Norsk-Engelsk oversettelse av anføre

Oversettelse av ordet anføre fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

anføre på engelsk

anføre
eksempelverb quote, cite
  subjektverb bring up, mention, broach
  uttaleverb cite, quote, adduce
  posisjonverb lead
  ledaverb head, lead
Synonymer for anføre
Fler eksempler
1.På plussiden vil jeg også anføre forsvarsspillet, selv om de også her har problemer på enkelte punkter.
2.Da hjelper det lite at det norske utenriksdepartement ikke har noe å anføre mot den måten det libyske UD har opptrådt på i denne saken.
3.Dernest avslutningen av boken, men til Asmerviks forsvar vil vi anføre at den selvsagt ikke kunne bli annerledes på det da og nuværende tidspunkt.
4.Dersom vi spøkefullt skulle anføre noe imot Freidig om dagen, måtte det være at Sissel Buchholdt & Co. har ødelagt spenningen i to antatt jevne lokaloppgjør, først mot Sverresborg og igår mot Byåsen.
5.Det er heller ikke dekkende å anføre, slik Simonsen gjør, at prinsippet om permitteringsadgang er" fastslått" i Arbeidsrettens dom av 18. oktober 1982.
6.Det er ingen grunn for produsenten til å anføre" Vin de Table" på etiketten.
7.Det er mye å anføre mot den sosialistiske tanken om en skole uten karakterer og eksamen.
8.Det er overflødig å anføre at det aktuelle forskikringsselskap måtte regne med en deflasjon i nytegning som ville gå ad nullum !
9.Grunnen var at det lyktes ham å lamme rettsapparatet ved å provosere dommerne på en slik måte at han med noen grunn kunne anføre at disse - og da spesielt rettens formann - hadde forløpt seg.
10.I et brev til Chambre arbitrale de Paris vil man også anføre at man ikke har gått med på at saken i sin helhet skal behandles her.
11.I formildende retning har ikke retten hatt noe spesielt å anføre.
12.Overfor en slik kombinasjon av intellektuell kvalitet og sjelesørgerisk enkelhet føler man ingen trang til å anføre provoserende enkeltpåstander (som selvsagt må være der i en bok som ikke bare omhandler, men som utstråler eksistensielt engasjement).
13.På vegne av svensk langrenn vil jeg understreke at vi ikke har mistanke om at finnene jukser eller at vi har noe annet å anføre på deres forberedelser til OL, påpekte Jönsson.
14.Retten har intet å anføre i formildende retning.
15.Send en hilsen og et plateønske til våre soldater i Libanon, og husk å anføre navn og tropp / avdeling, og navn på avsender.
16.Sett på bakgrunn av de sosiale konsekvenser øket boligbeskatning har, er det ikke mindre enn oppsiktsvekkende at det hittil synes å være bare Aftenposten og Høyre som tilsynelatende har reservasjoner å anføre.
17.Videre har saksøker anført at Oslo kommune måtte anføre sannhetsbevis for at overdragelsen av eiendommen i Sem skjedde til en klar og påviselig underpris.
18.I forbindelse med en ung manns død i arresten i Politihuset i Oslo, vil Oslo politikammer anføre følgende på bakgrunn av de presse og andre mediaoppslag som har versert i sakens anledning.
19.Brukes rettene til tegning av aksjer før årets utgang, blir de nye aksjer å anføre som formue pr. 1 / 1.
20.Dersom endringer skal gjøres, må vi først høre hva Datatilsynet og Statstjenestemannskartellet har å anføre.
21.Det er ikke mange kritiske synspunkter disse herrene har å anføre når det gjelder efterkrigstidens kulturpolitiske programmer.
22.Det er taust om hva gruppen hadde å anføre i sakens anledning.
23.Eskeland nøyer seg med å anføre" de samme kriterier som kritikere og forlagskonsulenter bruker" når de vurderer bøker.
24.Fordi det i den offentlige diskusjon er kommet frem påstander om at oppkjøp av større aksjeposter og overtagelse eller fusjon av selskaper vil føre til tap av arbeidsplasser over hodet på de ansatte og eierne, finner jeg grunn til å anføre at meg bekjent er det hittil ikke forekommet noe tilfelle hvor arbeidsplasser er blitt borte av slike grunner.
25.Konklusjonen må bli at bare i de tilfeller hvor tegningstiden strekker seg over et årsskifte, og rettene hverken selges eller benyttes til tegning før 1. januar, vil det være korrekt å anføre verdi av tegningsretter i selvangivelsen.
26.Likeledes hadde skattedirektør Willy Ovesen, ingenting å anføre m.h.t. feil eller misvisende informasjon i de programmene som var sendt forut for mitt møte med ham, på hans kontor 1 / 4 iår.
27.Man kan naturligvis anføre at vår gruppe av statspensjonister er utdøende, en gruppe som Skattekommisjonen ikke kan tenke på !
28.Nå i ferien må de selv skrive brev til oss om dette problemet og anføre gode argumenter for sitt ønske.
29.Regjeringen kamuflerer denne virkelighet ved å anføre at man ikke foreslår økninger i engangsavgiften.
30.Statsadvokaten fant ingen vesentlige formildende omstendigheter å anføre for hovedtiltalte.
Liknende ord

 
 

anføre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) anføreanførendeanført
Indikativ
1. Presens
jeganfører
duanfører
hananfører
vianfører
dereanfører
deanfører
8. Presens perfektum
jeghar anført
duhar anført
hanhar anført
vihar anført
derehar anført
dehar anført
2. Preteritum (Fortid)
jeganførte
duanførte
hananførte
vianførte
dereanførte
deanførte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde anført
duhadde anført
hanhadde anført
vihadde anført
derehadde anført
dehadde anført
4a. Presens futurum
jegvil/skal anføre
duvil/skal anføre
hanvil/skal anføre
vivil/skal anføre
derevil/skal anføre
devil/skal anføre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha anført
duvil/skal ha anført
hanvil/skal ha anført
vivil/skal ha anført
derevil/skal ha anført
devil/skal ha anført
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle anføre
duville/skulle anføre
hanville/skulle anføre
viville/skulle anføre
dereville/skulle anføre
deville/skulle anføre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha anført
duville/skulle ha anført
hanville/skulle ha anført
viville/skulle ha anført
dereville/skulle ha anført
deville/skulle ha anført
Imperativ
Bekreftende
duanfør
viLa oss anføre
dereanfør
Nektende
duikke anfør! (anfør ikke)
dereikke anfør! (anfør ikke)
Dine siste søk