Norsk-Engelsk oversettelse av felle

Oversettelse av ordet felle fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

felle på engelsk

felle
allmennsubst. mantrap
  bedragerisubst. snare, trap, setup [informal]
  dyrsubst. trap
  allmennverb strike down
  falleverb trip up
  treverb chop down
  zoologiverb shed, molt
  botanikkverb shed
  rettsvitenskapverb condemn, convict, find guilty
  hugge nedverb cut down, fell, bring down
  gårsdriftsubst. corral, enclosure, pen
Synonymer for felle
Avledede ord av felle
Anagram av felle
Wiki
En felle (av norrønt fella, som betyr fall eller falle) eller fangstfelle er en fangstinnretning til å fange ville dyr og fugler med. Jaktformen blir omtalt som fangst. Blant de mest primitive fellene er såkalte fangstgroper og dyregraver.

Fler eksempler
1.Det er efter mitt skjønn problematisk juridisk argumentasjon at manglende håndfast gjennomføring av disse prinsipper - bl.a. på grunn av Hauglins illojalitet - skal være grunnlag for å felle skolens ledelse.
2.Det er ikke Statens oppgave å felle dommer om de estetiske sider av saken.
3.Det er vel så viktig å kunne slakte et dyr riktig, å kunne ta vare på kjøttet som å felle det, mener Sandbu, og synes den svenske undersøkelsen bør være en alvorlig vekker til jegerne også her i landet.
4.Du har lokket meg i en felle, Stein.
5.Hvis du vil, kan jeg felle dem for deg, sa jeg, tilfeldigvis har jeg motorsagen i byen og som pensjonist har jeg jo tid nok.
6.Hvordan kan jeg vite at dette ikke er en felle ?
7.Jeg er egentlig ikke nervøs foran søndagens start, men er likevel fullt klar over at manglende rutine kan komme til å felle meg.
8.Jeg gråt da hunden min døde, og er redd jeg vil felle noen tårer når pus forsvinner.
9.Kan du felle hvilket tre det skulle være uten å gjøre for mye skade på omgivelsene ?
10.Personlig vil jeg kalle dette å sette en felle, ikke provokasjon, sa Staff.
11.Selv om vi ikke har noe juridisk å felle Elektrolux på i dette tilfelle, kan vi ikke sitte rolig og se kommunen miste arbeidsplasser på denne måten.
12.Alt efter fire minutter i annen omgang kom utligningen på straffe ved Jan Madsen efterat Lynkeeper Ulf Larsen hadde måttet felle Halvor Storskogen.
13.Altså kan det ikke haste med å felle de store furuene.
14.Andre er avsporende eller forvirrende fordi ordet er delt på en slik måte at første ledd synes tilforlatelig, men utgjør en felle som vi med kurs i hurtiglesning plumper rett ut i.
15.Arbeiderpartiets ledelse var selvsagt livende redd for denne utvikling og forsøkte uavlatelig å betegne dette som bare en episode efter at de hadde sørget for å felle Lyng og hans regjering efter bare tre uker.
16.Både han og hans Anita er i en felle, hverdagsekteskapet i et hverdagssamfunn.
17.CIO er visst svært interessert i å felle Bjørn" Botta" Skaare.
18.Da skal naturmennesket Bjørn Braathen få ta overhånd, mens han og hans jaktlag er klare til å felle de åtte elgene de har lov til i Østerdalen.
19.De har fått i oppdrag å felle 75 dyr, men efter seks måneders jakt er det bare innlevert prøver fra 19 seler, og jakten er slutt ved årsskiftet.
20.De største autoritetene på området, prof. Arne Ljungqvist i Stockholm og prof. Donike i Köln, var ikke i tvil om at materialet som forelå var godt nok til å felle en dom.
21.Demonstrasjonen av en" Rapp"felle, sammenlignet med en tyskprodusert tilsvarende efterlater ingen tvil hos oss.
22.Den nå 59 år gamle DeLorean ble arrestert for 22 måneder siden efter at han var gått i en felle, satt opp av det føderale politiet, FBI.
23.Den unge fiskeren vil absolutt ikke utrydde steinkobben, og han mener det er en fin start å felle 50 dyr for å se hvordan det virker inn på fisket.
24.Der i huset har man også bestemt at viltnevnden kan gi tillatelse til å felle hakkespetter som hakker på forarbeidet treverk.
25.Derimot bidro programmet utvilsomt til å felle knusende dommer i de tusen hjem over avdøde Anders Jahre.
26.Det er beklagelig hvis humanetikerne ikke kan være med i en kamp for almene kristne og humanistiske verdier i en felle kamp mot destruktive krefter i verden.
27.Det er både nødvendig og viktig å felle endel av de eldre trærne efterhvert for at ungskogen skal få bedre livsgrunnlag.
28.Det er efter mitt skjønn problematisk juridisk argumentasjon at manglende håndfast gjennomføring av disse prinsipper - bl.a. på grunn av Hauglins illojalitet - skal være grunnlag for å felle skolens ledelse.
29.Det er jo ikke vi, men OLkomiteen som må felle dommen og ganske sikkert også gjør det.
30.Det er nok sannsynligvis ikke så enkelt at det bare er å endre norsk lov, og det er ikke min sak å felle noen dom over hva denne loven sier.
Liknende ord

 
 

felle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) fellefellendefelt
Indikativ
1. Presens
jegfeller
dufeller
hanfeller
vifeller
derefeller
defeller
8. Presens perfektum
jeghar felt
duhar felt
hanhar felt
vihar felt
derehar felt
dehar felt
2. Preteritum (Fortid)
jegfelte
dufelte
hanfelte
vifelte
derefelte
defelte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde felt
duhadde felt
hanhadde felt
vihadde felt
derehadde felt
dehadde felt
4a. Presens futurum
jegvil/skal felle
duvil/skal felle
hanvil/skal felle
vivil/skal felle
derevil/skal felle
devil/skal felle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha felt
duvil/skal ha felt
hanvil/skal ha felt
vivil/skal ha felt
derevil/skal ha felt
devil/skal ha felt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle felle
duville/skulle felle
hanville/skulle felle
viville/skulle felle
dereville/skulle felle
deville/skulle felle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha felt
duville/skulle ha felt
hanville/skulle ha felt
viville/skulle ha felt
dereville/skulle ha felt
deville/skulle ha felt
Imperativ
Bekreftende
dufell
viLa oss felle
derefell
Nektende
duikke fell! (fell ikke)
dereikke fell! (fell ikke)
Dine siste søk