Norsk-Engelsk oversettelse av kulturpolitikk

Oversettelse av ordet kulturpolitikk fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kulturpolitikk på engelsk

kulturpolitikk
allmenn? cultural
Synonymer for kulturpolitikk

 
 

Fler eksempler
1.En kulturpolitikk som ensidig legger vekt på egen identitet, blir lett isolasjonistisk.
2.Kulturpolitikk interesserer meg mindre og mindre.
3.Kulturdepartementet burde bruke litt tid på å tenke kulturpolitikk i forbindelse med den kommende prøvedrift med nærradiokringkasting, og legge mindre vekt på å sette grenser.
4.Personlig synes jeg det er god kulturpolitikk at Norge er representert på den første internasjonale feministbokmesse, sier Gerd Brantenberg til Aftenposten.
5.Vi har ingen kulturpolitikk i dette land, sukket en kunstneraksjonsveteran, Ebba Haslund.
6.Alle forlanger Engelmanns avgang og innkallelse av en ny generalforsamling, med et kraftig oppgjør med det sittende styre og dets famøse kulturpolitikk.
7.Billig kulturpolitikk, mener ArnePeter Rognan og sender en hilsen til Nordisk Ministerråd, Nordisk Kulturråd, NOMUS, UD og interesserte plateselskaper.
8.Bjørnsen påstår at norsk kulturpolitikk hører hjemme i en internasjonal Cklasse.
9.Både den nye formann i kulturstyret, Alv O. Bergset og stortingsrepresentant Bergljot Queseth Haarstad understreket betydningen av en offensiv kulturpolitikk i fylkesregi.
10.De kunstneraksjoner som Jor omtaler, de som er formodet å frata politikere lysten til å drive en ekspansiv kulturpolitikk, kan umulig tilhøre gruppe 1.
11.Deres hovedankepunkt synes å være at kunstnerorganisasjonene gjennom en ekspansiv offentlig kulturpolitikk er blitt gjøkunger som skyver alle andre ut, samtidig som organisasjonenes sterkere aksentuering av seg selv som fagforeninger gjør at medlemsdemokratiet og alles rett til en skjerv, prioriteres foran almenhetens interesse av å støtte det kvalitativt beste.
12.Derfor har politikerne selv også klokelig trukket den konklusjon at for å sikre politisk uavhengighet og for å gardere seg mot vilkårligheter på områder som ikke har med kulturpolitikk å gjøre, bør de ikke selv direkte utpeke representanter til innstillingskomiteer for stipendier, innkjøpskomiteer, etc.
13.Derfor tror jeg at den som ikke kan legge frem noen ny skolepolitikk, skal være varsom med å omtale sin kulturpolitikk.
14.Det eg var mest redd for ved UHvedtaket og einskilde presseorgan sine påfølgjande signal, var at det eventuelt skulle innvarsla ein meir liberalistisk kulturpolitikk som på nytt nører oppunder myter og fordomar i" sentrale strøk", der ein del enno ikkje har fatta djupna i vår historiske og nasjonale arv, der t.d. nynorsken berre blir sett på som eit unødvendig rusk i maskineriet, og ikkje som ein positiv verdi og eit middel til kulturell utfalding og identifikasjon.
15.Det er nemlig ikke dennes oppgave å drive kulturpolitikk her i landet, men Regjeringens.
16.Det er vel ingen som kan benekte at vi idag er en kunstnerisk provins, men er det offisiell norsk kulturpolitikk at vi for all fremtid bare skal dyrke vår nasjonale egenart og la horisonten mot Europa bli stadig mer begrenset ?
17.Det legger hverken Stortingsmelding nr. 23" Kulturpolitikk i 80åra" eller Stortingsmelding nr. 2" Nye oppgåver i kulturpolitikken" opp til.
18.Det var først med den nye kulturpolitikk i 70årene Staten innvilget kunstnerne rett til å være med på å drøfte det vederlag og de ordninger som er instituert for å gjøre et norsk kulturliv mulig.
19.Det vil i så fall være i strid med det som til nå har vært offentlig norsk kulturpolitikk, mener Forbrukerrådet.
20.Dette er annen og siste del av lektor Egil Børre Johnsens artikkel om forskjeller og likheter i kulturpolitikk og skoleverk i Norge og Frankrike.
21.Dette er beklagelig tatt i betraktning at vi ennå har langt frem til en kunstnerpolitikk der samfunnet tar et reelt ansvar for kunstnernes inntektsforhold, slik det ble lovet gjennom Stortingets behandling av kunstnermeldingen og ennå tatt alvorlig gjennom Arbeiderpartiets kulturmelding fra 1981" En kulturpolitikk i 80årene".
22.Disse spørsmålene gjelder VestEuropas sikkerhet og innflytelse mellom supermaktene, forskning og teknologi, den økonomiske handlefrihet i kampen for nye arbeidsplasser, en kulturpolitikk som skal binde EFlandene tettere sammen.
23.En ting jeg gjerne skulle vite, er om det faktisk er Gunnar Magnus som er norsk kulturpolitikk.
24.En ussel og fattigslig kulturpolitikk i et rikt land som vårt, sier Haugan.
25.Endelig må det nevnes at en kulturpolitikk som ensidig legger vekt på egen identitet, lett blir isolasjonistisk.
26.Filmforbundet tar avstand fra en rekke punkter i Regjeringens kulturpolitikk, som man mener vil føre til en privatisering av den skapende kunstneriske virksomhet.
27.Forutsetningen for dette er selvsagt at man ønsker en offensiv, samordnet kulturpolitikk.
28.Hans appell var avslutningen på et todagers møte der man drøftet spørsmålet" Trenger kommunene en kulturpolitikk ?
29.Hva skal et pensjonistparti mene om forsvarsbudsjettet, om blokktildelinger i Nordsjøen og om 1980årenes kulturpolitikk ?
30.Hvis man ønsker å drive en effektiv kulturpolitikk, er det beste redskap å ha en selvstendig kulturetat.
Dine siste søk