Norsk-Engelsk oversettelse av legge

Oversettelse av ordet legge fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

legge på engelsk

legge
slurveteverb shove
  gulvverb lay
  eggverb lay
  posisjonverb lay, lay down
  hårverb set
  formålverb lay, put, place, set
Synonymer for legge
Avledede ord av legge
pådagslegge, eggleggende, legge, leggende, anlegge, avlegge akademisk eksamen, avlegge examen, avlegger, belegge, beslaglegge, beslaglegge med straff, beslagleggelse, vedlegge, bilegge, bøtelegge, ilegge en bot, forlegge, forlegger, ødelegge, ødelegge seg selv, ødeleggende, som kan ødelegges, ødeleggelse, framlegge, gå og legge seg, gravlegge, grunnleggende, holde på å ødelegge noe, legge sammen, innlegge veto mot, jordlegge, klarlegge, klarleggende, kvinne som legger nesen i bløt, legge egg, legge armene i kors, legge til siden, legge av, legge av en uvane, legge beslag på
legge bort, legge fram, legge i ruiner, legge i bløt, legge i en kiste, legge i lag, legge i saltlake, legge inn hermetikk, legge inn i et lager, legge inn i lag, legge inn på sykehuset, legge gulvflis, legge merke til, legge noen til last, legge ned, legge ned arbeidet, legge ned bedrift, legge, legge på en skatt, legge på hjertet, legge i hauger, legge på hyllen, legge på røret, legge på skatter, legge rett, legge rogn, legge seg, legge seg i, legge seg i andres saker, legge seg i høyre fil, legge seg i venstre fil, legge seg ned, legge seg ut, legge nesen i bløtt, legge siste hånd på verket, legge skylden på, legge til, legge tilbake, legge til side, legge opp, legge opp lager av, legge ut, legge ut arbeid, legges ned, leggetid, legge ut anbud, legge igjen som dellikvid, legge igjen som sikkerhet, lett å ødelegge, legge bi, mann som legger seg i alt, mann som legger nesen i bløtt, uødeleggelig, overlegge, overlegge om, overleggende, legge skatter, planlegge i detalj, planlegge dagen sin, planlegge, skinnerlegger, rørlegger, senerelegge, selvødeleggende, skikkelig ødeleggelse, skyggelegge med korstegn, slegge, smedslegge, byplanlegger, steinlegge, ta bort gjennom å legge i bløtt, tillegge, tilrettelegge etter, tililegge seg, tørrlegge, totalødelegge, utlegger, vederleggende, avlegge, bandlegge, blottlegge, bløtlegge, botlegge, brulegge, båndlegge, erlegge, fastlegge, fliselegge, flislegge, forelegge, fralegge, fremlegge, grunnlegge, gruslegge, hellelegge, henlegge, ilegge, innlegge, kartlegge, korslegge, minelegge, mørklegge, nedlegge, ordlegge, rådlegge, røyklegge, skattlegge, skrinlegge, skyggelegge, skårlegge, tilbakelegge, tilrettelegge, tvangsinnlegge, underlegge, avlegge eksamen, banelegge, brolegge, fargelegge, grunnleggelse, grunnleggende kunnskaper, grunnlegger, kan ikke ødelegges, legge forholdene til rette, legge i bakken, legge i kryss, legge inn på sykehus, legge ned i boks, legge oppå, legge ovenpå, legge over kors, legge på seg, legge tak, legge under, legge ut i sola, legge ut på anbud, legge vekt på, tilleggelse, tåkelegge, vektlegge, ødelegger, embetsnedleggelse, håndspålegger, legge inn et godt ord for, planlegger, legge siste hånd på, hauglegge, kransenedleggelse, legge på hylla, legge for hat, legge hodet i bløt, legge under plogen, legge under lupen, legge for dagen, legge vandringsstaven ned, ødelegges, ikke legge fingrene imellom, legge i grus, legge øde
Eksempler med oversettelse
Jeg tror jeg skal legge meg litt.
Jeg har ingenting å legge til.
Jeg må legge meg.
Nå må du legge deg.
Tom holder på å legge ungene.
Synes du virkelig det er passende å legge inn en setning som det på Tatoeba?
Ikke rediger setninger som er korrekte. I stedet kan du legge til alternative oversettelser som høres naturlige ut.
Før denne avgjørelse ligger i bunnen vil ingen legge to pinner i kors for å løse dette.
Vil du se en total solformørkelse som vil legge Svalbard i mørke 20. mars 2015.?
Fler eksempler
1.Alt," sa jeg oppgitt," hva skal jeg gjøre når jeg skal legge sammen disse to brøkene ?
2.Bør alliansen bruke de marginale ressurser til å møte annen og tredje linjes styrker, eller bør man fortsatt legge hovedvekten på å forhindre gjennombrudd av første linjes styrker ?
3.Dersom samfunnsutviklingen går i retning av at de ansatte skal overta betydelige eierandeler i bedriftene, vil vi også her legge opp til kollektive løsninger, og da er ikke veien lang til lønnstagerfond.
4.Det er verdt å legge merke til at forsvarssjefens vurderinger er et vedlegg til departementets stortingsmelding.
5.Det finnes ikke et eneste lite minnesmerke her i landet for falne tyske soldater, der vi kan legge ned en blomst for våre.
6.Det påligger Statens myndigheter at legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt sprog, sin kultur og sitt samfunnsliv".
7.Det vil Regjeringen legge til grunn i arbeidet med å utforme lovregler for kabelvirksomheten.
8.Dette betyr at vi i tillegg til de meget omfattende arbeidsmarkedstiltak, som nå vil bli utvidet ytterligere, må legge enda større vekt på en politikk som kan gjenskape balansen i norsk økonomi og styrke næringslivets konkurransekraft.
9.EPTM 1601" skal samtidig legge ut de 107 kilometer opp til Heimdal som gjenstår før dette feltet er knyttet til Ekofisk.
10.Efter sitt mandat skal utvalget i tilknytning til inntektsoppgjørene legge frem det best mulige faktiske bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at man så vidt mulig unngår uenighet mellom partene om faktiske økonomiske forhold.
11.Fase 1" går ut på å legge veien i tunnel fra Hjortneskaia under Vestbanen og Akershus til området ved Oslo Børs.
12.Fraværet av egne vurderinger blir også noe forunderlig når departementet i det ene øyeblikket mener kommisjonen har gjort et verdifullt arbeid med en omfattende oversikt og dokumentasjon, for i det neste å legge til at man på saklig grunnlag kan være uenig i dens konklusjoner.
13.Har det noen gang vært dekning for å si at man aldri bør legge vekt på en enkelt måling, så er det i dette tilfelle.
14.Hvis statsministeren skal legge på denne medlemsavgiften så mye at det virkelig monner for underskuddene i folketrygden, kommer han ingen veg med tiendedels prosenter.
15.Hvor mye må vi alle legge i felles kasse for å holde sysselsettingen oppe ?
16.Jarvik 7" kan raskt vise seg å legge grunnlaget for en helt ny industri.
17.Jeg akter å følge opp i Kandijas ånd, men skal prøve å legge inn min egen sjel", sier den nye landslagstreneren, som sitter ved roret for første gang når Norge deltar i en firenasjoners turnering i Danmark denne helgen.
18.Jeg er av den formening at fylkeskommunene i slike tilfeller neppe kan legge hindring i veien for henvisning ut av fylket.
19.Jeg har bestemt meg for å legge opp og den avgjørelsen er definitiv.
20.Jeg har simpelthen ikke tid til legge meg ned og få barn.
21.Jeg kan ikke legge skjul på at enkelte var skeptiske da vi planla kurset her idag.
22.LB 200" har nylig avsluttet sin del av arbeidet med å legge ut rørledninger til gasstransportsystemet Statpipe.
23.LB 200"s oppgave denne sesongen er å legge ut 165 kilometer rør fra norskekysten og i retning av Statfjord, til et punkt på vestsiden av den nær 300 meter dype Norskerenna, der arbeidet stanset sist høst.
24.Landets statsminister burde være den første til å legge et slikt syn til grunn.
25.Lieutvalget" har intet mandat for å legge opp en slik drastisk forandring.
26.Lønnen er høy, men han klarte ikke å legge seg opp penger fordi det meste gikk med under ferieturen sydover.
27.Mener De at den nye Høyreformannen bør legge om kursen og føre mer ren Høyrepolitikk, eller mer samarbeidspolitikk med Kristelig Folkeparti og Senterpartiet eller fortsette omtrent samme kurs som hittil ?
28.Nor III" vil kunne legge ut lørdag kl. 17.00 og / eller søndag formiddag.
29.Nå må du legge viljen til og ta deg sammen, så kommer du nok over det," sier Ernst til sin mentalpasient av en sønn.
30.Når det gjelder kompetanseområder som faller utenfor det som utdannelsessystemet dekker, skal Staten prøve å legge tilrette dokumentasjonsmuligheter.
Liknende ord

 
 

legge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) leggeleggendelagt
Indikativ
1. Presens
jeglegger
dulegger
hanlegger
vilegger
derelegger
delegger
8. Presens perfektum
jeghar lagt
duhar lagt
hanhar lagt
vihar lagt
derehar lagt
dehar lagt
2. Preteritum (Fortid)
jegla
dula
hanla
vila
derela
dela
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde lagt
duhadde lagt
hanhadde lagt
vihadde lagt
derehadde lagt
dehadde lagt
4a. Presens futurum
jegvil/skal legge
duvil/skal legge
hanvil/skal legge
vivil/skal legge
derevil/skal legge
devil/skal legge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha lagt
duvil/skal ha lagt
hanvil/skal ha lagt
vivil/skal ha lagt
derevil/skal ha lagt
devil/skal ha lagt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle legge
duville/skulle legge
hanville/skulle legge
viville/skulle legge
dereville/skulle legge
deville/skulle legge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha lagt
duville/skulle ha lagt
hanville/skulle ha lagt
viville/skulle ha lagt
dereville/skulle ha lagt
deville/skulle ha lagt
Imperativ
Bekreftende
dulegg
viLa oss legge
derelegg
Nektende
duikke legg! (legg ikke)
dereikke legg! (legg ikke)
Dine siste søk