Norsk-Engelsk oversettelse av i hvilken grad

Oversettelse av ordet i hvilken grad fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

i hvilken grad på engelsk

i hvilken grad
gradannet to what extent
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det prinsipielt vesentlige... er i hvilken grad man skal ha spesielle registre hos politiet over personer som ikke begår straffbare handlinger".
2.Halling" vil med kritisk blikk se på i hvilken grad det norske samfunn er blitt amerikanisert og hvilke konsekvenser innflydelsen har hatt på maktfordelingen i samfunnet.
3.Det avgjørende er ikke påvirkningenes art, men i hvilken grad vi greier å skape oss frihet til å vurdere argumentene.
4.Det er et stort behov for å vurdere i hvilken grad eksisterende lovverk og kontrollapparat ivaretar forbruker og ernæringshensyn, heter det i rapporten.
5.Det er litt usikkert i hvilken grad EFTAlandene vil opptre som gruppe.
6.Hensikten med slike ordninger er at foreldrene stimuleres til egeninnsats og fleksibilitet, noe som kan bidra til å redusere utgiftene, hevdes det i rapporten, som ikke har spurt i hvilken grad foreldrene faktisk gjør en innsats ved f.eks. årlige dugnadsdager.
7.I hvilken grad føler du ansvar for den påvirkningskraft du selv har gjennom din kunst ?
8.I hvilken grad har Karl Glads utspill hatt betydning for løsningen av saken ?
9.I hvilken grad har den enkelte reklameskaper respekt for alle de millionene kampanjene de jobber med koster ?
10.I hvilken grad har flyulykkene i det siste året ført til at SAS fremskynder planene om utskiftning ?
11.I hvilken grad har mennesket ansvar for sine handlinger og i særdeleshet : er det riktig å dømme folk til døden når forstanden svikter med drap til følge ?
12.I hvilken grad skal Televerket konkurrere på områder som kontorautomatisering, databehandling og salg av utstyr, som mobiltelefoner, som allerede dekkes av private bedrifter ?
13.I hvilken grad skal grensene for monopolet endres ?
14.Vi fant ikke grunnlag for varetektsfengsling, men efterforskningen vil fortsette for å klarlegge i hvilken grad det ble vist uaktsomhet da 17åringen døde, sier politimester Geir Krogen ved Kongsberg politikammer.
15.Alle inntrykk registreres, og hjernen kan bestemme seg for i hvilken grad den skal bry seg om en situasjon.
16.Arbeiderpartiets Erik Dalheim fremholdt at vanskelighetene for verftsbransjen fortsatt vil knytte seg til i hvilken grad norske verft har konkurransebetingelser på linje med de betingelser som er til stede i de land vi konkurrerer med.
17.Arbeidsgiverforeningens viseformann, Magne Reed, sier til Aftenposten at det er den enkelte kontrakt mellom oljeselskap og riggeier som avgjør i hvilken grad de to parter skal fordele det økonomiske tap ved en streik.
18.Biskopenes erklæring går direkte på den gamle debatten om forholdet stat / kirke og i hvilken grad kirken skal spille en rolle i politikken.
19.Blant annet er det berettiget å spørre om i hvilken grad Sovjet var informert om de norske interne overlegninger og opplegg under forhandlingene, likeledes i hvilken grad Sovjet måtte ha klart å fremme sine synspunkter gjennom den siktede" gråsonemannen".
20.Brannsjef Trygve Conradi sier til Aftenposten at en bygningskyndig idag vil vurdere i hvilken grad ruinene av bygningene er til fare for de eksperter som skal finne årsaken til brannen, eller om det er nødvendig å sikre konstruksjonen.
21.Da vi oppdaget i hvilken grad du hadde underbetalt ham, forsto vi at du slett ikke var den hederlige samfunnsborger som du alltid har gitt inntrykk av å være.
22.Datatilsynet ved sin avveining ikke i stor nok grad har vurdert de hensyn som ligger bak opprettelsen av registret og heller ikke synes å ha vurdert i hvilken grad eventuelle vilkår efter Personregisterloven kan redusere ulempene for den registrerte.
23.De inntrykkene utenrikskomiteen får i MellomAmerika vil trolig være utslagsgivende for i hvilken grad Norge skal øke sin utviklingshjelp til Nicaragua og eventuelle andre land i området.
24.De to organisasjonene er fortsatt uenige om en rekke næringspolitiske spørsmål, blant annet behovet for en nasjonal industristrategi, og i hvilken grad Staten skal være med på styring av utviklingen i retning av vekstbransjer og spesielle produkter.
25.Delegasjonen som består av ekspedisjonssjef Tormod P. Svennevig og underdirektør Vidkun Isachsen i Departementet for Utviklingshjelp, har som mandat å finne ut i hvilken grad Norge kan bistå Nicaragua i 1984 gjennom varebistand og samarbeid med private organisasjoner.
26.Departementet ber derfor NTNF i sin vurdering legge spesiel vekt på i hvilken grad - og på hvilken måte - selskapene trekker norsk industri inn i forskningsog utviklingsprosjektene.
27.Departementet mener at man først må ta sikte på en fire års prøveordning for å se i hvilken grad bruk av romavlytting vil kunne føre til de forventede resultater.
28.Dere har da vært gjennom åtte programmer og blitt hele mediaNorges superkjendiser - i hvilken grad har dette formet dere ?
29.Dermed er spørsmålet i hvilken grad Reagan kan bruke sitt folkelige mandat til å appellere direkte til folket over hodene på politikerne.
30.Dermed kunne man spørre om i hvilken grad - eller hvorvidt Rebecca hyklet sin ekstase, slik at det hele egentlig dreiet seg ikke om kristendom eller religion, men om makt.
Dine siste søk