander

pulsera, dunka

scarifier

harva

göra inskärning

sceller

besegla, bekräfta

försegla

schématiser

schematisera

scier

såga

scintiller

glittra, tindra, blinka

gnistra, tindra

glittra, glänsa

sculpter

hugga, skulptera, mejsla

skära, snida, karva

skulptera

sécher

torka ut

läska, torka med läskpapper

torka

torka, göra torr

seconder

stöda

stödja, backa upp

secouer

skaka, ruska, chocka

skaka

skaka ur

förvirra

skaka, skaka om

sécréter

avsöndra

séculariser

sekularisera

séduire

locka, lura, förleda, narra

tjusa, charmera

vinna, tjusa

segmenter

segmentera

séjourner

vistas, uppehålla sig

sélectionner

välja, välja ut, plocka ut

välja ut, plocka ut

sembler

låta

se ut som om

se ut

synas, tyckas, förefalla, verka

semer

skaka av sig

, beså

sensibiliser

sensibilisera

sensibilisera

sentir

lukta, lukta på

känna, ha på känn, känna på sig, märka

tyda på, ha en anstrykning av

dofta av

känna, erfara, ha en förkänsla, ana, inse, vara medveten om

känna, känna på sig, ha på känn, vädra

tåla

séparer

skilja

skilja

skiljas, skiljas åt

åtskilja, placera med mellanrum, placera med avstånd emellan

separera

avskilja

skilja, separera

utestänga, isolera

séquestrer

sekvestrera, belägga med kvarstad, beslagta

sermonner

resonera med

predika

serpenter

slingra sig, ringla sig

slingra sig

serrer

dra åt, spänna

knyta

beslå

bita ihop

gripa

spänna fast, klämma fast

krama, pressa ihop

klämma

omfamna, krama

gripa hårt, hålla hårt, omsluta, krama

sertir

infatta

servir

tjäna

serva

expediera, betjäna

servera

hälla upp, servera

servera, lägga upp

sévir

härska

sevrer

avvänja

siéger

komma tillsammans, samlas, ha säte, sitta

siffler

vina, susa

supa

vissla

drilla

väsa, fräsa, vina

vissla

siffloter

vissla

vissla

signaler

signalera, ge en signal

tyda på, visa på, vara tecken på

anmärka

påpeka, framhålla, rikta uppmärksamhet på, göra uppmärksam på

peka på

rapportera, anmäla

signer

endossera, skriva på

underteckna

signifier

tyda på, båda, varsla

betyda

tillkännage

beteckna, betyda

simplifier

förenkla

förenkla, uttrycka enkelt

underlätta, förenkla

simuler

härma, imitera

låtsas

förege, låtsas, simulera, spela

siphonner

leda bort genom en hävert

siroter

läppja, smutta

situer

placera, lokalisera

skier

åka skidor

sniffer

snusa

snober

nonchalera

socialiser

förstatliga, socialisera

soigner

sköta, vårda

se efter, sköta om

se efter, sköta, ta hand om

vårda, sköta om

solder

slumpa bort

solliciter

enträget be

söka, anhålla om

ansöka, anhålla

fråga, fråga om

sombrer

gå under, gå omkull

sjunka, gå under

sommeiller

dåsa, halvsova, slumra, nicka till

somnoler

dåsa, halvsova, slumra, nicka till

sonder

förstå, komma underfund med

pejla, loda

sondera, känna sig för hos, känna på pulsen

intervjua, göra en undersökning bland

undersöka grundligt, utforska, tränga in i

sondera

songer

drömma

tänka på

tänka över, fundera på

fundera, grubbla

sonner

ringa, klämta

gå av

skrälla

ringa

slå

klinga

ringa på

smattra, skrälla

ljuda, klinga

bedöva

sortir

gå ut, stiga ut

dra

sticka ut, sticka fram

släppa ut

möta upp, ställa upp

stirra ögonen ur sig

utkomma

gå ut

gå ut

komma ut

gå ut med

slå ut

visa, föra ut, lansera

souder

löda

svetsa

soudoyer

muta, besticka

souffler

blåsa

blåsa

blåsa ut

sufflera

dunka, töffa

souffrir

lida

hålla ut, uthärda, tolerera

gå igenom, genomlida, utstå

lida, vara sjuk

souhaiter

önska

souiller

smutsa ned

förorena, smutsa ned, förpesta, fördärva

besudla, nedsmutsa, smeta ner, smörja ner

fläcka, smutsa, besudla, skamfila, vanära

svärta, fläcka, smutsa

smutsa ner, smörja ner

lorta ner, grisa ner

soulager

mildra, lindra, lätta, minska, döva, dämpa, blidka

lätta

befria

soulever

utgöra

häva, lyfta, lyfta upp, plocka upp

souligner

understryka

accentuera, betona, framhäva, framhålla, starkt betona, trycka på, understryka

soumettre

lämna in

föreslå, framlägga

framställa, lägga fram

framlägga

sända in, skicka in

underkuva, betvinga

soumissionner

lämna in anbud, lämna offert

soupçonner

misstänka

souper

äta middag, äta kvällsmat

soupirer

sucka

sourire

le

sous-entendre

innebära, implicera

sous-estimer

underskatta, undervärdera

underskatta

inte räkna med

undervärdera

undervärdera, underskatta

sous-exposer

underexponera

sous-louer

hyra ut i andra hand

sous-traiter

lägga ut arbete

souscrire

prenumerera

teckna

soustraire

subtrahera

soutenir

hålla fast vid

gynna, främja, stödja

hålla upp, bära

utstå, lida

upprätthålla, hålla

försäkra, bedyra, affirmera

hävda, påstå, insistera, vidhålla

tolerera, tåla, fördra, stå ut med

bära, stötta, stödja, hålla uppe, uppehålla

hjälpa igenom

stödja, backa upp

försvara, stödja, backa upp

försäkra, bestämt påstå, bedyra, hävda

soutirer

locka fram, få fram

pressa ut

spécialiser

specialisera

spécifier

specificera

fastställa

spéculer

spekulera

spolier

plundra, hemsöka, råna

sprinter

spurta, sprinta

squatter

ockupera ett hus som står tomt

squattériser

ockupera ett hus som står tomt

stabiliser

stabilisera

stagner

stagnera, stå stilla

stagnera

standardiser

standardisera

stationner

parkera

stéréotyper

stereotypera

stériliser

sterilisera

kastrera, sterilisera, snöpa, gälla

sterilisera

stigmatiser

brännmärka, stämpla, stigmatisera

stigmatisera

stimuler

stimulera

driva på

egga, hetsa upp, väcka, stimulera, upphetsa

uppmuntra, glädja

stimulera, aktivera

stipuler

stipulera

stocker

lagerföra, ha på lager

stopper

upphöra med, sluta

stanna

stratifier

skikta

structurer

strukturera

stupéfier

förvirra

göra bestört, göra häpen

förvåna, förbluffa, göra häpen

slå med häpnad, förbluffa, göra paff, omstörta, lamslå

styliser

stilisera

subdiviser

dela in i underavdelningar

subir

undergå, genomgå

lida, utstå

gå igenom

lida

lida skada, ta skada, lida, utstå

gå igenom, genomlida, utstå

subjuguer

underkuva, betvinga

underkuva, besegra, erövra, intaga

hålla nere, förtrycka

sublimer

sublimera

sublimera

submerger

översvämma

sänka ner, doppa, sticka ned

överväldiga

suborner

besticka

subsister

livnära sig, existera

substituer

ersätta

ersätta

ersätta, vara ersättare för, vikariera för

subventionner

subventionera

succéder

följa

succomber

gå under, gå omkull

ge efter

sucer

suga, utsuga

suga på

dia

sucrer

söta

suer

svettas

suffire

vara nog, förslå, räcka

duga, passa

suffoquer

kippa efter luft, dra efter andan

kväva, strypa, framkalla asfyxi hos

kvävas

suggérer

innebära

antyda, låta påskina

tyda på, visa på, vara tecken på

ge idén till, inspirera

indicera, tyda på

tyda på, vara tecken på

suinter

sippra, droppa

suivre

följa

undergå, genomgå

följa upp

undergå

superposer

kopiera in

superviser

övervaka, tillse

supplanter

undantränga

ersätta, avlösa

tränga ut, tränga undan

suppléer

betala, lägga till

supplier

vädja, bönfalla

be, vädja, bönfalla, besvärja, anropa, tigga, ödmjukt be

supporter

stötta

stå emot

stöda

uthärda, utstå, tåla

tolerera, tåla, fördra, stå ut med, hålla ut, uthärda, utstå, upprätthålla

bära, stötta, stödja, hålla uppe

hålla på, heja på

tåla

försvara, stödja, backa upp

supposer

anta, förutsätta

anta, förmoda, förutsätta, ta för givet, ponera

ana, förmoda

anta, förutsätta, postulera

tro, anta, förmoda

anta

supprimer

dra upp med roten

likvidera, göra slut på

avskaffa, annullera, upphäva, upplösa

utrota, lyckas bekämpa

annullera, upphäva, upplösa, avskaffa, ogiltigförklara

utelämna, utesluta

suppurer

vara, bli sårig

suralimenter

övergöda

förkomprimera

surcharger

överlasta

lösenbelägga

överdebitera, ta överpriser, ta för mycket betalt

överbelasta

surclasser

utklassa

surcouper

trumfa över

surenchérir

bjuda över

surestimer

övervärdera, överskatta

surévaluer

övervärdera, överskatta

surexposer

överexponera

surgeler

djupfrysa

surgir

komma inom synhåll, bli synlig

dyka upp, framträda

surmener

trötta ut

anstränga, fresta på

surmonter

övervinna

övervinna, bemästra

surpasser

överträffa

överstiga, överskrida

ställa i skuggan

besegra

överträffa, slå, överglänsa

överglänsa, ställa i skuggan

surpayer

överbetala

surprendre

överraska

överrumpla, överraska

råka få höra

fånga

överraska, förvåna

sursauter

rycka till, spritta till

rycka till

studsa, rygga tillbaka, vika undan

surtaxer

lösenbelägga

surveiller

övervaka, se efter

bevaka, vakta över

se efter, sköta om

övervaka

övervaka

övervaka

styra, kontrollera

survenir

inträffa, uppkomma

hända, ske, inträffa, förekomma, drabba

survivre

överleva

survoler

flyga över

susciter

anstifta, sätta igång

framkalla, provocera

väcka, framkalla

väcka, framkalla

förorsaka, orsaka, vålla, framkalla, frambringa

suspendre

hänga upp

upphäva, avskaffa

suspendera

susurrer

susa, viska

suturer

sy

symboliser

representera, symbolisera

synchroniser

synkronisera

syncoper

synkopera

synthétiser

syntetisera, syntetiskt framställa

systématiser

systematisera


Jeg vil lese mer om

Nederlanske verb

Engelske verb

Franske verb

Tyske verb

Italienske verb

Norske verb

Portugisiske verb

Spanske verb

Svenske verb