Norsk-Engelsk oversettelse av finanspolitikk

Oversettelse av ordet finanspolitikk fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

finanspolitikk på engelsk

finanspolitikk
allmenn? fiscal policy
Synonymer for finanspolitikk

 
 

Wiki
Finanspolitikk er økonomisk politikk som påvirker offentlige inntekter (f.eks. skatt og avgifter) og offentlige utgifter. Finanspolitikk kan slik knyttes mot statsbudsjettet.

Fler eksempler
1.Vi håper at Regjeringen følger opp og legger til rette en finanspolitikk for 1985 som gjør det mulig med større rentereduksjoner.
2.Amerikansk økonomi, som av mange oppfattes som drivkraften i verdensøkonomien, er nå inne i den kraftigste vekst siden tiden efter 2. verdenskrig, hovedsakelig som en følge av den sittende administrasjons meget ekspansive finanspolitikk.
3.Bankforeningens formann, banksjef Olav Balsnes, mener det kunne vært behov for en strammere finanspolitikk dersom man skal nå de mål myndighetene har satt for utviklingen i priser, kostnader og konkurranseevne.
4.Dessuten skal det innarbeides en felles industri, landbruks og finanspolitikk, og dagens spesielle finansielle trekkrettigheter skal legge grunnlag for en felles myntenhet.
5.Det er nødvendig å føre en stram finanspolitikk om vi fortsatt skal lykkes i arbeidet med å dempe prisstigningen.
6.Det er rom for en noe mer ekspansiv finanspolitikk, mener han.
7.Det fremgår av brevet at Norges Bank helst hadde sett en strammere finanspolitikk som kunne gjort det mulig med en noe større kreditttilførsel.
8.Det må ikke bli en alminnelig unnskyldning for at vi ikke holder tilstrekkelig orden i økonomien til at norsk industri oppnår vekst - enten dette skyldes at bedriftene selv ikke klarer å ta vare på sin egen konkurranseevne, eller at de politiske myndigheter ikke makter å føre en stram nok finanspolitikk.
9.Det skyldes at vi på grunn av ekspansiv finanspolitikk og skatteregler har et høyt rentenivå i internasjonal sammenheng.
10.Det økonomiske grunnlag for en fortsatt rentenedgang er heller ikke tilstede, med mindre man klarer å stramme til Statens finanspolitikk, påpeker Strøm.
11.Dette er store oppgaver som stiller store krav, sa Bjerke, som i tillegg til økning av skattenivået nevnte en strammere finanspolitikk, men mindre stram kredittpolitikk som virkemiddel.
12.En stram finanspolitikk kombinert med en like stram inntektspolitikk.
13.F.eks. føres det nå en stram finanspolitikk i de øvrige nordiske og europeiske land, ifølge OECDsekretariatet.
14.Finanspolitikk - boligbygging, tariffoppgjør, skattepolitikk, m.m.
15.Forbundet mener at man nå bruker for mye av oljeinntektene innenlands og at man har en for ekspansiv finanspolitikk.
16.Her hjemme har som kjent Arbeiderpartiet forordnet en litt mer ekspansiv finanspolitikk for å stimulere sysselsettingen.
17.Interessen for industri og finanspolitikk er yrkesbetinget, men som stortingsrepresentant håper å kunne utvide engasjementet til sosial og helsepolitikk.
18.Jeg vil nøye meg med til slutt å vise til at ifølge OECDs siste halvårsrapport som ble offentliggjort i juni (Economic Outlook nr. 35), er det nå bare fire av OECDs 24 medlemsland som ikke fører en stram finanspolitikk.
19.Lund mener dessuten at en nasjonal restriktiv finanspolitikk kan ordnes på andre måter.
20.Men det er avgjørende at det fortsatt føres en skatte og finanspolitikk som kan begrense omkostningsveksten og dermed øke bedriftenes lønnsomhet.
21.Mens en regjering kan ha vært fast besluttet på å føre en relativt stram finanspolitikk, har partiene i Stortinget alltid sørget for å gjøre budsjettet og det økonomiske opplegg enda mer ekspansivt og enda mer inflasjonsdrivende enn det var ved fremleggelsen.
22.Og det er som kjent den meget ekspansive finanspolitikk som krever en så stram kredittpolitikk og dermed et så høyt rentenivå.
23.Og dette forkynner han med stor skråsikkerhet til tross for at all erfaring viser hvordan en sterkt ekspansiv finanspolitikk - kall det gjerne overbudspolitikk - uvegerlig fører til mer inflasjon og svekket konkurranseevne.
24.Oljeinntektene brukes, og de gjør det finansielt mulig for oss å føre en mer ekspansiv finanspolitikk enn i de fleste andre industriland.
25.Opposisjonen forlanger altså både en stram og en ekspansiv finanspolitikk på samme tid.
26.Pengepolitikken er stram samtidig som en ekspansiv finanspolitikk med rekordstore underskudd har gitt sterk økonomisk vekst.
27.Professor Normann mener at det også er rom for en noe mer ekspansiv finanspolitikk, men ser det som viktigere nå at investeringsmålene blir realisert.
28.På denne måten vil de gunstige prisvirkningene vi får som følge av skattelette, bli spist opp som følge av for ekspansiv finanspolitikk.
29.Reallønnsstivhet gjør at en ikke kan påvirke sysselsettingen gjennom finanspolitikk og kredittpolitikk.
30.Regjeringen sier at den fører en stram budsjett og finanspolitikk.
Dine siste søk