Norsk-Engelsk oversettelse av felles

Oversettelse av ordet felles fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

felles på engelsk

felles
allmennadjektiv joint, communal, mutual, common, shared
  ansvaradjektiv collective, shared, corporate, joint
  anstrengingadjektiv collective, combined, joint, corporate, united, conjoint [formal], concerted
Synonymer for felles
Avledede ord av felles
Eksempler med oversettelse
Japansk har noe til felles med koreansk.
Jeg tror det å elske penger, er noe vi alle har til felles.
De har ingenting felles med oss.
De har ingenting til felles med oss.
De har ingenting felles med oss.
De har ingenting til felles med oss.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Alle seire for den vietnamesiske revolusjon har nær sammenheng med hjelpen fra Sovjet... og har bidratt til den felles seier og stadige vekst for verdens revolusjonære bevegelse".
2.At forsvarssjefen samme dag kunne fortelle at russerne bare på Kolahalvøya, mindre enn 200 kilometer fra den felles grensen med Norge, har 16 - seksten - militære flyplasser, oppfattes neppe som like bekymringsfullt.
3.BRUDD" kan sies å være deres felles brennpunkt.
4.Cafe Norge" - 17.maiprogrammet i fjernsynet som spleiset nordmenn og innvandrere i felles feiring av dagen og til og med inkluderte unison avsynging av fedrelandssangen har falt mange nordmenn tungt for hjertet.
5.Den 1. oktober 1984 undertegnet Norsk Polar Navigasjon A / S og Svensk Polarenergi AB en opsjonsavtale om felles undersøkelser og utnyttelse av naturgass på Svalbard, hvor Svensk Polarenergi AB tilbys en 50 prosents andel i 76 utmål på SydSpitsbergen mot å bekoste den første prøveboringen og betale et kontant beløp.
6.Dersom Statoil, Hydro og Saga kunne finne en felles plattform f.eks. gjennom et felles selskap med formål å drive virksomhet utenfor Norge - ville dette selskapet økonomisk og kompetansemessig i større grad enn selskapene enkeltvis kunne konkurrere med oljeselskapene på det internasjonale oljemarkedet", heter det blant annet i stortingsmeldingen.
7.Dersom daghjemmets fremste oppgave var å være et godt barnemiljø, ville det forutsette en ideologi eller målsetting for arbeidet, eller en teori om hvorfor og på hvilken måte daghjemmet er det beste miljøet for barna - - Men det finnes ikke noen slike felles målsettinger eller retningslinjer, som er grunnen til at barna er på daghjem.
8.Det er dypt tragisk at den indiske nasjonen og dets folk berøves en leder som har maktet å samle India rundt felles mål og en demokratisk utvikling", sier Palme.
9.Det er en økumenisk gruppe på Jamaica som har utformet temaene for årets bønneuke og som sammen med Enhetssekretarietet i Vartikanet og Kirkens Verdensråd har laget et konkret forslag til opplegg for kristne over hele verden som ønsker å delta i en felles bønn for enhet og fred mellom trosfeller og kirker.
10.Dette er det knappe innhold i et felles brev fra VG og Dagbladet til Norsk Telegrambyrå fredag.
11.Felles Framtid, felles ansvar" er kampanjens slagord, og med denne rettesnor har de fleste ungdomsorganisasjoner i landet i samarbeide med fem uhjelpsorganisasjoner satt seg som mål å skaffe penger til forskjellige konkrete utviklingsprosjekter i Afrika, Asia og LatinAmerika.
12.Hjemmearbeidende og utearbeidende - felles problemer" er tittelen på en temakveld som arrangeres av Kvinnepolitisk debattforum i Asker ikveld.
13.Hjerne og hånd må fungere gjennom en felles ånd".
14.Hvor mye må vi alle legge i felles kasse for å holde sysselsettingen oppe ?
15.Hvordan Senterpartiet skal snu utviklingen, har partistrategene tydeligvis ingen felles mening om.
16.Kan mennesker med ulikt livssyn samtale og ha en felles moral ?
17.Kontaktutvalget" et fellesforum for 11 organisasjoner som arbeider for alternative dyrkningsformer - prøver nå å finne frem til felles merking for denne matvaregruppe.
18.Kvinna nu" heter et rykende ferskt svensk" dameblad" som il tross for i tittelen har lite til felles med damebladene slik vi kjenner de til nå.
19.Med den slags betingelser heftet til listeforbundsordningen, inviterer man til strid og krangel regjeringspartiene imellom, som snarere svekker enn styrker den felles plattform.
20.Norge og Sovjet er nabostater, med problemer seg imellom, men også med felles interesser seg imellom.
21.Når oljeselskapene ofte gjennomfører like prisendringer på samme tidspunkt, kan dette foruten felles ytre faktorer, også skyldes den store interesse det er for bensinprisene.
22.Rotete og følelsesladet" er den hårde dom som felles over både norske og svenske romaner.
23.Selv ikke i Norden har man klart å etablere en maktgruppe ut fra felles ideologiske eller utenrikspolitiske inspirasjoner.
24.Signy" og jeg har vel den selvvalgte ensomheten og kjærligheten til naturen felles...
25.Verdens kvinner - felles interesser ?" er tittelen på en konferanse som seks kvinneorganisasjoner går sammen om å holde i Oslo i januar.
26.Alle mennesker tilhører en art og nedstammer fra en felles stemme.
27.At vi ikke har fått istand en avtale med EF er sterkt å beklage, særlig fordi EFlandene nå har en felles fiskeripolitikk, sier statssekretær Svein Munkejord til Aftenposten.
28.Av våre felles venner, svarte Kekkonen og nevnte ambassadør Stepanov og lederen for presidentens kontor, Juhani Perttunen.
29.Bahaiene mener alle religioner har en felles kjerne, men forskjellige sosiale prinsipper.
30.Bakgrunnen for at man ønsker en felles kontrakt er for det første at omkostningsutviklingen i forsikringsvirksomheten gjør det nødvendig å vurdere alle utgiftsposter, også provisjonsutgifter.
Dine siste søk