Norsk-Engelsk oversettelse av hyse

Oversettelse av ordet hyse fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

hyse på engelsk

hyse
allmenn? haddock
Synonymer for hyse
Liknende ord

 
 

Wiki
Hyse, eller kolje, er en fisk i torskefamilien.

Fler eksempler
1.Britene har vært bekymret for at norske motaksjoner skal blokkere deres fiske av torsk og hyse i Nordsjøen.
2.Det pekes på at yngel av norskarktisk torsk, uer, hyse, atlatoskandisk sild og lodde oppholder seg på Tromsøflaket i en kritisk periode i oppveksten.
3.Dette gjelder blant annet torsk og hyse, nordsjøsild og makrell.
4.For hyse er det også anbefalt en økning til 50 000 tonn, 10 000 tonn mer enn kvoten ble iår.
5.Her er hyse fra 8489 Nordmela og flyndre fra Røst, reker fra Kristiansand og levende hummer fra Vestlandet.
6.Listau mener derimot at det blir EF som vil komme dårligst ut fordi de vil miste fangstkvoter for torsk og hyse i Nordsjøen og skreikvoten i Barentshavet.
7.Mindre torsk og hyse de nærmeste par årene, trolig begrensninger også i seifisket neste år.
8.Resultatene har vært oppløftende, kanskje spesielt for torsk, men også for hyse, lodde og sild, sier Hylen til Aftenposten.
9.Silden er i ferd med å komme tilbake, og det samme gjelder norsk arktisk torsk og hyse.
10.Særlig øker bestanden av norskarktisk torsk og hyse.
11.Totalkvoten på fiske av torsk og hyse i Nordsjøen er antydet til mellom 250 000 og 340 000 tonn.
12.Trålen tilhørte Fiskeridirektoratet som samarbeider med sovjetiske fiskerimyndigheter om et forskningsprosjekt som har som formål å registrere mengden av torsk og hyse i Barentshavet.
13.Ytterligere nedgang i fangstkvantumet for torsk og hyse må påregnes.
14.1984klassen av torsk, hyse og hvitting er svakere enn gjennomsnittet.
15.Av fisk spiser den praktisk talt bare økonomisk viktige fiskearter som lodde, sild, torsk, sei og hyse.
16.Bestanden av torsk, sei, hyse og sild er i sterk vekst, og dette er fiskeslag som eter lodde.
17.Det ble eksportert 25000 tonn reker, 5700 tonn akkar, 4400 tonn hyse og torsk og 550 tonn flyndre.
18.Det gjelder i første rekke norskarktisk torsk og hyse, og det gjelder norsk vårgytende sild.
19.Det norske fisket av torsk, hyse, hvitting og rødspette blir omtrent av samme omfang som før.
20.Det viser blant annet til at næringen kan vente økte kvanta og inntekter i fiske etter torsk, sild og hyse.
21.Eksporten av frossen torsk og hyse sank ifjor til 8900 tonn, mot 11 640 tonn i 1983.
22.For hyse er ikke tilstanden så god, men likevel bedre enn de svake årsklassene i 1981 og 1982.
23.Mens mager fisk som torsk, sei, hyse, hvitting og abbor faller lettere fra hverandre og derfor bør grilles i dobbeltrist.
24.Mens rekrutteringen av sild i Nordsjøen er større enn på flere år, ligger torsk, hyse og hvitting på under gjennomsnittet.
Dine siste søk