Norsk-Engelsk oversettelse av fengsle

Oversettelse av ordet fengsle fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fengsle på engelsk

fengsle
dragningskraftverb enthrall, enthral, captivate, fascinate
  forbryterverb imprison, jail
  mental aktivitetverb absorb, engross, preoccupy
  straffverb incarcerate
  attrahereverb attract, entice, charm, captivate
Synonymer for fengsle
Avledede ord av fengsle
Anagram av fengsle
Fler eksempler
1.Settes min klient i fengsel nå - er det ikke sikkert han er i live dagen efter, sa Staff og hevdet at det ville være fullstendig utilrådelig å fengsle 27åringen i hans tilstand.
2.Buskerudprosjektet har vist at det ikke er nødvendig å fengsle ungdom under 16 år.
3.Denne gang dreide det seg imidlertid om svært formildende omstendigheter, og retten fant ikke grunn til å fengsle manen.
4.Det er derfor underlig at han synes det er på sin plass å fengsle annerledes tenkende.
5.Det er innført en lov som gjør det mulig å fengsle alle som gir falsk informasjon, og det betyr at all informasjon som ikke passer myndighetene, kan stemples som falsk, hevder IPI.
6.Embetsmenn ved Drammen politikammer fant ikke å kunne fengsle mannen efter at han avla full tilståelse under avhør i helgen.
7.Forhørsretten avviste politiets begjæring fordi retten mente at det forelå sterk tvil om advokaten i det hele tatt kunne mistenkes for noe straffbart og at det derfor ville være et uforholdsmessig inngrep å fengsle ham.
8.Forhørsretten i Oslo fant tirsdag ikke grunn til å fengsle to indere som politiet mistenker for å ha medvirket til knivstikkingen i Storgaten søndag kveld.
9.Han innrømmet at det ville være et uforholdsmessig inngrep å fengsle domfelte efter å ha sett hans legeattest og efter å ha observert ham i retten fredag.
10.Hverken Svava Jakobsdottirs" Generalprøve" eller enda mindre Jussi Kylätaskus" Runar og Kyllikki" eier den sceniske kraft som kan fengsle uten at ordene blir forstått.
11.I vår omtale av brannen på Norefjellstua i gårsdagens aftenutgave skrev vi at retten fant skjellig grunn til mistanke mot hotelldirektøren, men at det ville være et uforholdsmessig inngrep å fengsle ham i saken.
12.Ikke desto mindre ser det ut til at Reich og orgonenergien er blitt stående som en av vårt århundres gåter, som fortsatt evner å fengsle den menneskelige erkjennelse.
13.Loven eller fremmedforskriftene sier ingenting om at hjemlandets ambassade eller konsulat skal varsles, dersom det er snakk om å sende en utlending ut av landet eller å fengsle ham.
14.Magistratene har vide fullmakter til å utstede arrestordre, fengsle og foreta forhør.
15.Og en håndfull blant hans beste romaner vil alltid forbli klassikere og kunne fengsle nye lesere, fordi Sven Elvestad foruten å være detektivforfatter også var dikter.
16.Det kan synes rått å fengsle tamileren, men så lenge vi ikke kjenner hans identitet, er det vanlig praksis å benytte seg av adgangen til varetektsfengsling inntil syv dager, får Aftenposten opplyst hos politiet.
17.I Norge forstår vi ikke at dette kan være en grunn til å fengsle folk.
18.Adgangen til å fengsle republikanske aktivister i NordIrland og holde dem internert uten rettergang ble innført av den britiske regjering i 1974.
19.DET hjelper lite å fengsle opposisjonelle, forby politisk aktivitet på universitetene eller vende det døve øret til den katolske kirke, en institusjon som har den inspirasjons kraft og den autoritet myndighetene synes å mangle.
20.Det er bare snakk om overføring av midler vi idag bruker i rettssystemet og ved å fengsle ungdommene, sier Hestenes.
21.En 36 år gammel kvinne fra Drammen er dømt til 90 dagers fengsle for bruk av kniv mot en annen kvinne i Drammen, melder Fremtiden.
22.En klassisk fortellerkunst som fortsatt kan fengsle mennesker, er det debutanten Aagesen viser i sine 17 spøkelseshistorier fra NordNorge, sier vår anmelder.
23.Ifølge disse kan myndighetene fengsle folk uten dom, og uten at de må stå til ansvar på noen måte.
24.Justisministeren sa i et intervju at det nye militærregime akter å oppheve praksisen med å fengsle folk uten lov og dom.
25.Man vil helst unngå å fengsle 1415åringer.
26.Moderne kriminalforskning har efter hvert blitt konsentrert om denne ledertypen - det gjelder å finne ham, isolere og fengsle ham slik at han ikke kan sette i gang de destruktive kreftene som bor i mange gjengmiljøer.
27.Noe av det første Babangida gjorde efter å ha tatt makten, var å sette en tykk strek over det beryktede dekret nr. 4, som ga Buhari myndighet til å fengsle journalister som skrev noe som innebar kritikk av makthaverne eller stilte dem i forlegenhet.
28.Nylige tilløp til en politisk debatt i avisene om landets fremtid, ble møtt med en krass advarsel fra de militære om at de ville fengsle enhver som forbrøt seg mot forbudet mot politisk aktivitet som ble innført efter kuppet i 1983.
29.Resultatet var år i de hvites fengsle og derefter en ensom vandring mot glemsel.
30.Siden det er umulig å fengsle slike folk, fordi de ikke er kriminelle, bør myndighetene sette dem i tvunget isolat, sier Mark til nyhetsbyrået AFP.
Liknende ord

 
 

fengsle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) fengslefengslendefengslet
Indikativ
1. Presens
jegfengsler
dufengsler
hanfengsler
vifengsler
derefengsler
defengsler
8. Presens perfektum
jeghar fengslet
duhar fengslet
hanhar fengslet
vihar fengslet
derehar fengslet
dehar fengslet
2. Preteritum (Fortid)
jegfengslet
dufengslet
hanfengslet
vifengslet
derefengslet
defengslet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde fengslet
duhadde fengslet
hanhadde fengslet
vihadde fengslet
derehadde fengslet
dehadde fengslet
4a. Presens futurum
jegvil/skal fengsle
duvil/skal fengsle
hanvil/skal fengsle
vivil/skal fengsle
derevil/skal fengsle
devil/skal fengsle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha fengslet
duvil/skal ha fengslet
hanvil/skal ha fengslet
vivil/skal ha fengslet
derevil/skal ha fengslet
devil/skal ha fengslet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle fengsle
duville/skulle fengsle
hanville/skulle fengsle
viville/skulle fengsle
dereville/skulle fengsle
deville/skulle fengsle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha fengslet
duville/skulle ha fengslet
hanville/skulle ha fengslet
viville/skulle ha fengslet
dereville/skulle ha fengslet
deville/skulle ha fengslet
Imperativ
Bekreftende
dufengsl
viLa oss fengsle
derefengsl
Nektende
duikke fengsl! (fengsl ikke)
dereikke fengsl! (fengsl ikke)
Dine siste søk