Norsk-Engelsk oversettelse av bedømme

Oversettelse av ordet bedømme fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bedømme på engelsk

bedømme
verdverb appraise, evaluate, estimate, value
  skattverb assess
  meningverb judge, deem, find, rate, grade, evaluate
  rettsvitenskapverb judge, try
  avgjøreverb estimate, judge
  vurdereverb evaluate, judge
Synonymer for bedømme
Avledede ord av bedømme
Fler eksempler
1.Bedre føre var" er hans ledesnor her, som ellers i livet, og alle mulige svar prøves grundig ut via skråblikk mot fasitoppgaven på bordet, utspørring av kelnere og forøvrig høytløsning som gjør ham i stand til å bedømme svarets riktighet ved et undersøkende blikk på dommeren.
2.Drømmen er selvfølgelig" The double", nemlig å vinne både serien og cupen, og skal vi bedømme innsatsen nå like før avspark ser det svært lovende ut.
3.Er det ikke riktigere å bedømme barn utfra de evner og forutsetninger de stiller med, og efter hva de har prestert utfra dem ?
4.Her bør man bedømme efter vett og forstand, sier statssekretær Tore Husebø i Justisdepartementet til Bergens Arbeiderblad.
5.Idag kan vi bedømme fettinnholdet ved øyesyn, men det er ikke godt nok.
6.Jeg er helt ute av stand til å bedømme det.
7.Jeg er ingen ærgjerrig mann, så langt jeg kan bedømme det selv.
8.Jeg kan ikke bedømme det på generelt grunnlag, men hva meg selv angår, ser jeg på det som fortsettelsen av en fullstendig lovløs prosess.
9.Men vi er ikke bedt om å bedømme yrkespraksis som alternativt opptakskriterium i denne forbindelse, understreker Ivar Bjørndal.
10.Stortinget ble orientert om avtalen og hadde ingen innvendinger mot å få en instans utenfor skoleverket til å bedømme virkningen av handlingsprogrammet.
11.Såvidt jeg kan bedømme, inneholder alle forslagene fordeler og ulemper, men på det nåværende tidspunkt er det umulig for de folkevalgte å ha noen klar formening om forslagene, sier Kvalheim.
12.2000 sensorer skal i aksjon for å bedømme de mange besvarelsene.
13.ARNE Treholts agentvirksomhet har, så vidt vi kan bedømme det, pågått i henimot 15 år, og omtrent like lenge har han vært i det offentliges tjeneste.
14.Allikevel er forsøket av mange blitt akseptert som et tilnærmet holdbart grunnlag for å bedømme sjakkhistoriens største navn i forhold til hverandre og til dagens mestere.
15.At det hovedsakelig dreier seg om fiskelast, bekreftes også av meldinger fra lastebilfirmaet Sties TermoTransport A / S i Oslo som har sine biler i Spania.De har hittil ikke vært utsatt for noen form for angrep,sannsynligvis på grunn av at dets biler ikke frakter fisk.En av sjåførene kontaktet igår firmaet for å fortelle at det spanske politi sjekker lasten og lar biler fortsette sin vei efter å ha forsikret seg at traileren ikke er lastet med fisk.De ødelagte bilene eies av firmaene Langtransport A / Si Bergen og Haahjem Transport A / S i Skodje.Medeieren Harry Haahjem i Haahjem Transport A / S opplyser at en representant for forsikringsselskapet Storebrand / Norden igår reiste til Spania for å bedømme tapene.Alle fire biler var forsikret i samme selskap.
16.Bare i lys av fortidens erfaringer kan vi bedømme samtidens frukter for å se om de er onde eller gode.
17.Be den norske dommeren, Mildred Kristoffersen om å bedømme oss snilt !
18.De færreste av oss er eksperter på å bedømme personligheter, enten det gjelder vår egen eller vår tilkommendes.
19.De kan ikke vite alt om alt og derfor bedømme nøkternt alle opplysninger som tilflyter dem.
20.De regner med at juryen da har et skikkelig sammenligningsgrunnlag når de skal bedømme det norske bidraget.
21.De som bruker østriol (preparatene Ovesterin og Østriol i Norge) behøver efter all litteratur å bedømme ikke tilsetning av progesteron, men det gjøres i de aller fleste tilfeller alikevel.
22.De vender seg til å bedømme et hvert parti ut fra hva det gjør, de føler seg ikke lenger som stemmekveg, de griper inn, ikke bare i den politiske debatt, men i selve det politiske hendelsesforløp ved å avgi sin stemme.
23.Den mektige utenrikskomiteen i Underhuset sier også i en rapport at den britiske regjering var fullstendig i utakt med de politiske følelser i Samveldelandene i området, og derfor var dårlig forberedt på å bedømme faresignalene på den rette måte.
24.Den moderne kunsts veier er så uransakelige at publikum ikke lenger har kriterier for å bedømme.
25.Den ovenfor nevnte regel i Statens Pensjonskasse har, så vidt jeg kan bedømme, et dobbelt siktemål.
26.Denne gangen er hun så vidt jeg kan bedømme kommet i skade for selv å eksemplifisere det kanskje største problem i Vestens nyere kultur : den disintegrerte og kulturløse kunnskap.
27.Der har han nå fått følge av Moon efter det som eftertiden nok vil bedømme som et justismord.
28.Deres lesere, som vi håper får en objektiv informasjon, må selv bedømme den greske regjerings reaksjon, som har som mål å bevare de greske nasjonale interesser og freden i området.
29.Derfor er det mer interessant å bedømme SovjetUnionens utenrikshandel ut fra den statistikk som gjør rede for handel i hard valuta, men disse opplysningene kan ikke ventes før utpå våren.
30.Derfor er det mer nødvendig enn noengang å bedømme hvert menneske som individ, når man har med gamle mennesker å gjøre.
Liknende ord

 
 

bedømme som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) bedømmebedømmendebedømt
Indikativ
1. Presens
jegbedømmer
dubedømmer
hanbedømmer
vibedømmer
derebedømmer
debedømmer
8. Presens perfektum
jeghar bedømt
duhar bedømt
hanhar bedømt
vihar bedømt
derehar bedømt
dehar bedømt
2. Preteritum (Fortid)
jegbedømte
dubedømte
hanbedømte
vibedømte
derebedømte
debedømte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde bedømt
duhadde bedømt
hanhadde bedømt
vihadde bedømt
derehadde bedømt
dehadde bedømt
4a. Presens futurum
jegvil/skal bedømme
duvil/skal bedømme
hanvil/skal bedømme
vivil/skal bedømme
derevil/skal bedømme
devil/skal bedømme
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha bedømt
duvil/skal ha bedømt
hanvil/skal ha bedømt
vivil/skal ha bedømt
derevil/skal ha bedømt
devil/skal ha bedømt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle bedømme
duville/skulle bedømme
hanville/skulle bedømme
viville/skulle bedømme
dereville/skulle bedømme
deville/skulle bedømme
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha bedømt
duville/skulle ha bedømt
hanville/skulle ha bedømt
viville/skulle ha bedømt
dereville/skulle ha bedømt
deville/skulle ha bedømt
Imperativ
Bekreftende
dubedøm
viLa oss bedømme
derebedøm
Nektende
duikke bedøm! (bedøm ikke)
dereikke bedøm! (bedøm ikke)
Dine siste søk