Norsk-Engelsk oversettelse av delegering

Oversettelse av ordet delegering fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

delegering på engelsk

delegering
allmenn? delegation
Synonymer for delegering
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dersom vi ser noe bakover i tiden, kan vi registrere at det er skjedd adskillig på dette området gjennom 70årene, sa Marit Rotnes som nevnte opprettelse av nye distriktsavdelinger som f. eks. Statistisk Sentralbyrås avdeling på Kongsvinger, og vi har fått bra utvikling regionalt med delegering som miljøavdelingene ved fylkesmannsembedene, for å nevne noen eksempler på typer av lokaliseringer.
2.Det er bedre å satse på overføring av oppgaver og delegering av myndighet, enn å satse på utflytting av statsinstitusjoner som idag er i Oslo.
3.Bedre samarbeide mellom institusjoner og forskere, avklaring av ansvarsfunksjoner, delegering av myndighet, og mer koordinering av arbeidet med forskningssaker i departementet, er noe av det som fremholdes i de to arbeidsnotatene fra henholdsvis direktør Erik Kjøs og direktør Tore Olsen.
4.Boligrådmannen mener at en videre delegering av denne fullmakten til bydelsutvalg ikke kan gjøres uten lovendringer.
5.Budsjettutvalgets arbeide må også sees i sammenheng med Svellands forslag om delegering av myndighet til ansatte kombinert med at ansatte står til anvar for sine handlinger og beslutninger som det praktiseres i privat sektor.
6.Bydelsutvalgene ønsker ikke større makt og myndighet dersom en slik delegering fører til krymping av materiell og ressurser.
7.Delegering av ansvar til såvel bydelsutvalg som lavere nivåer på sentralt politisk hold, kan bidra til dette, ifølge varaordføreren.
8.Delegering av myndighet kan spare både tid, papirarbeide og ikke minst ergrelser.
9.Delegering av myndighet ligger skattedirektøren sterkt på hjertet. hvis alle saker i ligningsetaten skulle gå til direktøren, ville det stanse opp.
10.Den annen form for delegering bør skje ved at de nordiske politiske organer overlater til næringslivets utøvere å finne frem til praktiske tiltak for en videregående økonomisk integrering.
11.Det foregår en stor grad av operasjonell delegering i organisasjonene, medarbeiderne har stor handlefrihet.
12.Det viktigste er delegering av ansvar når det gjelder økonomi og personalforvaltning.
13.Det vil ellers bli gjennomført en utstrakt delegering av ansvar og myndighet, noe som innebærer at de administrerende direktører i de to avisene vil få en sterk og selvstendig stilling.
14.Disse er ofte overordnedes" følere" og informasjonskilde for sin mangelfulle delegering og administrering.
15.EN MASKE, eller det kan komme til å STIVNE når man i hverdagen står overfor uklare ansvarslinjer, manglende delegering og kverulerende ledersersjanter.
16.En slik justering burde skje ved en delegering av beslutningsprosessen i to former.
17.Evnen til samarbeide og delegering av ansvar og oppgaver har overtatt.
18.Fasit efter mange års strid, ikke minst midt på 1970tallet, blir at man i årene fremover heller satser på overføring av oppgaver og delegering av myndighet og legge nye institusjoner utenfor Osloområdet.
19.Forslaget bygger på en forutsetning om utstrakt delegering av arbeidsoppgaver og ansvar til fylkeskommunene.
20.Høyre foreslår delegering av forvaltningsansvaret til etater, institusjoner, bedrifter og kommunale virksomheter, som egne styrer for sykehusene, sporveisdriften og andre bedriftslignende virksomheter.
21.Høyreutvalget går lengst i ønsket om delegering når det gjelder asfaltplaner, signalplaner og fortausplaner.
22.I innstillingen sier arbeidsutvalget at det er mulig og nødvendig å frigjøre ressurser ved gjennomgripende delegering av myndighet og kompetanse til de enkelte virksomheter, etater og bedrifter i Oslo kommune.
23.Jeg finner grunn til å påpeke at skattebestemmelsene er vedtatt efter delegering, men går ikke her inn på denne siden av saken.
24.Jeg har stor tro på selvstendighet og delegering, våre butikksjefer opererer selvstendig innenfor de retningslinjer vi har trukket opp, og det fungerer.
25.Jeg mener å ha observert to hovedmåter å løse disse konfliktene på enten ved overdreven delegering / ansvarspulverisering eller ved overdreven autoritetsutøvelse / rigiditet.
26.Jeg tror på en sterk sentral enhet med stor delegering av ansvar og frihet, poengterte kommunalråd Hans Svelland.
27.Med en slik delegering håper man på raskere beslutninger.
28.Ny lov om folkehøyskoler sikrer skoleslaget pedagogisk og administrativ frihet og legger opp til en demokratisering, desentralisering og delegering med større avgjørelsesmyndighet til skolens styrer.
29.Når det gjelder det tiltak som trolig vil gi størst gevinst - en driftsbudsjettmessig delegering bort fra rigide kontoplaner og over til en resultatorientert, lokal ressursforvaltning - er det ikke mulig for en utenforstående å registrere annet enn at det synes å gå med sneglefart.
30.Også når det gjelder Casaroli, er det tale om en delegering av myndighet innen de eksisterende rammer.
Dine siste søk