Norsk-Engelsk oversettelse av gyte

Oversettelse av ordet gyte fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gyte på engelsk

gyte
allmennverb pour, spawn
Avledede ord av gyte
Fler eksempler
1.Tidligere regnet man med at man ikke kunne drive overfiske på reker på Skagerakkysten, siden det er så mange lommer hvor rekene kan oppholde seg og gyte i fred.
2.Dermed kan stamfisken gyte naturlig i anlegget våren 1986, og den første yngelen settes ut i sjøen samme sommer.
3.Dette blod som barbarer har fått til å gyte i strømmer utover Galicias blomstrende enger og dype sjøer.
4.Dette er nå ca. tre og et halvt år siden, men hans bok ifjor," Kirke for folket", virket til å gyte olje på ilden i den teologiske striden.
5.Efterhvert blir det dannet en grop i elvebunnen hvor hunnen, som på forhånd har valgt seg ut en hann, skal gyte.
6.Fiskerne har dokumentert at avfallet sprer seg til gyte og fiskeområdene utenfor Dyngadjupet.
7.Forskningssjefen sier at også tallene for lodden som skal gyte i 1985, nå kan justeres oppover.
8.Går laksen lengre opp i elven for å gyte, utvider man oppvektsområdene.
9.Her har den svømt helt fra Barentshavet for å gyte i Lofoten, men så ser den at folk prøver skaffe seg annen levevei og utkomme.
10.I april våkner den til liv igjen, og stimer inn mot norskekysten for å gyte i fjordene.
11.I neste omgang kan havgårdsbruket også bli yngleplass for fisk som sendes ut på beite i det åpne hav og eventuelt gjetes underveis - og som fanges når de vender tilbake til Norge for å gyte.
12.Torsdag vil medlemmer i organisasjonen demonstrere ved Titania sammen med lokale fiskere, som mener at bedriftens utslipp er en trusel mot gyte og fiskefelter i og rundt utslippsområdet Dyngadypet.
13.Men med nye teknikker kan man lure naturen og under kontrollerte forhold få det til å gyte til alle årstider.
14.Oppdrettslaks på frifot avslører at den har mistet sitt hjemvandringsinstinkt og trekker til forskjellige vassdrag når den skal gyte.
15.Således er det beregnet at Audna i VestAgder, med et nedbørsfelt på 465 kvadratkilometer, vil koste mellom en og to millioner kroner pr. år dersom laksen skal komme tilbake hit og gyte her.
Liknende ord

 
 

gyte som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) gytegytendegytt
Indikativ
1. Presens
jeggyter
dugyter
hangyter
vigyter
deregyter
degyter
8. Presens perfektum
jeghar gytt
duhar gytt
hanhar gytt
vihar gytt
derehar gytt
dehar gytt
2. Preteritum (Fortid)
jeggytte
dugytte
hangytte
vigytte
deregytte
degytte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde gytt
duhadde gytt
hanhadde gytt
vihadde gytt
derehadde gytt
dehadde gytt
4a. Presens futurum
jegvil/skal gyte
duvil/skal gyte
hanvil/skal gyte
vivil/skal gyte
derevil/skal gyte
devil/skal gyte
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha gytt
duvil/skal ha gytt
hanvil/skal ha gytt
vivil/skal ha gytt
derevil/skal ha gytt
devil/skal ha gytt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle gyte
duville/skulle gyte
hanville/skulle gyte
viville/skulle gyte
dereville/skulle gyte
deville/skulle gyte
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha gytt
duville/skulle ha gytt
hanville/skulle ha gytt
viville/skulle ha gytt
dereville/skulle ha gytt
deville/skulle ha gytt
Imperativ
Bekreftende
dugyt
viLa oss gyte
deregyt
Nektende
duikke gyt! (gyt ikke)
dereikke gyt! (gyt ikke)
Dine siste søk