Norsk-Engelsk oversettelse av krenket

Oversettelse av ordet krenket fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

krenket på engelsk

krenket
følelseradjektiv aggrieved, hurt, injured, wronged, offended
  fortryktadjektiv distressed, grieved, aggrieved [formal]
Avledede ord av krenket
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Men det er naturlig at mistanken rettes mot den nasjon som to ganger har krenket vårt territorium", sier Adelsohn, som sikter til den grunnstøtte ubåten i 1981 og hendelsene i Hårsfjærden året efter.
2.(NTBTT) Sverige har sendt en skarp protest til sovjetiske myndigheter efter at et sovjetisk jagerfly krenket svensk luftterritorium 9. august iår.
3.Av de 11 500 sakene som kommisjonen har hatt siden 1953, er det bare ca. 350 som er kommet så langt at kommisjonen har uttalt seg om menneskerettighetene er krenket eller ikke, påpeker Nielsen.
4.Bare en gang har jeg fått brev fra en som følte seg krenket, og det var kanskje med god grunn.
5.Det ville heller vært på sin plass om man undersøkte alle de kjente tilfeller der NATOland har krenket svensk suverenitet både til havs og i luften.
6.I dagens skole blir mange barns integritet krenket ustoppelig.
7.Man blir stadig mere urolig for at idrettsutøvernes rettigheter blir innskrenket og at deres verdighet vil bli krenket, heter det i komiteens uttalelser.
8.SovjetUnionen har mange ganger erklært at man respekterer Sveriges nøytralitet, og at sovjetiske ubåter aldri med hensikt har krenket landets sjøgrenser, heter det videre.
9.Vi har aldri krenket svensk luftrom eller forfulgt noe passasjerfly den 9. august i år.
10.At du og jeg skal ta det første steget om noen har krenket oss og det vonde er blitt stående uoppgjort.
11.Bare i 1983 ble det registrert 1195 tilfeller av at spanjoler krenket fransk fiskeriterritorium, og i seks tilfeller er spanske fiskebåter gått til direkte angrep på franske kystvaktbåter.
12.Bare siden 1973 har det vært mer eller mindre en fordobling av henvendleser fra folk som mener de har fått sine menneskerettigher krenket.
13.Bombingen var vel det viktigste tema for onsdagens møte i Libanons regjering, som også drøftet Israels opptreden i det sydlige Libanon, der landets styrker skal ha krenket den religiøse fred i flere moskeer.
14.Bonn er spesielt krenket over henvisningen til pangermanismen, en ide fra forrige århundre om å samle alle tyskere i en stat - et mål som nasjonalsosialistene gjorde til et hovedpunkt i sin politikk.
15.Bortsett fra den grunnstøtte ubåten i 1981, som man har bedt om unnskyldning for, har ingen sovjetiske ubåter krenket svenske farvann, erklærte han.
16.Bratterud ble frifunnet for å ha krenket homofile med sine uttalelser om at homofile burde fjernes fra ledende stillinger, hvis de åpent oppfordret til homoseksuell atferd.
17.Da britene ble krenket på en sammenlignbar måte, gjorde de det stikk motsatte av det Norge nå er i ferd med å gjøre.
18.Da flymanøvrene var avsluttet, hevdet det greske forsvarsdepartement at gresk luftrom eller området hvor flytrafikken dirigeres fra Athen, var krenket 70 ganger av amerikanske og tyrkiske fly.
19.Dagbladet Tromsø har krenket reglene for god presseskikk ved å bruke et bilde av en domfelt som lett identifiserte vedkommende, mener Pressens Faglige Utvalg.
20.De handlinger Treholt således hadde erkjent, innebar at han grovt hadde krenket sine tjenesteplikter og vist seg uverdig til sin stilling, fremholder Utenriksdepartmentet.
21.De handlinger Treholt således hadde erkjent, innebar at han grovt hadde krenket sine tjenesteplikter og vist seg uverdig til sin stilling.
22.De har selv fremsatt utsagn som det i alle fall kan være grunn til å få rettslig belyst av den som føler seg krenket.
23.De krenket jo nasjonens" hellige" grenser for å bruke ateisten Gromykos forsvar av udåden over Shakalin.
24.De som har gått hardest ut mot ham har vært de homofile som har følt seg krenket av pastorens uttalelser.
25.Det ble hevdet at folkeslaget som utgjør flertallet - singaleserne - undertrykket mindretallet - tamilene, at menneskerettighetene ble krenket og at tamilene som den svakere part ikke fikk tilstrekkelig beskyttelse av regjeringen.
26.Det er bystyret som dypt har krenket ungdommene i Oslo ved å ta fra dem jobber, fritidstilbud, sosiale tiltak, utdannelsesog opplæringsmuligheter.
27.Det er nå en uke siden Treholt fikk avskjed av Regjeringen med den begrunnelse at han grovt har krenket sine tjenesteplikter, og må anses for uverdig.
28.Det er prisverdig at Røde Kors er bekymret om vårt velbefinnende, men det må ikke utarte dithen at et menneskes integritet (død eller levende) blir krenket i den grad som i dette tilfellet.
29.Det er såvidt vites første gang i historien en slik dom er avsagt, men sorenskriver Unneberg er ikke i tvil om at eiendomsretten blir krenket selv om det skjer 20 meter til værs og uten at byggekranen har fysisk kontakt med saksøkers eiendom.
30.Det gjorde vi ikke, men polititjenestemennene antydet at vi krenket privatlivet til ambassadens folk.
Dine siste søk