Norsk-Engelsk oversettelse av bosetning

Oversettelse av ordet bosetning fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bosetning på engelsk

bosetning
allmenn? settlement
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.I dette området er det ikke arbeidsplasser som tilsier en slik utvikling, svarer skogsjefen, som legger til at bedriften er lite interessert i at det utvikles en fast bosetning i Marka der forsørgerne er pendlere.
2.Men denne bosetning må konsentreres til plasser ved stamveiene.
3.Målet om å opprettholde en spredt bosetning er sentralt i norsk distriktspolitikk.
4.Nordmarken Vel har efterlyst en sterkere bosetning i området Katnosa / Østbråtan ?
5.Vi har så vidt jeg vet alltid hatt den ordning her i landet at adgangen til å bytte navn knytter seg til bosetning og ikke til statsborgerskap.
6.Vi mener at miljø og kulturhistorie blir ivaretatt best ved at den faste bosetning bevares og styrkes.
7.Vi må se på forslaget og diskutere følgene for utkantstrøk med dårlig bosetning og lite industri.
8.Allerede i århundrene e. Kr. f. kan det ha vært bosetning på Grefsen.
9.Andreassen understreker at det er LøvenskioldVækerøs erklærte politikk at bosetning i Marka skal opprettholdes.
10.Bare Trehørningen har fast bosetning i dette området.
11.Billedesamlingen omfatter både gammel bosetning, industrireisning, vakre naturinntrykk og for lokalbefolkningen kjente og kjære minner fra folkelivet der oppe i Nydalen - eller Fallandadalen (dalføret med de mange fossefallene) som området tidligere ble kalt.
12.Bo og driveplikten i Norge er strengt regulert, og folk som flytter til små bruk er viktige bestanddeler av utkantenes miljø, kultur og bosetning, sier Terje Risholm.
13.Bydelen er prøveområde for integrert bosetning.
14.Da den malawiske regjering beordret dem ut av reservatet (hvor menneskelig bosetning er forbudt), hevdet de å være tilhengere av den religiøse Vakttårnetsekten, i den hensikt å fremme sine oppholdsmuligheter i Zambia.
15.De ligger lengst ute i kanalen, med fire chilenske familier som eneste bosetning.
16.Den selvlærte historikeren Alf Steinsøy fordi han gjennom sin monumentale bygdebok for Solund har vist slektsrøttene i denne vestligste bosetning i vårt land.
17.Den ålandske bosetning er 6000 år gammel og ble innledet i nordisk stenalder.
18.Denne frykten deles av de grupper innen selve Likud som er knyttet til de forskjellige bevegelser for jødisk bosetning i de okkuperte arabiske områdene.
19.Det er vanskelig å forestille seg et levende norsk samfunn, herunder spredt bosetning som vi ønsker, uten et aktivt skogbruk som leverandør av virke til konkurransedyktige skogindustrier.
20.Driften representerer norsk bosetning på Svalbard, sier Syse.
21.Endring i yrkesaktivitet, boforhold, bosetning og flytting innskrenker familienes mulighet til å påta seg dette omsorgsarbeide.
22.Funnstedet er også interessant fordi man tidligere ikke har kjent til så gammel bosetning i Chesire.
23.Heathprisen ble utdelt for første gang i år, og den pensjonerte professor i økonomisk geografi fikk prisen for sitt epokegjørende arbeide i Norge og Norden, spesielt for sine studier av bosetning og arealbruk.
24.Her finner man også mange historiske minnesmerker - noen helt fra 300tallet da det var romersk bosetning ved de varme kildene.
25.I 1968 ledet Levinger en gruppe nybyggere som nektet å forlate den palestinske byen Hebron inntil regjeringen gikk med på å bygge en bosetning like utenfor byen.
26.I fjor avla statsminister Margaret Thatcher et besøk på Falklandsøyene, formelt for å markere 150årsjubileet for den første britiske bosetning på disse omstidte øyene.
27.Likud, som ønsker en utvidet bosetning, hevdet at dette ikke er tilstrekkelig idet flere av de allerede eksisterende bosetningene efter partiets mening er så små at de knapt er levedyktige uten å bli utvidet.
28.Med spredt bosetning kan det mange steder være en fordel å rive bygninger løs fra det offentlige nett, f.eks. når det gjelder avløp, renovasjon og energi, og i stedet utnytte lokale og mer økologiske løsninger, sier Røstvik.
29.Mortensen ønsker ikke å uttale seg om den konkrete saken, men understreker betydningen av å ha klare, entydige forskrifter om bosetning og folkeregistrering - ellers vil alle kunne flytte til samme sted.
30.Myndighetene står overfor en uhyre vanskelig oppgave med hensyn til arbeidsplasser, beredskap og bosetning og ikke minst når det gjelder Horten Verft med datterbedrifter.
Dine siste søk